Utomhusbild Hedskolan, en del av skolans gård

Hedskolan

Hedskolan är en F–6 skola och är belägen på Bergnäset, cirka 3 km från Luleå centrum. Skolan ligger vid naturnära områden med blandad bebyggelse. Hedskolans vision för lärande utgår från tre ben som verksamheten vilar på. Dessa är Hälsa, Teknik och Entreprenöriellt lärande.

Om vår skola

Hedskolans vision för lärande utgår från tre ben som verksamheten vilar på.

Det första stora området handlar om hälsa. Alla våra elever ska känna en lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, utvecklas och känna sig trygga i sin skolmiljö, som är ett starkt prioriterat arbete. Det handlar även om olika typer av utevistelser i form av rörelse. Det på Hedskolans närbelägna fina fotbollsplan, alltid spårade skidspår, den spolade ishockeyplanen, med allt vad det innebär i form av daglig rörelse. Sen har vi även ett arbete utifrån vår nära tillgång till skog och natur där vi bland annat har vår ”skolskog” där vi arbetar med att utveckla utomhusundervisning i ett flertal ämnen.

Det andra vida området är teknik. Hedskolan har under en längre tid arbetat för att den digitala utvecklingen i samhället och omvärlden ska avspegla sig i skolan. Hos oss har exempelvis alla elever i åk 4-6 en egen I-pad i skolarbetet som har till syfte att skapa ett ytterligare mervärde i undervisningen med stöd av dessa tekniska hjälpmedel i samtliga ämnen. Målet är att tillsammans, hjälpa varje enskild elev att utforska, utveckla och utforma sitt lärande. Vi har även tillgång till klassuppsättning av datorer och en 3D-skrivare. Utveckling av undervisningen inom teknikområdet på Hedskolan innehåller även andra delar som hjälper att skapa framtidens medborgare exempelvis programmering och robotteknik.

Det tredje området handlar om att utveckla lärandet utifrån forskning och beprövad erfarenhet som ger varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential med framtidskompetenser såsom mod & nyfikenhet, empati & samarbete, kreativitet & se möjligheter, självkänsla & ansvarstagande, reflektion & kommunikation. Genom detta förhållningssätt är vi en skola som är förberedd på den snabba utvecklingen som sker i samhället.

På Hedskolan arbetar alla för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas, nu och i framtiden.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Hedskolan
Västra Skolgatan 3
972 53 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Storfritids: 0920-45 34 40
Lillfritids: 0920-45 41 90

Rektor
Christer Hogbrand
0920-45 30 00

Biträdande rektor
Carina Holmquist
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023