Utomhusbild Furuparksskolan, en del av skolans gård

Furuparksskolan

Furuparkskolan är en F–3 skola belägen i ett villakvarter i bostadsområdet Skurholmen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheten förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en möjlighet utveckla en digital kompetens.

Om vår skola

Furuparkskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, känna sig trygg och trivas på skolan och tillsammans. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord; kunskap, trygghet och trivsel genomsyrar alla delar av verksamheten, från förskoleklass till årskurs 3 och i fritidshemmet.

  • Kunskap – Alla elever på Furuparkskolan ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vi utmanar eleverna i deras lärande för att de ska utvecklas efter sina unika förutsättningar samt anpassar utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar.

  • Trygghet – Alla elever ska känna sig trygga. Vi erbjuder eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö. Alla elever ska känna förtroendefulla relationer till de vuxna på skolan. Vi har gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå trygghet och studiero.

  • Trivsel – Alla elever ska trivas. Vi arbetar för att skolans klimat ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för varandra. Lärare, fritidspedagoger och förskollärare på Furuparkskolan har tillsammans en bred kompetens och arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bli lyssnade på.

I skolan och på fritidshemmet ska eleverna få möta utmaningar som gör att de lär sig nya färdigheter och kunskaper. Vi vill att våra elever ska utveckla en tro på sin egen förmåga samt att alla elever känner att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Alla som lämnar Furuparkskolan är väl rustade för framtiden, både socialt och kunskapsmässigt och minns sin skoltid med glädje.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Furuparksskolan
Östergatan 18 F
974 34 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Skogen: 0920-45 52 99, 072-731 94 29
Vulkanen: 0920-45 36 57, 070-330 86 57
Opalen: 0920-45 56 51, 072-204 72 95

Rektor
Fredrik Johansson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 10 januari 2024