Flygbild över Bergskolan med vy över skolans område

Bergskolan

Bergskolan är en 7–9 skola belägen på Bergnäset. Eleverna har möjlighet att välja fotboll som profil där vi har ett samarbete med BAIK.

Om vår skola

På Bergskolan har vi behöriga lärare i samtliga ämnen samt utbildade speciallärare/ specialpedagoger och kan erbjuda eleverna språkval i tyska, franska och spanska på skolan. Vi låter de estetiska uttrycksformerna främja lärandet i alla ämnen och för de elever som vill finns det möjlighet att vara med i skolans kör. Bland personalen pågår ett ständigt utvecklingsarbete och de prioriterade områdena är att förbättra undervisningens kvalité, tillgänglighet och lärmiljö.

Målet för oss är att alla elevers meritvärden ska öka och att könsskillnaderna i skolresultat ska minska. Vi vill att eleverna ska känna sig trygga, ha ett bra studieklimat och att eleverna ska våga/vilja välja sin egen väg för att på så sätt även höja måluppfyllelsen i grundskolan och ge en god förberedelse inför gymnasiet.

Elevhälsoteamet består av kuratorer, socialpedagog, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Vi har ett bemannat elevfik samt ett trygghetsteam som bidrar till trygghet och trivsel på skolan. Elevrådet är välfungerande och består av representanter från varje klass samt en elevrådsstödjare i syfte att ge eleverna en introduktion till de demokratiska processerna samtidigt som det ger eleverna inflytande över sin skolgång. Föräldraråd, bestående av föräldrarepresentanter och personal, träffas två gånger per läsår för att utveckla skolans inre arbete.

På Bergskolan erbjuder vi fotboll som profil där teori varvas med praktik för alla ska utvecklas så mycket som möjligt. Genom en god samverkan mellan elever, skolans personal och vårdnadshavare vill vi att våra elever ska bli trygga, företagsamma, ansvarstagande och genuint nyfikna. Vi vill utbilda världsmedborgare med förmågor som gör dem kompetenta att aktivt delta i och utveckla dagens och morgondagens samhälle

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Film om skolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Musikkören

Fotbollsinriktningen

Skolans tre språk

Kontakt

Bergskolan
Blockvägen 1
972 52 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Tina Ukonsaari
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 1 januari 2024