Utomhusbild Benzeliusskolan, en del av skolans gård

Benzeliusskolan

Benzeliusskolan är från och med höstterminen 2022 en F–6 skola som är belägen i Bensbyn. Vårt pedagogiska förhållningssätt handlar om att ta fram och utveckla våra elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Vi ser varje elev som en unik och kompetent individ. Vi arbetar för att ge våra elever bästa förutsättningar att lyckas.

Om vår skola

Benzeliusskolan är en ”liten” skola med stor gemenskap. Benzeliusskolans vision är att alla elever ska trivas, känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Kunskap, trygghet och trivsel är tre ledord som visar oss riktningen och är beroende av varandra. Dessa tre ledord genomsyrar allt det vi gör i skolan. Benzeliusskolans gemensamma dagar med t.ex. skidåkning och orientering är exempel på tillfällen då vi arbetar över klassgränserna. Dessa dagar har som syfte att skapa gemenskap, trygghet och trivsel på vår skola.

På Benzeliusskolan arbetar vi systematiskt med PAX i skolan vilket innebär att vi arbetar med tio verktyg för att skapa studiero i våra elevgrupper. Skolan är en övningsskola, vilket innebär att vi har förmånen att ta emot lärarstudenter samt att vi har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Samarbetet med universitetet stärker den vetenskapliga grunden som undervisningen vilar på.

Skolan deltar i Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning. Inom ramen för denna satsning erbjuder vi extra idrott till våra elever samt pedagogledda rastaktiviteter. På individnivå vill vi med denna satsning bidra till att elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att eleverna ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv.

I skolans Lekotek finns ett stort utbud av lekmaterial som förstärker leken. Vi vill skapa konstruktiva lekmiljöer för våra elever och har en fantastisk utemiljö som lockar till lek. Fritidshemmet har en aktivitetstavla som visar fritidseleverna vilka aktiviteter och verkstäder som erbjuds. Aktivitetstavlan är ett verktyg för fritidseleverna, pedagogerna och även för föräldrar. Eleverna får en överblick över vilka aktiviteter och verkstäder som erbjuds. Vi erbjuder alla elever möjlighet att välja mellan olika vuxenledda verkstäder i bild, uteaktiviteter, teknik, matematik samt lek och rörelse.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Benzeliusskolan
Benzeliusvägen 13
975 61 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
0920-45 72 18
0920-45 72 20

Rektor
Maria Larsson-Palo
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023