Utomhusbild Ängskolan, en del av skolans gård

Ängskolan

Ängsskolan F–6, ligger på Hertsön som mär Luleås största bostadsområde. Vår verksamhet bildar en helhet där vår målsättning är att både elever och vuxna ska känna sig välkomna. Vi vet att lärande sker i samspel med varandra, därför vill vi tillsammans skapa en skola som vågar förändra, förbättra men också utmanan de kunskper som utgör framtidens möjligheter. Våra ledord är Ansvarskänsla, Kunskap och Trygghet och de präglar vårt dagliga arbete på Ängskolan. På Ängskolan tar vi tillvara på varandras kompetenser, olikheter, likheter och styrkor.

Om vår skola

Ängskolans ledord, Ansvarskänsla, Kunskaper och Trygghet, präglar vårt dagliga arbete och vår riktning.

  • Ansvarskänsla för sig själv, sitt arbete, sin miljö och sina relationer.
  • Kunskaper så att man skapar en solid grund att bygga kommande inlärning och utbildning på.
  • Trygghet så att varje barn upplever Ängskolan som en säker och trivsam plats.

Våra ledord är en röd tråd genom hela skoldagen, från förskoleklass till åk 6 och på fritids och bildar en helhet där målsättning är att både barn och vuxna ska känna sig välkomna. Där klimatet på skolan ska präglas av öppenhet, så att alla vågar och vill vara delaktiga. Det innebär att vi tillvara på varandras kompetenser, olikheter, likheter och styrkor. Tillsammans skapar vi en skola som vågar förändra, förbättra men också utmana de kunskaperna.

Ängskolans personal är välutbildade och vet att det finns ingenting mer inkluderande än en bra undervisning. Vi gör eleverna delaktiga i undervisningen då vi vill skapa och väcka intresse som vi sedan tar tillvara och gör undervisningen spännande och innovativ. I våra klassrum får alla elever möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Vi har höga förväntningar på varje elev, skolpersonal och vårdnadshavare, gäller såväl resultat som bemötande.

Vi är en aktiv skola med stort fokus på att skapa grund för goda vanor, en hälsosam och sund livsstil. Vår skoldag börjar utomhus, rastaktiviteterna stimulerar eleverna till rörelse, de åker skidor likaväl som spelar gagaboll, men fokus ligger på glädje, gemenskap samt respekt.

Ängskolan har en egen idrottshall, fotbollsplan och egna salar för textilslöjd och träslöjd. Vi har också Marängen, en kulle med sittplatser där vi kan samlas. Våra fritidhemssavdelningar som erbjuder en lustfylld verksamhet där innehållet är anpassat efter elevens ålder, men även efter intresse och behov. Att vi har en engagerad personalgrupp som utvecklar verksamheten, märks genom alla aktiviteter som de genomför.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Ängskolan
Kråkörvägen 10
974 55 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Ravinen: 0920-45 42 16
Skäret: 0920-45 42 18

Rektor
Carina Bergdahl
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 8 februari 2023