Planområdet, SBF2021/165

Förtätning av Storhedens handelsområde, fastighet Storheden 1:37

SBF 2021/165: Förslag till detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:37 m.fl.

Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra en förtätning med ytterligare lokaler för handel, kontor och verksamheter på fastigheten Storheden 1:37 inom området Storheden. I planförslaget fastlås även användningarna för befintliga handelsverksamheter, transformatorstationer och den drivmedelsstation som finns inom planområdet. För allmän platsmark medför detaljplanen att en saknad länk i kommunens gång- och cykelvägnät i området ges planstöd. Den nya detaljplanen kommer i delar upphäva gällande detaljplan PL 291 om den vinner laga kraft.

Planområdet utgör cirka 13 hektar och innefattar fastigheterna Storheden 1:37, Storheden 1,30 och delar av den kommunal fastigheten Storheden 1:1. Beslut om upprättande av planuppdrag togs av kommunstyrelsens arbetsutskott (2020-12-21 § 232)

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande (Plan- och bygglagen, 2010:900). Detta eftersom planförslaget delvis inte bedöms vara förenligt med översiktsplanens (2021) intentioner gällande rekommenderad markanvändning inom den berörda fastigheten Storheden 1:37.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har visats för samråd från 2023-01-13 till 2023-02-06. Planförslaget bearbetas nu inför granskning.

Aktuella Handlingar

Samråd:
Plankarta Pdf, 1.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 14.2 MB.

Utredningar
Dagvattenutredning Pdf, 2.3 MB.
Trafik- och parkeringsutredning Pdf, 2.1 MB.
Gestaltningsprogram, Warm in the Winter. Pdf, 31.8 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Magnus Johansson,
Magnus.johansson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024