Utomhusbild Porsöskolan, en del av skolans gård

Porsöskolan

Porsöskolan är en F-6 skola och finns i centrum av stadsdelen Porsön - alldeles intill Luleå tekniska universitet, Teknikens hus och Aurorum. Vi har även nära till naturen och i skolbyggnaden finns ett kommunalt bibliotek. Denna unika närmiljö kännetecknar skolans verksamhet, liksom den kulturella mångfalden i området.

Om vår skola

Porsöskolan är en modern skola mitt i Porsöns centrum. Skolans vision är att lyfta varje enskild elev så att de bär med sig en tro på sig själva och framtiden.

Porsöskolan finns i en unik miljö. På gångavstånd har vi Luleå Tekniska Universitet, Teknikens Hus och Aurorum Sciencepark, med ett 100-tal teknik- och kunskapsintensiva företag. Skolan har också naturen in på knuten. Vår skola ligger i centrum av stadsdelen Porsön. Helt nära skolan ligger kyrkan och affären.

Lärandemiljön på skolan är lugn och trygg. Hos oss finns en tydlighet kring undervisningens innehåll och mål. Skolan har en mycket hög andel behöriga lärare som har lång erfarenhet inte minst av läs- och skrivinlärning. Vi följer noga varje elevs utveckling genom hela skolgången. Det är en förklaring till de goda skolresultaten bland Porsöskolans elever.

Vi samarbetar med områdets tre förskolor och kan därför erbjuda en fin övergång från förskola till skola - en harmonisk lärandemiljö i ett 1-12 års perspektiv!

Fritidsavdelningarna är integrerade i skolan och barnen utvecklas i alla de projekt som genomförs på fritidsavdelningarna, senaste åren har ett samarbete med Porsöns barnbibliotek utvecklat läsandet och intresset för böcker.

De flesta skolbarnen bor antingen i centrala Porsön eller i någon av villaområdena: Sundet, Berget och Björsbyn. Våra skolbarn och deras familjer representerar en mångfald av kulturer. Det gör att vi arbetar intensivt med alla människors lika värde och att varje barn ska känna trygghet och tillhörighet här. Här strävar vi efter:

  • att ha en verksamhet som stärker barnens självförtroende
  • att väcka nyfikenhet och stimulera lusten att lära
  • att lärmiljön anpassas och att varje elev utmanas i sitt lärande
  • att barnen utvecklar empati och social kompetens
  • att skapa miljöer som inspirerar och stimulerar kreativiteten

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Porsöskolan
Docentvägen 2B
977 52 LULEÅ

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Draken: 0920-45 38 92
Regnbågen: 0920-45 47 02

Rektor
Stefan Eriksson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 8 januari 2024