Luleå kommun logo

Porsön i fokus

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Universitetet är viktigt för Luleås och Norrbottens utveckling. Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som bor, arbetar och studerar här.
Foto: Susanne Lindholm

Kunskapens bro som går mellan Porsö centrum och universitetsområdet föreslås att göras om.Foto: Susanne Lindholm

Snabba fakta om Porsön

Namnet Porsön kommer förmodligen av latinets portus, som betyder hamn, eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad. Till Luleå centrum är det ca. 5 km. Det är även här som merparten av Luleås studenter bor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Porsön finns en låg och mellanstadieskola (F-6) och fyra förskolor.

Porsön är en halvö som upptar en stor del av Luleås bebyggelse. Här finns bland annat:

 • Luleå tekniska universitet
 • Ett utbrett centrum med kyrka, folktandvård, livsmedelsaffär mm.
 • Teknikens hus
 • Aurorum
 • Mjölkuddsberget

Porsön består av delområdena:

 • Universitetet
 • Lillön
 • Udden
 • Stranden
 • Sundet
 • Berget
 • Porsögården
 • Storporsön
 • Ytterviken
 • Porsödalen
 • Aurorum

Lokaltrafik:

Luleå Lokaltrafik - LLT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kör till/från Luleå centrum med linje 4, 5, 6 och 7 och 14. Beräknad körtid ca 8-10 minuter.

Nyheter på Porsön

2022-01-08

Förslag - Upprustning av Porsö centrum

Nu föreslås upprustningen av Porsö centrum starta. Arbetet delas in i två etapper och första etappen startar under året. Bland annat ska Kunskapens bro rustas. Politikerna i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet vid årets första möte den 13 januari 2022.

Upprustningen av Kunskapens bro i Porsö centrum är ett av de prioriterade åtgärderna som ingår i den första etappen.

Upprustning av Porsö centrum påbörjas

Upprustningen av Porsö centrum delas upp i två etapper och politikerna ska nu ta ställning till den första etappen som startar under 2022. Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 4,5 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Porsö centrum är i stort behov av renovering. Området är slitet och upplevs av boenden som en otrygg plats att vistas på, det visar bland annat de medborgardialoger som har genomförts. En utvecklingsplan för Porsön Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. är under framtagande och samråd pågår fram till 31 januari. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 att utöka stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 med 15 miljoner kronor, specifikt riktad till upprustningen av Porsö centrum.

För att upprustningen ska kunna starta 2022 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att projektet delas upp i två etapper, där etapp ett omfattar de platser som är i störst behov av underhåll och som är rimligt att hinna med under 2022. I det ingår bland annat upprustning av Kunskapens bro, ny belysning samt ny markbeläggning längs stråket utanför ICA och vid Old Brodies.

Under våren 2022 kommer Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan att tillsammans ta fram ett förslag för nästa del av upprustningen av Porsö centrum. Dialoger kommer att hållas med barn och unga, lokala verksamheter och fokusgrupper.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Boverket beviljar bidrag till Porsö strand

2021-11-16

Pengar till Porsön

Upprustningen av Porsö strand kommer allt närmare. Inte minst tack vare Boverkets stöd på över två miljoner kronor som projektet beviljats inom ramen för gröna och trygga samhällen. - Det är nu viktigt att vi tillsammans med andra aktörer planerar vidare och utvecklar ett attraktivt Porsön som kan skötas och underhållas på ett effektivt och hållbart sätt, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de stödberättigade åtgärderna som uppgår till cirka 4 390 000 kronor.

– Luleå kommun har genom åren rustat upp samtida bostadsområden såsom Hertsön och Björkskatan. Nu är det Porsöns tur och vi har avsatt medel för att skapa nya mötesplatser, förstärka tillgängligheten och skapa en tryggare stadsdel. Att vi dessutom fått bidrag från Boverket gör det givetvis enklare, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Med pengarna som projektet fått beviljat genom Boverket åtar sig projektet att:

 • Platsnära information och tillgänglighet förbättras.
 • Trygghet skapas i form av ett bredare och jämnare gångstråk.
 • Ny belysning införskaffas.
 • Gallring i naturmark utförs och att ängsytor iordningsställs.
 • Ett befintligt dikessystem bör ses över med syfte att förstärka fria vattenvägar.
 • Tre nya mötesplatser utvecklas med fler sittplatser och platser som ger ökad vattenkontakt.

– Det gläder oss att vi fått detta bidrag som stärker projektets syfte att kombinera naturvärden som finns längs stranden med ökad tillgänglighet och en tryggare miljö att vistas i där tillskapande av attraktiva mötesplatser bidrar till en god miljö för boende och besökare, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som arbetar med miljön på Porsön.

Beslutsmotiveringar

Stödet från Boverket beviljades för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. I motiveringen lyftes även målet att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

– Boverket anser att ert projekt har goda förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja syftet med stödet. Därför beviljas ni stöd för projektet, tillägger de i skrivelsen.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Detta är på gång i närtid

Initialt ska arbetet med upprustningen av Porsön starta med en trygghetsvandring längs Porsö strand. Denna trygghetsvandring genomförs klockan 18.00 den åttonde december där ett flertal representanter från kommunen och olika organisationer medverkar. Dessutom ställs förslag till utvecklingsplan för Porsön ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022.

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida Länk till annan webbplats..

Utvecklingsplanen kommer också att finnas utställd på Porsön, i lokalen intill Porsöns bibliotek i Porsö centrum. Utställningen är bemannad med personal under följande tider:

 • lördag 4/12 kl. 11-15
 • tisdag 7/12 kl. 10-14
 • onsdag 8/12 kl. 16-19

Gestalningsförslag Porsö strand

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram ett förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk.

Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

Utvecklingsplanens mål är bland annat att skapa ökad trivsel och stolthet hos de boende, skapa mötesplatser, öka tryggheten och tillgängligheten till vatten och grönska.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

Dokumentet är upprättat med syfte att visa på hur det vattennära strandstråket som löper längs Porsöns östra sida, här kallat Porsö strandstråk, skulle kunna utvecklas i den riktning som utvecklingsplanen beskriver.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

Stråket som studerats börjar vid Noll Kelvinbron i söder och sträcker sig upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan. Dessutom har en möjlig förlängning norrut med anslutning till vägen just innan Björsbyns cykelbro inventerats övergripande.


Sträckan har inventerats och analyserats utifrån aspekter som trygghet, rumslighet, karaktär, utblickar, orienterbarhet.

Förslag på åtgärder

Här presenterar vi ett axplock av förslag till åtgärder.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

Barnen är i fokus

Utvecklingsplanen har barnen i fokus. I förslaget står att barn ska komma till tals när Porsön utvecklas och föräldrar på Porsön ska få stöd om det behövs. Det ska göras plats för en förskola nära skolan i Porsö centrum och det ska finnas rymliga skolgårdar.

Det ska finnas en ny mötesplats på Porsön med fokus på barn och ungas behov, där människor kan träffas, sprida information och prata. Vid teknikens hus ska man se över möjligheten att skapa platser utomhus som kan användas gratis av alla alltid, särskilt barn.

Skolor i området

I Porsön finns en LM-skola (F-6) och fyra förskolor. Porsön ingår i Björkskatans upptagningsområde tillsammans med Bensbyn - Hällbacken - Lulsundet - Örarna.

Porsöskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en F-6 skola och finns i centrum av stadsdelen Porsön - alldeles intill LTU, Teknikens hus och Aurorum. Vi har även nära till naturen och i skolbyggnaden finns ett av Luleås två barnbibliotek. Denna unika och teknikintensiva närmiljö kännetecknar skolans verksamhet, liksom den kulturella mångfalden i området.

Lekplatser i området

Hitta lekplatserna på vår interaktiva karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Assistentvägens lekplats
 • Forskarvägens lekplats (Bagarstugan)
 • Mineralvägens lekplats

Utvecklingsplan Porsön

Geografisk avgränsning.Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Geografisk avgränsning. Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Arbetet med utvecklingsplan Porsön har påbörjats. Den omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen.

Utställning för samråd – Utvecklingsplan för Porsön

Ett förslag till utvecklingsplan för Porsön ställs ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utställning

Utvecklingsplanen ställs ut för samråd under tiden 22 november 2021 - 31 januari 2022. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida: https://www.lulea.se/utvecklaporson Länk till annan webbplats.

Utvecklingsplanen har varit utställd och bemannad med personal under början av december 2021.

Utvecklingsplan för Porsön

Utvecklingsplanen för Porsön är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanen ska bidra till

 • Ökad jämlikhet mellan grupper
 • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
 • Ökad trivsel och stolthet
 • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus i utvecklingsplanen ska vara på barn och unga. Alla åtgärder som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Synpunkter

Samtal och dialoger har varit en del av arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Se förslaget och lämna synpunkter på vår webbplats: https://www.lulea.se/utvecklaporson Länk till annan webbplats.

Vi vill ha in skriftliga synpunkter senast den 31 januari 2022.

För mer information ring 0920-45 30 00

Samhällsutvecklingsenheten

Bakgrund

Starten för utveckllingsplanen inleddes i december 2020 med medborgardialoger där Porsöborna kunde ge sin bild av Porsön - nuläge, önskat läge och behov. Dessa dialoger skedde digitalt på grund av pandemin Covid-19.

Följ denna länk för att läsa mer om Utvecklingsplan Porsön.

Samverkan med Polisen

2021-12-07

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-02

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

– Kommunen ska göra lägesbilder tillsammans med invånarna, så att de är med och pekar ut vad som funkar bra och inte funkar i bostadsområdena där de rör sig. Jag har varit med på en trygghetsvandring på Porsön till exempel och det var väldigt givande. Det känns också spännande att kunna göra trygghetsundersökningar digitalt, så att fler kan vara med, säger Fredrik Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Trygghetsundersökningar

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts varje år.

Trygghetsundersökning 2019

Den senaste undersökningen gjordes i oktober-november 2019 bland 3600 Luleåbor. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlade bland annat om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete.

Nytt för 2019 är att Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna redovisas separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset.

Trygghetsvandring - Porsö strand 8 december 2021

Porsö centrum är i stort behov av renovering och Porsö strand ska rustas upp. Området är slitet och upplevs av de boenden som en otrygg plats att vistas på.

Det visar bland annat de medborgardialoger och den trygghetsvandring som har genomförts.

Om projektbudgeten på 4,5 miljoner godkänns ska upprustningen av Porsö centrum delas upp i två etapper och politikerna ska nu ta ställning till den första etappen som startar under 2022.

Politiker och tjänstemän deltog även på trygghetsvandringen längs Porsö strand. Där kommer man satsa närmare 4,5 miljoner kronor varav hälften är stöd från Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen.

Se videon och hör hur de tänker.

Trygghetsvandring Porsö strand

Den åttonde december 2021 genomförde Luleå kommun tillsammans med representanter från bland andra, Polisen, Luleå Tekniska Universitet, Lulebo och Rikshem en trygghetsvandring längs Porsö strand.

Syftet med vandringen var att alla som har intresse att påverka kunde träffas, diskutera viktiga frågor, inventera vilka platser som upplevs trygga eller otrygga och därigenom tillsammans få verktyg för att utveckla tryggheten i området.

Trygghetsvandringen vid Porsö strand utgick från ett förslag på hur en upprustning i området kan genomföras. Vi ville i verkligheten pröva om förslaget känns hållbart och bidrar till ett mer tillgängligt och tryggt område att vistas i och bo nära.

Gestaltningsförslaget presenterar i en blå box här nedan.

Sammanställningen från trygghetsvandringen och era inlämnade åsikter på den digitala kartan redovisas i ett samlat dokument i början av 2022.

Vid träffen medverkade kommunpolitiker, bland andra Fredrik Hansson (S), Anja Johansson (S) och flera organisationer. Förutom Luleå kommun fanns Lulebo, Rikshem, Luleå Tekniska Universitet och Polisen på plats.

Fokus för träffen var trygghetsvandringen kring strandområdet, Porsö strand, där vi tittar på lämpliga åtgärder till en förbättrad miljö.

Våra förslag till åtgärder finns under rubrik "Gestaltningsförslag Porsön" i en blå box här nedanför. Era tankar har vi samlat in genom den digitala kartan.

Sammanställningen med era inlämnade åsikter på den digitala kartan redovisas i ett samlat dokument i början av 2022.

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021.

Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Trygghetsvandring - så här fungerar det

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Läs mer om vad som gäller för trygghetsvandringar på vår sidan om "Trygghet och folkhälsa".

Genomförda trygghetsvandringar på Porsön

Porsön

En trygghetsvandring genomfördes 1 februari 2017 på Porsön.

Protokoll trygghetsvandring på Porsön 2017-02-01 Pdf, 1.2 MB. Pdf, 783.2 kB, öppnas i nytt fönster.

I november 2010 genomfördes en trygghetsvandring på Porsön.
Uppföljning i november 2011.

Protokoll trygghetsvandring på Porsön 8 november 2011 Pdf, 7.2 MB. Länk till annan webbplats.

Övriga samarbetspartners i området

Porsökyrkan Länk till annan webbplats.
Kyrkan har varit en del i Porsöns utveckling under många år. Porsökyrkan ligger i Porsö centrum och är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen. Kyrkan invigdes den 5 september 1976 och arkitekt är Stefan Alenius.

Kontakt

Projekt Porsö strand

Utvecklingsplan Porsön

Projektkommunikatör:
Malin Svedjeholm
0920 45 35 55