Utvecklingsplan Porsön

Nu är det dags för samråd för Utvecklingsplan Porsön. Utvecklingen av Porsön ska bygga på dialog. Vi har redan pratat med många boende, besökande och aktörer i området. Men vi vill föra dialog med fler.

Samrådet

Samråd för utvecklingsplan Porsön pågår 22 november 2021 - 31 januari 2022. Under samrådet kan du ta del av förslaget digitalt. Utvecklingsplanen har varit utställd och bemannad med personal under början av december 2021. Därefter finns alla handlingar tillgängliga på Porsöns bibliotek fram till 31 januari.

Trygghetsvandring

Den 8 december genomfördes en trygghetsvandring på Porsön. Läs mer om trygghetsvandringen här.

Ta del av utvecklingsplanen

Du kan ta del av utvecklingsplanen digitalt eller som dokument.

Vill du påverka?

Under framtagandet av planen har dialoger skett med flera olika aktörer och med medborgare. Syftet med samrådsutställningen är att visa på vilket sätt de synpunkter som framkommit under arbetets gång har tagits omhand och vilka avvägningar som är gjorda. Syftet är även att möjliggöra för berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi vill veta vad du tycker! Hur vill du att Porsön ska utvecklas? Vad är bra med planen och vad behöver bli bättre? Skicka dina synpunkter till oss via webben.

Porsön 2040

När vi genomfört utvecklingsplanen vill vi att det ska vara större jämlikhet mellan olika människor och att Porsöbor trivs i och känner stolthet över sin stadsdel. Fler
människor deltar i samhället på olika sätt och fler företag vill etablera sig på Porsön.

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Nya bostäder gör att fler kan flytta till Porsön. När fler bor på Porsön kan fler affärer och caféer öppna på Porsön.

Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Bibliotek och andra mötesplatser gör att människor kan träffas och lära av varandra. Att kunna vara i skogen eller parken gör att vi mår bättre.

Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Universitetet är viktigt för Luleås och Norrbottens utveckling och för att man ska kunna uppfinna saker som är bra för miljön.

Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som
bor, arbetar och studerar här, liksom de som besöker stadsdelen. Då trivs människor bättre och känner gemenskap med varandra.

Barn på Porsöskolan skapade sina favoritmaträtter under mångkulturveckan 2021. Foto: Charlotte Högnelid.

Historik

I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att arbetet med utvecklingsplan Porsön skulle starta och vad planen ska resultera i; ökad jämlikhet, ökat deltagande, ökad trivsel och stolthet och fler företag på Porsön.

Under åren har det genomförts en inledande studie, dialoger med barn och unga och under 2020 en medborgardialog där porsöborna kunde ge sin bild av Porsön. Deltagarna berättade om nuläge, önskat läge och behov. Synpunkter som handlade om mötesplatser, samverkan, skolans roll och långsiktig planering omhändertogs i arbetet med utvecklingsplan Porsön och ligger som grund till förslaget som nu är ute på samråd.

Vad är en utvecklingsplan?

En utvecklingsplan beskriver visioner, långsiktiga mål och vilka utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga i en stad eller stadsdel. Innan utvecklingsplanen kan bli verklighet måste den först beslutas av politikerna i kommunfullmäktige. Utvecklingsplanen hjälper kommunen att bestämma hur byggnader, bostäder, naturmiljöer, parker och vattenområden ska användas och utvecklas.

Kontakta oss

Har du har frågor om samrådet eller förslaget till utvecklingsplan?

Mejla oss på kommunstaben@lulea.se, märk mejlet med KLF 2018/87 Samråd.

Sidan uppdaterades den 8 maj 2023