Utvecklingsplan Porsön

Arbetet med utvecklingsplan för Porsön går framåt. Ett planförslag har varit utställt för samråd och granskning. Under samrådsskedet har kommunen fört dialoger med olika grupper, boende och verksamma i stadsdelen. Vi vill att utvecklingen av Porsön ska bygga på dialog.

Antagande

Under tiden som utvecklingsplanen tagits fram har dialoger skett med flera olika aktörer och med medborgare. Synpunkter som framförts under samråd och granskning har tagits omhand och avvägningar mellan olika intressen har gjorts. Nu sammanställs de synpunkter som kommit in under granskningstiden. Därefter följer arbetet med att ta fram den slutliga versionen av utvecklingsplanen, som ska antas av Kommunfullmäktige i januari 2024.

Efter granskning

Utvecklingsplan Porsön har varit utställd för granskning under tiden 1 september till och med 27 oktober 2023. Syftet med granskningen är att redovisa förändringar av planförslaget och ge en återkoppling till dem som lämnat synpunkter under samrådstiden. Under granskningstiden har planförslaget funnits tillgängligt i digitalt format på Luleå kommuns hemsida. Det har också funnits utställt i biblioteket på Porsön.

Granskningstiden är avslutad. Du kan fortfarande ta del av utvecklingsplanens granskningsförslag i digitalt format via länken nedan.

Dokument

Planeringsunderlag

Porsön 2040

När vi genomfört utvecklingsplanen vill vi att det ska vara större jämlikhet mellan olika människor och att Porsöbor trivs i och känner stolthet över sin stadsdel. Fler människor deltar i samhället på olika sätt och fler företag vill etablera sig på Porsön.

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Nya bostäder gör att fler kan flytta till stadsdelen. När fler bor på Porsön kan fler affärer och caféer öppna.

Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Bibliotek och andra mötesplatser gör att människor kan träffas och lära av varandra. Att kunna vara i skogen eller parken gör att vi mår bättre.

Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Näringslivet och universitetet är viktiga för Luleås och Norrbottens utveckling och bidrar i samverkan till innovation, nya företag och jobb.

Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som bor, arbetar och studerar här, liksom de som besöker stadsdelen. Då trivs människor bättre och känner gemenskap med varandra.

Tillbakablick


I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att arbetet med utvecklingsplan Porsön skulle starta och vad planen ska resultera i; ökad jämlikhet, ökat deltagande, ökad trivsel och stolthet och fler företag på Porsön.

Därefter har det genomförts en inledande studie, dialoger med barn och unga och under 2020 genomfördes en medborgardialog där porsöborna kunde ge sin bild av Porsön. Deltagarna berättade om nuläge, önskat läge och behov. Synpunkter som handlade om mötesplatser, samverkan, skolans roll och långsiktig planering togs omhand i arbetet med utvecklingsplan Porsön.

Planförslaget ställdes ut för samråd i november-januari 2022. Efter samrådet bearbetades planförslaget och kompletteringar gjordes inför granskning. En utförlig beskrivning av samrådets genomförande och hur synpunkter har hanterats finns i samrådsredogörelsen.

Utvecklingsplanen har sedan varit utställt för granskning under tiden 1 september till och med den 27 oktober 2023. Syftet med granskningen är att redovisa förändringar av planförslaget och ge en återkoppling till dem som lämnat synpunkter under samrådstiden. Nästa steg i processen är att sammanställa de synpunkter som kommit in under granskningstiden och göra justeringar i planförslaget inför ett antagande av planen i Kommunfullmäktige.

Vad är en utvecklingsplan?

En utvecklingsplan beskriver visioner, långsiktiga mål och vilka utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga i en stad eller stadsdel. Innan utvecklingsplanen kan bli verklighet måste den först beslutas av politikerna i kommunfullmäktige. Utvecklingsplanen hjälper kommunen att bestämma hur byggnader, bostäder, naturmiljöer, parker och vattenområden ska användas och utvecklas.

Kontakta oss

Har du har frågor om förslaget till utvecklingsplan? Hör av dig till kommunstaben@lulea.se.

Sidan uppdaterades den 29 november 2023