Bild på människor som går längs en gångväg i Luleå på vintern

Trygghetsmätningar

Undersökningar visar en positiv utveckling kring tryggheten i Luleå sedan många år tillbaka. Luleå är tryggare än de flesta kommuner och brott och otrygghet minskar.

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016, 2019 och 2023. Samma frågeformulär har använts.

Trygghetsmätning 2023

Undersökningen genomfördes hösten 2023. Samma undersökning har även genomförts 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Frågeformuläret gick ut till 3 600 boende i Luleå kommun mellan 16–85 år, jämnt fördelade på tolv bostadsområden/kommundelar: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Hög svarsfrekvens: 61 procent. Bland de högsta i hela landet.

Så ser problembilden ut – en sammanfattning

 • De boende i Luleå kommun upplever få problem i jämförelse med de flesta andra kommuner i Sverige.
 • Luleå kommuns problemindex är 1,38 på en skala 0–6, där 0 motsvarar närmast obefintliga problem och 6 motsvarar alarmerande påtagliga problem.
 • Luleå kommuns resultat kan anses vara mycket bra år 2023 och ett av de bättre värden som en kommun noterat i Sverige mellan åren 1997–2023, särskilt med tanke på kommunens storlek.
 • Undersökningen visar att kommunen som helhet i stort sett saknar allvarliga kontinuerliga ordningsstörningar, de fåtal som finns återfinns i vissa kommundelar.
 • Undersökningen visar på en låg brottsutsatthet vad gäller mängdbrott och kan sägas ha reducerats med minst 30 % under 2000-talet.
 • Även utsatthet för våld har reducerats sedan 2019.
 • Vad gäller ”trygg ensam sent på kvällen utomhus”, ”otrygg ensam sent på kvällen utomhus” och ”rädsla för speciella personer” har resultatet förbättrats sedan 2019 avseende alla tre indikatorerna.
 • Andelen kritiker av polisens lokala arbete i bostadsområdena är mycket låg sedan 2019 och är nu anmärkningsvärt låg även i nationell jämförelse.
 • 90 procent av de boende i Luleå kommun har en positiv inställning till att rekommendera sin kommundel att bo i, vilket är en ökning sedan 2019.
 • De upplevda problem som kommuninvånarna lyfter fram är framför allt hastighetsöverträdelser, buskörning och missbruksproblematik.
 • Fler kvinnor än män uppfattar problem.
 • Boende i hyresrätt uppfattar problem i större utsträckning än boende i bostadsrätt och villa.

Problemindex

I problemindex redovisas tryggheten uppdelat på områden. Ett lägre värde är lika med större trygghet.

Tabellen exemplifierar att kommunens problembild i de flesta kommundelar har utvecklats positivt sedan år 2006. Den belyser också de skillnader de olika kommundelarna uppvisar år 2023. Hertsön och Porsön har högt problemindex medan Björkskatan, Norrbyarna, Råneå, Sunderbyn och Sörbyarna har mycket lågt, även i nationell måttstock.

Läs index så här:

 • Nivå 0 = Närmast obefintligt problem
 • Nivå 1 = Inte alls påtagligt problem
 • Nivå 2 = Inte särskilt påtagligt problem
 • Nivå 3 = Ganska påtagligt problem
 • Nivå 4 = Påtagligt problem
 • Nivå 5 = Mycket påtagligt problem
 • Nivå 6 = Alarmerande påtagligt problem

Problemindex för Luleå kommun

Kommundel202320192016201220092006
Kommunen totalt1,381,401,431,521,562,03
Hertsön2,162,061,461,652,232,94
Örnäset/Skurholmen
1,461,541,291,811,72e.u.
Centrum1,461,491,491,481,55e.u.
Bergnäset1,351,631,491,131,161,28
Notviken/Mjölkudden1,351,631,491,381,50e.u.
Björkskatan0,651,141,631,421,452,39
Gammelstad1,321,340,971,131,35e.u.
Sunderbyn1,140,830,971,130,91e.u.
Råneå0,951,491,261,941,441,72
Porsön2,241,89e.u.e.u.e.u.e.u.
Sörbyarna0,731,14e.u.e.u.e.u.e.u.
Norrbyarna0,971,17e.u.e.u.e.u.e.u.


e.u. = ej undersökt

Förändringar i hur områden redovisas

Sedan 2019 redovisas Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset. Precis som tidigare redovisas Skurholmen med Örnäset och Mjölkudden med Notviken.

För första gången använder Luleå kommun den nya analysmodellen som används nationellt sedan 2022. Den tidigare versionen av modellen byggde på undersökningsdata från 1998–2003 och den nya på undersökningsdata från åren 2015–2021. Modellen har utökats med fem viktiga indikatorer, totalt 37 indikatorer. Tabeller du läser i tidigare undersökningar kan visa andra siffror än i tabellen ovan på grund av att siffrorna nu anpassats för den nya och mer relevanta analysmodellen.

Så används rapporten

 • Som en del i den samlade lägesbild som tas fram av kommunen och polisen vilken används för planering och prioritering av brottsförebyggande insatser.
 • Som en del i pågående helhetsanalys över den sociala hållbarheten i kommunen.
 • Som ett underlag för olika verksamheter i kommunen i sin verksamhetsplanering.

Tidigare trygghetsmätningar

Undersökningen gjordes i oktober–november 2019 bland 3600 Luleåbor. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlade bland annat om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete. Alla svar vägdes samman till ett trygghetsindex. Ju lägre index desto tryggare.

Trygghetsindex till och med 2019

Läs index så här:

 • Nivå 0 = Närmast obefintligt problem
 • Nivå 1 = Inte alls påtagligt problem
 • Nivå 2 = Inte särskilt påtagligt problem
 • Nivå 3 = Ganska påtagligt problem
 • Nivå 4 = Påtagligt problem
 • Nivå 5 = Mycket påtagligt problem
 • Nivå 6 = Alarmerande påtagligt problem

Trygghetsindex för Luleå kommun

Kommundel

2019

2016

2012

2009

2006

Kommunen totalt

1,37

1,21

1,39

1,45

1,88

Hertsön

1,96

1,34

1,64

2,0

2,58

Örnäset/


Skurholmen

1,43

1,31

1,67

1,67

e.u.

Centrum

1,43

1,34

1,58

1,61

e.u.

Bergnäset

1,37

1,46

1,21

1,24

1,39

Notviken/


Mjölkudden

1,81

1,28

1,39

1,52

e.u.

Björkskatan

1,12

1,4

1,52

1,58

2,15

Gammelstad

1,21

1,09

1,36

1,67

e.u.

Sunderbyn

1,00

1,09

1,24

1,24

e.u.

Råneå

1,43

1,21

1,85

1,58

1,73

Porsön

1,71

e.u.

e.u.

e.u.

e.u.

Sörbyarna

1,06

e.u.

e.u.

e.u.

e.u.

Norrbyarna

1,43

e.u.

e.u.

e.u.

e.u.


e.u. = ej undersökt

Luleå tryggare än genomsnittet

Resultatet år 2019 visar att de boende i Luleå kommun upplever en högre trygghet och få problem i jämförelse med många andra kommuner i Sverige, särskilt bedömt mot antalet invånare.

Sedan år 2006 har det generella trygghetsindexet förbättrats över tid. Det innebär att den generella problembilden med säkerhet blivit bättre i jämförelse med resultaten för 13 år sedan, även om de sista åren varierat mer. Indexet för 2019 är något högre än 2016, men bedöms vara inom felmarginalen.

Kommuninvånarnas utsatthet för mängdbrott (ex. stölder, misshandel, skadegörelse) har minskat i en mycket betydande utsträckning de senaste 13 åren, i stort sett halverats. Utsatthet för våld i kommunen har fortsatt lågt värde 2019. Oro för att utsättas för brott ligger lågt i nationell jämförelse.

Polisen har generellt högt förtroende hos kommunivånarna. Andelen kritiskt inställda till polisens lokala arbete är mycket låg. Andelen kritiker är något fler i Råneå och Norrbyarna.

Bland de tolv undersökta kommundelarna är det inget område där de boende genomgående upplever stora problem. Däremot har Hertsön, Notviken och Porsön något sämre värden än övriga områden.

Upplevda problem är framför allt buskörning, missbruksproblematik, otrygghet kvällstid och rädsla för vissa personer. Fler kvinnor än män uppfattar problem. Boende i hyresrätt uppfattar problem i större utsträckning än boende i bostadsrätt och villa.

I snitt är det 88 procent som rekommenderar sitt bostadsområde eller by som en bra plats att bo på.

Sidan uppdaterades den 9 februari 2024