Enkäter och undersökningar

Luleå kommun deltar i olika undersökningar och enkäter som berör medborgarna. Här kan du ta del av resultat och sammanställningar från de senaste åren. Du kan också se när undersökningarna skickas ut.

Medborgarundersökning

Luleå kommun genomför varje höst i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en omfattande medborgarenkät. Undersökningen består av tre delar: platsen Luleå, den kommunala verksamheten samt inflytande och förtroende. Luleå uppnår genomgående goda resultat.

Hur unga ser på Luleå som bostadsort

Luleå kommun har undersökt ungas syn på Luleå som bostadsort under ett antal år. Det råder brist på bostäder och intressanta jobb i Luleå. Högt betyg får närheten till naturen, tryggheten, universitetet samt utbudet av idrott.

Enkäten skickas ut september–oktober årligen.

Drogvaneundersökning - ANDTS

Drogvaneundersökningar är ett verktyg för att beskriva hur drogsituationen ser ut i kommunen. Det är också ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att mäta om vi är på rätt väg i det förebyggande arbetet. Samtidigt kan även resultaten utgöra underlag för olika prioriteringar. ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Luleå har sedan år 2002 genomfört drogvaneundersökningar bland elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet.

Kommunens drogvaneundersökning 2017 visar på en fortsatt positiv trend kring tobakscigaretter och snus, men också en ökad användning av nikotinsnus och e-cigaretter. Elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå fortsätter däremot att avstå från alkohol och droger. Läs hela sammanställningen nedan.

Kommunens drogvaneundersökning 2017 visar på en fortsatt positiv trend, där elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå fortsätter att avstå från alkohol, tobak och droger.

Resultatet av kommunens drogvaneundersökning 2015 visar att elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå i allt högre utsträckning avstår från alkohol, tobak och droger.

Totalt har ungefär 600 elever i årskurs 9 och 700 elever i gymnasiet deltagit i undersökningen.

Sedan 2007 har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter bland högstadieeleverna minskat kraftigt: halverats eller mer än halverats. Även andelen som använder narkotika har minskat. Däremot visar undersökningen att det har blivit vanligare bland den andel av högstadieungdomarna som konsumerar alkohol att dricka ofta.

Bland gymnasieungdomarna har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter minskat starkt sedan 2007. Även andelen intensivkonsumenter och den andel som använder narkotika har minskat något.

Under 2013 genomfördes två drogvaneundersökningar i Luleå. En i mars i årskurs 9 och en i oktober i årskurs 2 på gymnasiet.

CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning genomförde en totalundersökning i årskurs 9 i hela Norrbotten. Resultaten redovisas för Luleå, Norrbotten och riket.

Undersökningen som genomfördes i åk 2 på gymnasiet har skett i Luleå kommuns regi och där kan vi även publicera en rapport.

Resultaten är övervägande positiva där konsumtionen av både alkohol och tobak minskar, både i årskurs 9 och i årskurs 2 i gymnasiet. Andelen elever som provat narkotika ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökningar. Detta gäller både för niorna och i tvåan på gymnasiet.

En lokal drogvaneundersökning har genomförts i Luleå. Resultatet i åk 9 visar en kraftig minskning av andelen rökare, andelen snusare, andelen alkoholkonsumenter och andelen som använt narkotika. Andelen alkoholkonsumenter i åk 9 har sjunkit från 59 % år 2007 till 39 % 2011. När det gäller resultatet från gymnasiet så ser det ungefär likadant ut som vid tidigare mätningar.

Resvaneundersökning

En resvaneundersökning är ett sätt att ta reda på hur resandet i kommunen fördelas mellan olika färdsätt och hur utvecklingen ser ut. Luleå har sedan år 2000 genomfört resvaneundersökningar vart femte år, vilket ger kommunen ett bra underlag för att följa utveckling och trender i attityder och resvanor hos invånarna.

Trygghetsundersökning

Luleå kommun och Polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet sedan 2006.

Trygghetsundersökning skickas ut till medborgarna med Polisen som avsändare. Nästa utskick görs hösten 2026.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

LUPP görs vart fjärde år. Utskick görs nästa gång 2025.

Hälsa på lika villkor

Undersökningen Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoundersökning där Luleå kommun medverkar. Läs mer om Hälsa på lika villkor på sidan om folkhälsa.

Undersökningen skickas ut vart fjärde år. Nästa utskick görs våren 2026.

Luleåbornas inställning till samhällsomställningen

Novus har på uppdrag av Luleå kommun under två år, 2023 och 2024, genomfört en undersökning av Luleåbornas inställning till samhällsomställningen. Syftet med undersökningen är att över tid följa invånarnas inställning till omställningen och hur den påverkar Luleåborna.

Sidan uppdaterades den 12 juni 2024