Luleå kommun logo

Porsön i fokus

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stadsdel. Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

PORSÖ STRAND

Därför gör vi en trygghetsvandring på Porsö strand

Syftet med en trygghetsvandring är att alla som har intresse att påverka kan träffas, diskutera viktiga frågor, inventera vilka platser som upplevs trygga eller otrygga och tillsammans genomföra en vandring och därigenom utveckla tryggheten i ett område.

Målet med trygghetsvandringen vid Porsö strand utgår från ett förslag på hur en upprustning kan genomföras. Vi vill pröva om förslaget känns hållbart och bidrar till ett mer tillgängligt och tryggt område att vistas i och bo nära.

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021.

Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Medverkande organisationer vid träffen 8 december

Trygghetsvandring 8 december 2021 kl. 18.00
Startplats: Porsöskolans matsal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid träffen medverkar flera organisationer. Förutom Luleå kommun deltar Lulebo, Rikshem, Luleå Tekniska Universitet, områdesgruppen för Björx/Porsön och Polisen. Alla redogör för sitt ansvar och sin framtidsbild för stadsdelen.

Vi presenterar även en uppföljning av de tidigare trygghetsvandringar där vi går igenom vilka åtgärder som genomförts sedan dess.

Vi går även igenom de synpunkter som lämnats på den digital karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n för Porsö strand.

Fokus för träffen är dock trygghetsvandringen kring strandområdet, Porsöstrand, där vi tittar på lämpliga åtgärder till en förbättrad miljö. Titta gärna på våra förslag till åtgärder under rubrik " Gestaltningsförslag Porsön" i en blå box här nedanför.

Under presentationen dricker vi kaffe och ger oss sedan ut på vandring ca 19.00. Vandringen sker enligt stråk på kartan, se nedan, och beräknas ta ca en timme.

Tips!

Kläder efter väder och en pannlampa kan vara bra att ha med.

Digital karta

Inför vandringen använder vi en digital karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där synpunkter vid olika platser strandpromenaden kan lämnas.

Denna karta kommer sedan att ligga kvar på webben fram till den 15 december. Under denna tid har du då möjlighet att lägga till eller komplettera dina synpunkter.

Notera att dina kommentarer inte syns officiellt på webben när du går ur sidan, de sparas digitalt för vår utvärdering.

Länk till kartan ligger ute 2021-11-22 -- 2021-12-15

https://kartor.lulea.se/trygghetsvandring_porsostranden/ Länk till annan webbplats.

Onsdag 15 december stängs denna möjlighet att lämna dina kommentarer ned och vi sammanställer era åsikter i ett samlat dokument som redovisas under början av 2022.

Nyheter på Porsön

Projektgruppen för upprustning av Porsöstrand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Projektgruppen för upprustning av Porsöstrand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Boverket beviljar bidrag till Porsö strand

2021-11-16

Pengar till Porsön

Upprustningen av Porsö strand kommer allt närmare. Inte minst tack vare Boverkets stöd på över två miljoner kronor som projektet beviljats inom ramen för gröna och trygga samhällen. - Det är nu viktigt att vi tillsammans med andra aktörer planerar vidare och utvecklar ett attraktivt Porsön som kan skötas och underhållas på ett effektivt och hållbart sätt, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Projektgruppen för upprustning av Porsöstrand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de stödberättigade åtgärderna som uppgår till cirka 4 390 000 kronor.

– Luleå kommun har genom åren rustat upp samtida bostadsområden såsom Hertsön och Björkskatan. Nu är det Porsöns tur och vi har avsatt medel för att skapa nya mötesplatser, förstärka tillgängligheten och skapa en tryggare stadsdel. Att vi dessutom fått bidrag från Boverket gör det givetvis enklare, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Med pengarna som projektet fått beviljat genom Boverket åtar sig projektet att:

 • Platsnära information och tillgänglighet förbättras.
 • Trygghet skapas i form av ett bredare och jämnare gångstråk.
 • Ny belysning införskaffas.
 • Gallring i naturmark utförs och att ängsytor iordningsställs.
 • Ett befintligt dikessystem bör ses över med syfte att förstärka fria vattenvägar.
 • Tre nya mötesplatser utvecklas med fler sittplatser och platser som ger ökad vattenkontakt.

– Det gläder oss att vi fått detta bidrag som stärker projektets syfte att kombinera naturvärden som finns längs stranden med ökad tillgänglighet och en tryggare miljö att vistas i där tillskapande av attraktiva mötesplatser bidrar till en god miljö för boende och besökare, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som arbetar med miljön på Porsön.

Beslutsmotiveringar

Stödet från Boverket beviljades för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. I motiveringen lyftes även målet att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

– Boverket anser att ert projekt har goda förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja syftet med stödet. Därför beviljas ni stöd för projektet, tillägger de i skrivelsen.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Detta är på gång i närtid

Initialt ska arbetet med upprustningen av Porsön starta med en trygghetsvandring längs Porsö strand. Denna trygghetsvandring genomförs klockan 18.00 den åttonde december där ett flertal representanter från kommunen och olika organisationer medverkar. Dessutom ställs förslag till utvecklingsplan för Porsön ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022.

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida Länk till annan webbplats..

Utvecklingsplanen kommer också att finnas utställd på Porsön, i lokalen intill Porsöns bibliotek i Porsö centrum. Utställningen är bemannad med personal under följande tider:

 • lördag 4/12 kl. 11-15
 • tisdag 7/12 kl. 10-14
 • onsdag 8/12 kl. 16-19

Trygghetsvandring - skolvägar 7 december 2021

Här lägger vi ut information efter att träffen genomförts. Här kommer även protokollet efter vandringen att publiceras vilket sker i början av 2022.

Under våren flyttas sedan protokollet till den bå boxen under titeln "Genomförda trygghetsvandringar på Porsön".

Trygghetsvandring - Porsö strand 8 december 2021

Här lägger vi ut information efter att träffen genomförts. Här kommer även protokollet efter vandringen att publiceras vilket sker i början av 2022.

Under våren flyttas sedan protokollet till den bå boxen under titeln "Genomförda trygghetsvandringar på Porsön".

Gestalningsförslag Porsö strand

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram ett förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk.

Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

Utvecklingsplanens mål är bland annat att skapa ökad trivsel och stolthet hos de boende, skapa mötesplatser, öka tryggheten och tillgängligheten till vatten och grönska.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

Dokumentet är upprättat med syfte att visa på hur det vattennära strandstråket som löper längs Porsöns östra sida, här kallat Porsö strandstråk, skulle kunna utvecklas i den riktning som utvecklingsplanen beskriver.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

Stråket som studerats börjar vid Noll Kelvinbron i söder och sträcker sig upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan. Dessutom har en möjlig förlängning norrut med anslutning till vägen just innan Björsbyns cykelbro inventerats övergripande.


Sträckan har inventerats och analyserats utifrån aspekter som trygghet, rumslighet, karaktär, utblickar, orienterbarhet.

Förslag på åtgärder

Här presenterar vi ett axplock av förslag till åtgärder.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

Utvecklingsplan Porsön

Geografisk avgränsning.Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Geografisk avgränsning. Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Arbetet med utvecklingsplan Porsön har påbörjats. Den omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen.

Utställning för samråd – Utvecklingsplan för Porsön

Ett förslag till utvecklingsplan för Porsön ställs ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utställning

Utvecklingsplanen ställs ut för samråd under tiden 22 november 2021 - 31 januari 2022. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida: https://www.lulea.se/utvecklaporson Länk till annan webbplats.

Utvecklingsplanen kommer också att finnas utställd på Porsön, i lokalen intill Porsöns bibliotek i Porsö centrum. Utställningen är bemannad med personal under följande tider:

 • lördag 4/12 kl. 11-15
 • tisdag 7/12 kl. 10-14
 • onsdag 8/12 kl. 16-19

Utvecklingsplan för Porsön

Utvecklingsplanen för Porsön är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanen ska bidra till

 • Ökad jämlikhet mellan grupper
 • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
 • Ökad trivsel och stolthet
 • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus i utvecklingsplanen ska vara på barn och unga. Alla åtgärder som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Synpunkter

Samtal och dialoger har varit en del av arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Se förslaget och lämna synpunkter på vår webbplats: https://www.lulea.se/utvecklaporson Länk till annan webbplats.

Vi vill ha in skriftliga synpunkter senast den 31 januari 2022.

För mer information ring 0920-45 30 00

Samhällsutvecklingsenheten

Bakgrund

Starten för utveckllingsplanen inleddes i december 2020 med medborgardialoger där Porsöborna kunde ge sin bild av Porsön - nuläge, önskat läge och behov. Dessa dialoger skedde digitalt på grund av pandemin Covid-19.

Följ denna länk för att läsa mer om Utvecklingsplan Porsön.

Barnen är i fokus

Utvecklingsplanen har barnen i fokus. I förslaget står att barn ska komma till tals när Porsön utvecklas och föräldrar på Porsön ska få stöd om det behövs. Det ska göras plats för en förskola nära skolan i Porsö centrum och det ska finnas rymliga skolgårdar.

Det ska finnas en ny mötesplats på Porsön med fokus på barn och ungas behov, där människor kan träffas, sprida information och prata. Vid teknikens hus ska man se över möjligheten att skapa platser utomhus som kan användas gratis av alla alltid, särskilt barn.

Samverkansöverenskommelse Polisen och Luleå kommun

2021-06-02

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

– Kommunen ska göra lägesbilder tillsammans med invånarna, så att de är med och pekar ut vad som funkar bra och inte funkar i bostadsområdena där de rör sig. Jag har varit med på en trygghetsvandring på Porsön till exempel och det var väldigt givande. Det känns också spännande att kunna göra trygghetsundersökningar digitalt, så att fler kan vara med, säger Fredrik Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genomförda trygghetsvandringar på Porsön

Porsön

En trygghetsvandring genomfördes 1 februari 2017 på Porsön.

Protokoll trygghetsvandring på Porsön 2017-02-01 Pdf, 1.2 MB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I november 2010 genomfördes en trygghetsvandring på Porsön.
Uppföljning i november 2011.

Protokoll trygghetsvandring på Porsön 8 november 2011 Pdf, 7.2 MB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsundersökningar

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts varje år.

Trygghetsundersökning 2019

Den senaste undersökningen gjordes i oktober-november 2019 bland 3600 Luleåbor. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlade bland annat om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete.

Nytt för 2019 är att Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna redovisas separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset.

Trygghetsvandring - så här fungerar det

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Läs mer om vad som gäller för trygghetsvandringar på vår sidan om "Trygghet och folkhälsa".

Kontakt

Projekt Porsö strand

Utvecklingsplan Porsön