Utomhusbild Hedskolan, en del av skolans gård

Hedskolan

Hedskolan är en F-6 skola. Vi har ett fritidshem med två avdelningar. Skolan är beläget på Bergnäset. Vi har matsal, musiksal, slöjdsalar samt fritidshem i skolbyggnaden. På skolgården ligger vår fina idrottshall som nyttjas under skol- och fritidstid. På vår skola jobbar vi utifrån de prioriterade områdena lärande, hälsa, betyg och bedömning.

Om vår skola

På Hedskolan vill vi ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas, nu och i framtiden.

Här arbetar vi med lärandet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vilket ger varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential med framtidskompetenser såsom nyfikenhet, empati, samarbete, kreativitet, självkänsla, ansvarstagande, reflektion och kommunikation. Vi har höga förväntningar på våra elever!

Här jobbar vi för att alla elever ska trivas och känna sig trygga och känna en lust och glädje inför sitt lärande. Vi är en liten skola där alla känner alla.

På vår skola finns många tillfällen att träna de sociala förmågorna och skapa goda kamratrelationer. Vi har alltid rastvärdar ute på rasterna och erbjuder eleverna olika sorters rastaktiviteter som leds av våra engagerade pedagoger. Allt för att skapa en trygg och meningsfull rast.

Vår utomhusmiljö är svårslagen. Vi har en stor och fin skolgård som erbjuder många möjligheter till lek och rörelse. Här finns en skog som stimulerar till kreativa lekar och en stor fotbollsplan som spolas till ishockeyplan på vintern, där eleverna har möjlighet att åka skridskor.

Närheten till vår "skolskog" gör att vi kan bedriva utomhuspedagogik från F-6 samt på fritidshemmet.

Hedskolan ska vara en plats att längta till!

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Hedskolan
Västra Skolgatan 3
972 53 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Storfritids: 0920-45 34 40
Lillfritids: 0920-45 41 90

Rektor
Carina Holmquist
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 19 januari 2024