Boskataskolan

Boskataskolan är en F–6 skola. Skolan ligger nära Björkskatans centrum, på promenadavstånd från affaren, högstadieskolan och biblioteket. Inom kort avstånd finns Ormbergets friluftsanläggning. Genom höga förväntningar på elevers lärande, tydliga strukturer och professionella arbetssätt arbetar vi för att skapa bästa möjliga utveckling hos alla elever.

Om vår skola

På Boskataskolan får du som elev stora möjligheter att lära i egen takt utifrån egna behov och förutsättningar. Du får arbeta både på egen hand och tillsammans med andra som kan vara både äldre och yngre än du.

Vi har gångavstånd till Björkskatans centrum där affär, högstadieskola och bibliotek samt Björkskatans IP finns. Vi har närhet till skogen och en kort väg till Ormbergets friluftsanläggning.

På Boskataskolan står våra elever alltid i centrum. Den enskilda eleven stöds av personal och vårdnadshavare för att ges så goda förutsättningar som möjligt att nå höga mål. Vi strävar ständigt efter att använda bästa möjliga verktyg och lärmiljö för elevernas utveckling.

Vår verksamhetsidé är att utveckla en flexibel lärmiljö av hög kvalitet. Vi vill skapa de bästa möjligheterna för utveckling och lärande för alla elever. Detta når vi genom:

  • Nolltolerans när det gäller mobbning och kränkande särbehandling
  • Flexibilitet i grupperingar för att öka anpassningen utifrån varje individ
  • Helhetssyn på lärandet genom att utveckla den pedagogiska integreringen
  • Elevernas delaktighet, inflytande och ansvar över verksamhet och sitt lärande — att de kan beskriva både vad de kan, vad de måste kunna och hur de bäst kan arbeta för att nå uppsatta mål
  • Att arbetet utförs av arbetslag med ett gemensamt ansvar för arbetsenhetens elever, både för elevernas individuella utveckling men också för att förbättra undervisningen genom kvalitetsarbete
  • Att rektor som pedagogisk ledare engagerar sig i skolans inre arbete och gör regelbundna utvärderingar av undervisningen, stödjer lärare och gör uppföljningar av resultaten i alla avseenden

Boskataskolan har två fritidsavdelningar. På Solrosornas fritids går elever från förskoleklassen och åk 1 och på Klubbens fritids går elever från åk 2 till åk 5. På fritids jobbar vi med att skapa nya och stärka kompisrelationer genom lek, skapande och upptäckande.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Boskataskolan
Snövägen 2
976 34 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritids
Solrosorna: 0920-45 33 40
Klubben: 0920-45 45 31

Rektor
Nina Norberg
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 4 april 2024