Porsön i fokus

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor.

Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Universitetet är viktigt för Luleås och Norrbottens utveckling. Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som bor, arbetar och studerar här.

Senaste nytt från Porsön

Grönt för tennissommar på Porsön

Porsöns nya konstgräsplan för tennis har öppnat i maj 2024. Läs mer under fliken fritid nedan.

Porsöns berättelser- en artikelserie

Den 17 maj hölls vernissage för utställningen Porsöns berättelser, där alla som velat haft möjlighet att lämna in bilder eller texter om Porsön.

”Porsön i fokus” är en artikelserie som belyser Porsön, ett område där människor med vitt spridda bakgrunder och livssituationer möts. Artikelserien publiceras under våren och sommaren 2024.

Allmänt om Porsön - det här händer på området

Namnet Porsön kommer förmodligen av latinets portus, som betyder hamn, eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad. Till Luleå centrum är det ca. 5 km. Det är även här som merparten av Luleås studenter bor Länk till annan webbplats.. I Porsön finns en låg och mellanstadieskola (F-6) och fyra förskolor.

Porsön är en halvö som upptar en stor del av Luleås bebyggelse. Här finns bland annat:

 • Luleå tekniska universitet
 • Ett utbrett centrum med kyrka, folktandvård, livsmedelsaffär mm.
 • Teknikens hus
 • Aurorum
 • Mjölkuddsberget

Porsön består av delområdena:

 • Universitetet
 • Lillön
 • Udden
 • Stranden
 • Sundet
 • Berget
 • Porsögården
 • Storporsön
 • Ytterviken
 • Porsödalen
 • Aurorum

Lokaltrafik:

Luleå Lokaltrafik - LLT Länk till annan webbplats. kör till/från Luleå centrum med linje 4, 5, 6 och 7 och 14. Beräknad körtid ca 8-10 minuter.

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk. Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanens mål är bland annat att skapa ökad trivsel och stolthet hos de boende, skapa mötesplatser, öka tryggheten och tillgängligheten till vatten och grönska.

Dokumentet är upprättat med syfte att visa på hur det vattennära strandstråket som löper längs Porsöns östra sida, här kallat Porsö strandstråk, skulle kunna utvecklas i den riktning som utvecklingsplanen beskriver.

Stråket som studerats börjar vid Noll Kelvinbron i söder och sträcker sig upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan. Dessutom har en möjlig förlängning norrut med anslutning till vägen just innan Björsbyns cykelbro inventerats övergripande.

Sträckan har inventerats och analyserats utifrån aspekter som trygghet, rumslighet, karaktär, utblickar, orienterbarhet.

Den 26 augusti invigdes det nyrenoverade strandstråket.

Offentlig konst på Porsön

I området finns en hel del offentlig konst att beskåda. Läs vart du hittar den via denna länk.

Utställning Porsöns berättelser

Den 17 maj 2024 hölls vernissage för utställningen Porsöns berättelser, där alla som velat haft möjlighet att lämna in bilder eller texter om Porsön.

”Porsön i fokus” är en artikelserie som belyser Porsön, ett område där människor med vitt spridda bakgrunder och livssituationer möts. Artikelserien publiceras i Vårt Luleå under våren och sommaren 2024.

Porsöns bibliotek – nu en plats för alla

Biblioteket i Porsö centrum nyinvigdes den 30 september 2022 och har förvandlats från ett barnbibliotek till ett bibblo för alla åldrar. Dessutom har verksamheten fått större och fräschare lokaler.

Här kan du kan till exempel låna böcker, ljudböcker, talböcker, tidskrifter och filmer. Du kan också pausa, plugga och delta i olika evenemang. Om du har en förening är du varmt välkommen att höra av dig ifall du vill arrangera någonting spännande och/eller roligt här.

Läs reportaget om Porsöns nyinvigda bibliotek i Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Satsning på fritidslivet på Porsön

Grönt för tennissommar på Porsön

Porsöns nya konstgräsplan för tennis har öppnat i maj 2024.

Sommaren 2023 gjordes åtgärdsarbeten med bland annat nytt asfaltsunderlag. I år öppnas tennisplanen på Porsöns konstgräsplan.

Planen ligger intill Porsö sporthall och fotbollens konstgräsplan. Tennisplanens konstgräs skiljer sig dock från fotbollens främst genom att det är betydligt kortare. Fyllnadsmaterialet är sand.

Det kommer inte att finnas något bokningssystem för planen, det är fritt fram för alla att spela utan kostnad när det är ledigt.

Flera utegym i området


Ett nytt utegym, gratis utlåning av sportartiklar, en nyrenoverad konstgräsplan och en nyrustad tennisplan. Allt centralt på Porsön.

Det nya utegymmet vid Stil sportcenter är öppet och gratis för alla, läs mer om utegymmet här. Länk till annan webbplats.

Utegym - Ängen vid O-Kelvinbron, mitt emellan Porsön och Björkskatan, invigs den 26 augusti 2023.

Fritidsbanken

På Fritidsbanken i Porsöhallen finns flera tusen sportartiklar att låna, här hittar du info om utbud och öppettider. Länk till annan webbplats.

Porsöns IP

Porsöns IP har under sommaren 2022 fått ett lyft med nytt konstgräs och ny energismart belysning.

Vill du boka en arena eller sporthall kontaktar du lokalbokningen Länk till annan webbplats. eller gör en bokningsförfrågan via vår självservice Interbook Go. Länk till annan webbplats.

Naturupplevelser

Är du ute efter naturupplevelser så kan du ge dig in på vandringsleden Gammelstadsviken som startar just utanför rondellen vid Luleå Energi. Mer om Gammelstadsviken kan du läsa här. Länk till annan webbplats.

Nytt strövområde på Porsön (09 mars 2022)

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om ett nytt strövområde på Porsön.

Ett e-förslag som föreslår att kommunen gör ett strövområde mellan Berget, Sundet och snötippen på Porsön har kommit in. Förslaget har fått 132 röster.

Förslagsställaren menar att området kan bli ett trevligt strövområde om det rustas upp och gallras. Skogen är variationsrik och innehåller både skog med höga naturvärden som kan bevaras och delar som kan gallras och göras mer tillgänglig. Förslagsställaren föreslår att en parkering i anslutning till bron över Holmsundet för att göra området mer tillgängligt.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att e-förslaget är bra och inte medför avvikelse i skogsskötselplanen för området. Förslaget ligger även i linje med utvecklingsplanen för området.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Barnen är i fokus


Utvecklingsplanen har barnen i fokus. I förslaget står att barn ska komma till tals när Porsön utvecklas och föräldrar på Porsön ska få stöd om det behövs. Det ska göras plats för en förskola nära skolan i Porsö centrum och det ska finnas rymliga skolgårdar.

Det ska finnas en ny mötesplats på Porsön med fokus på barn och ungas behov, där människor kan träffas, sprida information och prata. Vid teknikens hus ska man se över möjligheten att skapa platser utomhus som kan användas gratis av alla alltid, särskilt barn.

Skolor i området


I Porsön finns en LM-skola (F-6) och fyra förskolor. Porsön ingår i Björkskatans upptagningsområde tillsammans med Bensbyn - Hällbacken - Lulsundet - Örarna.

Porsöskolan är en F-6 skola och finns i centrum av stadsdelen Porsön - alldeles intill LTU, Teknikens hus och Aurorum. Vi har även nära till naturen och i skolbyggnaden finns ett av Luleås två barnbibliotek. Denna unika och teknikintensiva närmiljö kännetecknar skolans verksamhet, liksom den kulturella mångfalden i området.

Lekplatser i området

Hitta lekplatserna på vår interaktiva karta Länk till annan webbplats.

 • Assistentvägens lekplats
 • Forskarvägens lekplats (Bagarstugan)
 • Mineralvägens lekplats

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj 2023

Förslag om godkännande av Utvecklingsplan Porsön för granskningsutställning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Porsön. Syftet med planen är att ange inriktningen för stadsdelens långsiktiga utveckling. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Planförslaget ställdes ut för samråd i november-januari 2022. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kompletterats inför granskning. Utskottet ställer sig bakom förslaget, att godkänna en ny granskningsutställning av utvecklingsplanen. Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Geografisk avgränsning.Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.Förstora bilden

Geografisk avgränsning. Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Arbetet med utvecklingsplan Porsön har påbörjats. Den omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen.

Utvecklingsplan för Porsön

Ett förslag till utvecklingsplan för Porsön

Utvecklingsplanen för Porsön är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanen ska bidra till

 • Ökad jämlikhet mellan grupper
 • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
 • Ökad trivsel och stolthet
 • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus i utvecklingsplanen ska vara på barn och unga. Alla åtgärder som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Synpunkter
Samtal och dialoger har varit en del av arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Följ denna länk för att läsa mer om Utvecklingsplan Porsön.

Gestaltningsförslaget som utgångspunkt
Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk. Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras. Gestaltningsförslaget för Porsö strand finns att läsa längre ned på sidan.

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts varje år.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlar om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete.

Nytt från 2019 är att Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna redovisas separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset.

Trygghetsvandring Porsö strand

Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Trygghetsvandring - så här fungerar det
För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Läs mer om vad som gäller för trygghetsvandringar på vår sidan om "Trygghet och folkhälsa".

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo.

Överenskommelse
Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

Upprustningen av Porsö centrum var ett samarbetsprojekt mellan Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo. Det är entreprenören NCC som genomför jobbet utifrån de ritningar och visioner vi presenterat för dem. Den 26 augusti 2023 invigdes det nyrenoverade centrumet.

Variant 2: Program för invigningen av Porsö Centrum och Porsö Strand lördag 26 augusti 2023.

Barnens berättelser och skulpturer ska ge liv på Porsön - ”Händelse: 65.61919, 22.14739”

Orden baksidor, återvändsgränder, svårnavigerat och trånga passager blev startskottet för konstnären Linn Lindströms uppdrag att skapa ny utsmyckning på Porsön. – Orden fick mig att tänka på labyrinter och sedan dök mytologi och fiktion i genren magisk realism upp inom mig, säger Linn.

Med detta som start började arbetet där ett samarbete med biblioteket och eleverna i årskurs 5 på Porsöskolan blev en stor del av den inspiration Linn eftersökte. Elevernas startade med ett skrivprojekt som utgick från Linns prolog, en fiktiv händelse som utspelas nattetid på Porsön. Utifrån den har eleverna sedan skrivit varsin berättelse som publiceras i en bok tillgänglig för lån på Porsöns Bibliotek.

Eleverna i årskurs 5 på Porsöskolan har gjort ett storartat arbete med sina egna berättelser till boken "En reva i verkligheten" som ska ges ut i samband med invigningen av Porsö centrum i augusti i år.

Eleverna i årskurs 5 på Porsöskolan har gjort ett storartat arbete med sina egna berättelser till boken "En reva i verkligheten" som ska ges ut i samband med invigningen av Porsö centrum i augusti i år.

– Det var kul och lite svårt att skriva boken. Jag skrev om en tjej i skoluniform som bodde i USA och det var en både spännande och lite skrämmande berättelse, säger eleven Lova Worrsjö.

– Det var kul och lite svårt att skriva boken. Jag skrev om en tjej i skoluniform som bodde i USA och det var en både spännande och lite skrämmande berättelse, säger eleven Lova Worrsjö.

Med den fiktiva berättelsen ”Händelse: 65.6191704, 22.1476513” påbörjade Linn resan i att realisera de tankar som dök upp. Efter att ha läst alla de förstudier och analyser som gjorts av området, bland annat Karin Erixon och Thomas Häméns förstudie om ”Konst på Porsö Centrum” och framför allt deras förslag, ”Skulpturvandring” närmade sig Linn startpunkten för hennes första idéskiss.

– Förslaget utgår från tanken om att placera ut mindre skulpturer på ett större område och att en skulpturvandring skulle kunna väcka intresse för många åldrar och samhällsgrupper, säger Linn Lindström.

Entusiastiska elever i projektet

Läraren Maria Ek är imponerad av att se elevernas entusiasm som varat från början till slutet av projektet. - Det har för oss alla varit spännande att få samarbeta med en konstnär som ska illustrera figurer från elevernas texter, det blir så ”levande” då, säger hon.

Det har varit ett utmanande arbete inför det kommande boksläppet, men det har varit kul säger Glittra Wallin, Emma Christensen och Alisha Javed.

Det har varit ett utmanande arbete inför det kommande boksläppet, men det har varit kul säger Glittra Wallin, Emma Christensen och Alisha Javed.

Arbetet med boken har tagit många timmar i anspråk under lektionstid. Men läraren Maria och kollegan Pernilla Andersson hoppas att projektet har skapat en lust att fortsätta skriva för eleverna. För de har gjort ett storartat jobb. Alla elever har skrivit sju kapitel var. De har haft samma tema och upplägg men deras egen fantasi har satt prägel på allt så varje berättelse har blivit helt unik.

William Fellman, Emilia Ryytty och Melker Stenberg har liksom de övriga eleverna i klassen skrivit sina berättelser under temat " En reva i verkligheten".

William Fellman, Emilia Ryytty och Melker Stenberg har liksom de övriga eleverna i klassen skrivit sina berättelser under temat " En reva i verkligheten".

- Det har varit extra inspirerande för dem att veta att Linn ska läsa och inspireras av deras berättelser, säger läraren Pernilla Andersson.

Lärarna Maria Ek och Pernilla Andersson har arbetat tillsammans med konstnären Linn Lindström, sittandes i bilden, för att inspirera eleverna till att delta i projekt ”Händelse: 65.6191704, 22.1476513” på flera olika plan. Bland annat i en bok och som inspirationskälla till både skulpturer och plaketter som ska vias i centrum.

Lärarna Maria Ek och Pernilla Andersson har arbetat tillsammans med konstnären Linn Lindström, sittandes i bilden, för att inspirera eleverna till att delta i projekt ”Händelse: 65.6191704, 22.1476513” på flera olika plan. Bland annat i en bok och som inspirationskälla till både skulpturer och plaketter som ska vias i centrum.

Stolthet över sin egen stadsdel - Porsön

Azlan Faiz är stolt över sin berättelse som han skrivit till den samlade boken som ska släppas till invigningen av Porsö C i augusti.

Azlan Faiz är stolt över sin berättelse som han skrivit till den samlade boken som ska släppas till invigningen av Porsö C i augusti.

Figurativa bronsfigurer på natursten

Utöver plaketterna och barnens skrivna berättelser ska sex figurativa mindre bronsskulpturer gestalta deras tankar om Linns grundhistoria.

Skulpturerna ska stå på större naturstenar som en flirt med Porsöns naturnära läge och placeras ut på olika platser i centrum. Känslan Lin vill uppnå är att en stig leder ut från skogen, genom centrum och tillbaka in. Som spår av något som funnits innan bebyggelsen på platsen. - Skulpturerna ska inte vara överblickbara samtidigt utan dyka upp när man rör sig genom centrum, säger Linn Lindström

”Händelse: 65.61919, 22.14739” - Linn Lindströms skulpturer ska stå på större naturstenar som en flirt med Porsöns naturnära läge och placeras ut på olika platser i centrum.

”Händelse: 65.61919, 22.14739” - Linn Lindströms skulpturer ska stå på större naturstenar som en flirt med Porsöns naturnära läge och placeras ut på olika platser i centrum.

Här, en stilstudie av figurer som ska gjutas till bronsstatyer.

Här, en stilstudie av figurer som ska gjutas till bronsstatyer.

Bevingade ord i rostfritt stål

Arbetstiteln för konstprojektet är ”Händelse: 65.6191704, 22.1476513” vilket är de precisa koordinaterna för en tänkt placering av en fyra meter hög väggschablon i rostfri spegelplåt föreställande en spricka/portal. En portal som har en central roll i den berättelse som barnen och konstnären arbetat med.

– Jag har en tanke om att berättelsen slagit ner som en meteorit och i fragment fastnat runt om i centrum. Exempelvis som sprickan, portalen i väggen som är hämtad ur prologen.

Linn ser förutom den metaforen även ett mer konkret uttryck för att skapa liv i centrum. Att bryta upp stumma ytor med fragment, små bitar av speglar som placeras i husens tegelstensväggar.

Orden spricka och spegel, symboliskt och metaforiskt

– Sprickor som minne, som revor i verkligheten, men också som möte med något nytt. Spegel som reflektion, att möta sanning, eller gå vilse om du omges av för många, säger Linn Lindström.

Utifrån elevernas berättelser planerar Linn dessutom att välja ut citat som ska graveras på spegelplåt och sedan fästas på fasader på olika platser runt om i hela centrum.

– Att eleverna efter det här samarbetet kan se hennes skapelser och veta att det är de som varit med på ett hörn kommer att göra dem stolta över sitt fina arbete och över sin stadsdel, säger läraren Pernilla Andersson

Invigning i augusti

Arbetet med konst- och kulturprojektet "Händelse: 65.6191704, 22.1476513" ingår i arbetet med upprustningen av Porsö centrum och finansieras av Luleå kommun och Lulebo.

Om allt går enligt plan ska projektet vara färdigt för invigning och visning i augusti i år.

Konstnär Linn Lindström har ritat upp ramarna för berättelsen "En reva i verkligheten" som ligger till grund för hennes konstnärliga gestaltning på Porsön.

Konstnär Linn Lindström har ritat upp ramarna för berättelsen "En reva i verkligheten" som ligger till grund för hennes konstnärliga gestaltning på Porsön.

Det här är Linn:

Namn: Linn Lindström
Ålder: 35
Bostadsområde: Jämtön
Bakgrund/yrke: Konstnär
Bästa citatet om livet: Man måste skynda sig medan man har lust

Familjefest när nya Porsön invigdes

Hösten 2023 invigdes nya Porsö centrum och Porsö strand.
Evenemanget var fyllt av olika aktiviteter för alla åldrar och blev en storslagen stadsdelsfest med tusentals människor som roade sig och njöt av det toppenfina vädret. Se bilder från veckan innan invigningen och festdagen i bildspelet nedan.

Projekt Porsö Centrum
Notera att bilderna endast får användas i sammanhang med kommunikation om Porsö centrum i Luleå. Bilderna är illustrerade av aochd arkitekter eller WSP vilket ska anges vid publicering.

Porsö centrum etapp 2

Kyrktorget. Illustration: aochd arkitekterFörstora bilden

Kyrktorget. Illustration: aochd arkitekter

Vy över Biblotekstorget: Illustration: aochd arkitekterFörstora bilden

Vy över Bibliotekstorget. Illustration: aochd arkitekter

Illustrationsplan Porsö centrum etapp 2

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSPFörstora bilden

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSPFörstora bilden

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Arbetet i "Etapp 2 Porsö Centrum" gäller området som ses på kartan och det arbetet ska genomföras under 2023.Förstora bilden

Arbetet i "Etapp 2 Porsö Centrum" gäller området som ses på kartan och det arbetet ska genomföras under 2023.

Etapp 1 Porsö centrum

Vy nedanför kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. Illustration: aochd arkitekterFörstora bilden

Vy nedanför kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. Illustration: aochd arkitekter

Vy över soltrappan vid Porsö centrum. Illustration: aochd arkitekterFörstora bilden

Vy över soltrappan vid Porsö centrum. Illustration: aochd arkitekter

Projekt Porsö strand - genomförs 2022

Foto: Susanne Lindholm/ Luleå kommunFörstora bilden

Foto: Susanne Lindholm/ Luleå kommun

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras.

På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Porsökyrkan Länk till annan webbplats.
Kyrkan har varit en del i Porsöns utveckling under många år. Porsökyrkan ligger i Porsö centrum och är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen. Kyrkan invigdes den 5 september 1976 och arkitekt är Stefan Alenius.

Kontakt

Utvecklingsplan Porsön

Projektkommunikatör:
Malin Svedjeholm
0920-453555

Senaste nytt från Porsön

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024