DP Lillvikholmen, översiktskarta ungefärligt planområde

Nya tomter för bostadshus, Lillvikholmen, Måttsund

Förslag till detaljplan för del av Måttsund, del av Måttsund 22:1, Lillvikholmen, SBF 2021/1768

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en ny detaljplan för del av Måttsund 22:1. Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse med drygt 30 småhustomter. Detaljplanen omfattar även befintlig bebyggelse som består av ett tjugotal bostadshus, några med höga kulturhistoriska värden. Dessa värden föreslås skyddas i detaljplanen.

Planområdet ligger strax söder om Måttsundsvägen, väg 580, mellan Kallax by och Måttsund. Eftersom planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) har en VA-utredning tagits fram för den tänkta exploateringen. Den visar att dricksvattenförsörjning kan ordnas genom gemensamma brunnar och spillvatten föreslås tas omhand i ett gemensamt minireningsverk. I samband med exploatering av nya tomter planeras befintliga vägar med tillhörande diken och dagvattentrummor att rustas upp till en högre standard.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med så kallat normalt planförfarande enligt plan- och bygglagens tidigare regler för planförfarande, vilket motsvarar ett utökat planförfarande idag. Det innebär att kommunfullmäktige föreslås anta planen sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande och bifogas handlingarna under processen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har varit på samråd från och med 2022-02-15 till och med 2022-03-08 och befinner sig nu under bearbetning inför granskning.

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar:

Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Utredningar:

Kulturmiljöunderlag Pdf, 2 MB.
Översiktlig geoteknisk utredning Pdf, 1.8 MB.
Rapport Geoteknik Pdf, 2.2 MB.
PM Provpumpning Pdf, 1.5 MB.
VA utredning Pdf, 1.9 MB.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Petra Widetun
petra.widetun@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023