Snedbild över planområdet

Förtätning av bostäder på Gültzauudden

Detaljplan för del av Centrum, del av Gültzauudden, del av Innerstaden 2:1, SBF 2017-501

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en detaljplan för del av Innerstaden 2:1. Arbetet med detaljplanen är föranlett av ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13 (§ 83).

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder på mark som idag nyttjas som park. Ett gestaltningsprogram har tagits fram som underlag till detaljplanen. Det redovisar tre nya flerbostadshus som totalt rymmer cirka 100 lägenheter och det ger även förslag på husens utformning.

Utöver planuppdragets anvisningar så prövas även lämpligheten att utöka småbåtshamnens verksamhet på land samt ny placering inom planområdet av befintlig multiarena och befintligt parkeringsområde.

Detaljplanen handläggs enlig utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visats för samråd under tiden 2021-11-15 till och med 2021-12-06 och bearbetas nu inför granskning.

Handlingar

Plankarta Pdf, 1.8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 14.7 MB.

Tillhörande utredningar:
Gestaltningsprogram, 2021-09-15 Pdf, 50.9 MB.
PM Geoteknik, 2018-03-19 Pdf, 13.3 MB.
Miljöteknisk markundersökning, 2018-11-23 Pdf, 5.3 MB.
Dagvattenutredning, 2019-03-20 Pdf, 4.3 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se 

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024