Luleås tomtkö för småhus

För att du ska kunna köpa en småhustomt av Luleå kommun måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Vid registrering i Luleå kommuns tomtkö tillkommer en avgift om 300 kr. Avgiften är årsvis, det vill säga 1 januari – 31 december. Begäran om förnyelseavgift görs varje år i januari och ska vara inbetald senast 28 februari.

Lediga tomter för småhus


Luleå kommuns tomtkösystem

Luleå kommuns tomtkösystem kommer du åt genom att logga in med ditt Bank ID på ”Mina sidor tomtkön”. Där kan du enkelt se din kö plats, ändra dina uppgifter, betala årsavgiften samt få information om kommande tomtprojekt. All kommunikation sker digitalt via e-tjänsten för tomtkön, du aviseras genom utskick till angiven e-postadress och/eller mobilnummer varför det är viktigt att dina uppgifter är aktuella.

Anmäl dig till tomtkön

För att få köpa en småhustomt av Luleå kommun måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Anmälan gör du via e-tjänsten anmälan tomtkö nedan.

Information om när nytt erbjudande finns tillgängligt får du via sms och eller e-post samt som meddelande i e-tjänsten. Det är därför viktigt att du ser till att dina kontaktuppgifter under Mina sidor tomtkön stämmer.

 

 1. För privatpersoner och för permanent boende
  Genom tomtkön förmedlar Luleå kommun tomter till privatpersoner avsedda för permanent bostad. Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö.

 2. Anmälan
  Anmälan till tomtkön sker via e-tjänst på kommunens hemsida.

 3. Avgift
  Anmälningsavgiften är 300 kr och avser det år som du registrerar dig i tomtkö. Avgiften ska betalas med betalningsfunktionen i e-tjänsten.

 4. Registrering
  Ansökan registreras när anmälningsavgiften betalats in till kommunen.

 5. Förnyelse
  Förnyelse av anmälan ska ske årligen. Förnyelseavgiften är 300 kr per år och avser 1 januari - 31 december. Denna betalas efter anmodan via e-tjänsten, vanligen under januari månad. Förnyelseavgiften ska vara betald senast 28 februari för att inte tappa köplatsen i tomtkön.

 6. Återbetalning av avgift
  Inbetald avgift återbetalas inte.

 7. Personlig plats - kan inte överlåtas
  Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan, med undantag för vad som sägs under punkt 8.

 8. Äkta makar, sambor, partnerskap
  Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast inge en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboendet upphör äger sökande rätt att överlåta platsen i tomtkön till den andra parten.

 9. Erbjudande om tomt
  Erbjudande om tomt kommuniceras till sökande genom e-post och/eller sms.

 10. Fördelning
  Fördelning av tomter sker i turordning efter kötid.

 11. Kontaktuppgifter
  Sökande ansvarar själv för ajourhållning av kontaktuppgifter i e-tjänsten.

 12. Ny registrering efter tilldelning
  Ny registrering i tomtkön får ske tidigast 5 år efter förvärv av tilldelad tomt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

 13. Äkta makar, sambor, partnerskap nyregistrering
  Den under punkten 12 ovan fastställda femårsregeln får inte kringgås genom att person som är make/maka eller sammanbor under äktenskapsliknande former med någon som förvärvat tomt genom tomtkön registreras som sökande.

 14. Avregistrering
  Avregistrering sker när sökanden förvärvat tomt genom den kommunala tomtkön eller om den årliga förnyelseavgiften inte betalats in i föreskriven tid.

Har du frågor?

Om du har frågor angående ansökan eller tomtkön, kontakta kundcenter,
tfn. 0920-45 30 00.

Personuppgifter

Information enligt 23-25 § personuppgiftslagen. I tomtkön registreras namn, adress, personnummer och telefonnummer. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen, 971 85 Luleå, tel 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se

Kommunstyrelsen är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Vidare finns en skyldighet att på begäran till var och en lämna besked om personuppgifter. Utdrag ur registret kan lämnas enligt offentlighetsprincipen. För ytterligare information, kontakta personuppgiftsombudet Inger Fältros Lundgren, tel 0920-45 30 84.

Kostnad och priser

Kostnad för att stå i tomtkön

Det kostar 300 kr per år att stå i kommunens tomtkö. Din anmälan blir registrerad när du har betalat in tomtköavgiften via e-tjänsten.

Den årliga förnyelseavgiften betalar du själv in i januari genom inloggning i e-tjänsten med E-legitimation. Betalningsanmodan skickas till den registrerades e-postadress och/eller via sms. Se därför till att din e-postadress och mobilnummer är korrekt i tomtkön. Vid utebliven årsavgift tappar du din köplats.

Tomtpriser

Priset för en kommunal tomt för friliggande småhus indelas i områden med avgränsning enligt Program till Vision Luleå 2050. VA och andra avgifter tillkommer.‌

Tomtpriser

Område

Pris

Centrala områden av Luleå stadsbygd

450 000 kr

Övrig stadsbygd och stadsnära byar (ex. Hällbacken)

400 000 kr

Samlade byar (Antnäs, Råneå, Persön)

200 000 kr

Övriga byar

110 000 kr

När nya tomter och hus kommer ut till försäljning läggs information ut i spalten här till höger. För att få information om när detta sker, ska du själv se till att din e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer är korrekta i tomtkön. Detta gör du genom att logga in med E-legitimation på "Mina sidor Tomtkön". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är intresserad av aktuellt erbjudande, så har alla som står i tomtkön möjlighet att skicka in intresseanmälan och prioritera tomterna.

Fördelningen av tomterna sker sedan efter kötid. Om du blir tilldelad en tomt så får du erbjudande via e-tjänsten/tomtkön.

För köpare av en tomt finns villkor uppställda. Köpare förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen på fastigheten uppföra ett bostadshus avsett för eget bruk. Byggnadsskyldigheten anses normalt sett fullgjord när miljö- och byggnadsnämnden utfärdat slutbesked för bostadshuset. Med eget bruk menas att köparen ska vara bosatt och folkbokförd minst 1 år på fastigheten efter att slutbesked erhållits.

Om köparen inte uppfyller villkoren om byggnadsskyldighet eller eget bruk i ovanstående stycke eller om överlåtelse av fastigheten sker innan villkoren är uppfyllda ska köparen till kommunen betala ett vite om 400 000 kr.

Ovanstående villkor kommer att skrivas in som förbehåll i fastighetsregistret.

Ska ni bygga nytt? Bygg energisnålt och spara pengar och miljö. Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få tips och information.

E-post: energiradgivning@lulea.se
Telefon kundcenter, 0920-45 30 00
Besök gärna www.lulea.se/energiradgivning

Tomtköns register är en allmän handling och utdrag ur registret kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna debiteras enlig gällande taxa.

Information enligt 23-25 § personuppgiftslagen. I tomtkön registreras namn, adress, personnummer och telefonnummer. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen, 971 85 Luleå, tel 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se

Kommunstyrelsen är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Vidare finns en skyldighet att på begäran till var och en lämna besked om personuppgifter. Utdrag ur registret kan lämnas enligt offentlighetsprincipen. För ytterligare information, kontakta personuppgiftsombudet Inger Fältros Lundgren, tel 0920-45 30 84.

Läs ytterligare information om behandling av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Om du har frågor angående tomtkön, kontakta
Kundcenter, telefon: 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 18 oktober 2023