Hertsöträsk

Hertsöträsk

Naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden, det vill säga alla naturligt förekommande växter och djur. Med vetskapen om att allt levande hänger samman, följer också insikten att vi människor som art är beroende av att mångfalden finns kvar.

Det är ur naturen vi hämtar vår mat, våra mediciner, dricksvatten och även naturresurser som byggmaterial och bränsle. Naturen står för vattenrening, klimatreglering, jordmånsbildning, luftrening och pollinering – exempel på det som kallas ekosystemtjänster – det som naturen ger oss gratis och utan vilka vi inte skulle kunna leva.

Arbete med naturvård sker på många plan i samhället; globalt, nationellt och lokalt - bland myndigheter, föreningar, företag och enskilda människor. Alla drar sitt strå till stacken. Luleå kommuns naturvårdsarbete sker också på flera sätt, inom de olika verksamheter som kommunen har ansvar för. Det handlar om alla nivåer i den kommunala verksamheten, alltifrån övergripande strategisk planering ner till handfasta åtgärder i vår dagliga skötsel av naturområden.

Kommunens principer för naturvårdsområdet

Ekologisk hållbarhet är en del av Vision Luleå 2040. I översiktsplanen finns ett antal principer som gäller för naturvårdsområdet.

Naturvårdsplan

De styrande dokumenten för hur vi ska bedriva naturvårdsarbetet är, förutom programmen som nämns ovan, kommunens naturvårdsplan. Där beskrivs mer konkret vilka mål kommunen har med naturvårdsarbetet och hur de ska nås. Där formuleras bland annat det övergripande målet:

  • Naturresursutnyttjandet inom Luleå kommun ska inriktas på uthållighet, funktioner hos viktiga ekologiska processer och system ska bibehållas och biologisk mångfald ska bevaras långsiktigt.

Luleå kommuns naturvårdsarbete

Sidan uppdaterades den 31 augusti 2023