Infrastruktur- och serviceförvaltningen

Infrastruktur- och serviceförvaltningen (tidigare del av stadsbyggnadsförvaltningen) förenklar vardagen för kommunens medborgare, kunder och kollegor och planerar och bygger för ett framtida Luleå samt ser till att vi har en grön stad, vägar att köra på och trevliga fastigheter att verka i.

Detta innebär att infrastruktur- och serviceförvaltningen har många avdelningar med unik kompetens.

Direktör för infrastruktur- och serviceförvaltningen är Helén Wiklund Wårell

Telefon: 0920-45 30 00

E-post:
lulea.kommun@lulea.se

E-post miljö och bygg:
miljobygg@lulea.se

Öppettider

Bangårdsgatan 12, Södra Hamn

Receptionen
Bokade besök anmäls via en dator i entrén.

Receptionen är tidvis bemannad 07.00 - 16:00 måndag-fredag
Lunchstängt 12.00-13.00
Receptionen har alltid stängt klämdagar mellan helgdagar

Avdelningar

Miljö och bygg

Kommunen har lagstadgade uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet samt plan och bygglagen som kommunfullmäktige uppdragit till miljö- och byggnadsnämnden att fullgöra. Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden är lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, plan och bygglagen, livsmedelslagen samt med vissa uppgifter enligt tobakslagen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Miljö- och byggnadsnämnden har dessutom fått i uppdrag att följa utvecklingen inom kommunen samt ta fram förslag och bereda de ärenden som påkallas. Vidare skall miljö- och byggnadsnämnden aktivt medverka i samhällsplaneringen och bidra med kompetens och erfarenhetsåterföring samt svara för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft samt säkerställa och hantera kommunens medfinansiering av trygghetsboende.

Avdelningschef är Patrik Wallgren

Infrastruktur

Vi ska bidra till Luleås utveckling genom en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess så att våra resurser nyttjas på bästa sätt

 • Vi planerar, bygger och underhåller för en enkel och nära vardag genom grön, grå och blå infrastruktur (natur, vägar och vatten) som bidrar till livskvalitet
 • Vi skall tänka från ax till limpa genom hela byggprocessen
 • Vi planerar långsiktigt och samverkar med många olika parter för att bevara och utveckla kommunen hållbart, såväl stad som landsbygd
 • Vi ska tillhandahålla framkomliga, rena, vackra och trygga utemiljöer året runt, som ständigt utvecklas
 • Vi underhåller och utvecklar kommunens skogsbestånd för rekreation och bevaring av naturvärden samt möjliggör för exploatering
 • Vi samordnar geografisk information (GIS), vilket omfattar insamling, förvaltning och tillhandahållande. Vi arbetar med utveckling, support och utbildning inom GIS för hela Luleå kommunkoncern
 • Avdelningen ska kännetecknas av god kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och trygghet

Avdelningschef är Marianne Kallin

Service och support

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.
Service och Support förenklar vardagen för kommunens medborgare, kunder och kollegor. Vi skapar förutsättningar för kärnverksamheten att möta ökade krav på kundfokus, kompetensförsörjning och effektivitet.

Vi tillhandahåller och utvecklar IT-infrastruktur, support och service inom Luleå kommunkoncern och i samverkan med andra kommuner. Vi bidrar så att andra kan lyckas i sina uppdrag.

Avdelningschef är Susanne Sjölund

Fastigheter

Fastighetsavdelningen företräder kommunen som fastighetsägare och har som uppdrag att:

 • Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter genom ny-, om-, och tillbyggnad, förvärv samt inhyrning.
 • Förvalta det egna fastighetsbeståndet såväl som inhyrda lokaler, ca 660 000 m², så att ingen kapitalförstöring uppstår. Detta uppnås genom effektiv upplåtelseprocess, upprätta underhållsplaner, drift samt skötsel och tillsyn.
 • Vi ska vid verksamhetsförändringar samt nya teknik- och miljökrav kunna anpassa det egna fastighetsbeståndet i nära kontakt med brukarna för ett effektivt och flexibelt användande av lokaler.
 • Avveckla lokaler med affärsmässighet och miljötänkande till totalekonomiskt bästa resultat genom övergångsuthyrning, försäljning och rivning.

Detta gör vi i samverkan med kommunens övriga verksamheter på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt genom hög kompetens i organisationen.

Avdelningschef är Tf Helén Wiklund Wårell

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är en strategisk resurs och stödfunktion för förvaltningen inom ekonomi, HR, diarie och arkiv, IT-samordning samt kommunikation.

Avdelningen ansvarar för att bidra till förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete på en förvaltningsövergripande och strategisk nivå. Verksamhetsstöd samordnar och driver förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning.

Avdelningschef är David Johansson

Sidan uppdaterades den 3 juni 2024