Projekt som har fått medel

Sedan starten för Sociala investeringsmedel år 2012 har ett trettiotal projekt fått medel ur potten. Av dessa lever ett antal projekt vidare som en permanent del av kommunens verksamhet.

Projekt som blivit verksamhet

Syftet med sociala investeringsmedel är att hitta nya arbetssätt som stärker invånarnas hälsa och som är ekonomiskt kloka, som är gynnsamma för kommunen att fortsätta med. Bland projekt som har blivit en bestående del av kommunens verksamhet finns Äldresupporten, Föräldrasupporten och Fritidsbanken. Även samverkansprojektet Arenan, som stöttar den som står långt från arbetsmarknaden att komma ut i egen försörjning, lever kvar.

Andra aktiviteter som fortsatt är Regnbågscafé på fritidsgårdar, Aktiva skoltransporter, vilket stöttar barn att gå och cykla till skolan, den populära orienteringsutmaningen Hitta ut i Luleå och de återkommande aktiviteterna på södra strand. Projekt som samverkade kring fysisk aktivitet och andra goda effekter är Nattidrott på Porsön och kampanjen #Luleåcyklar. Även dessa projekt lever vidare som verksamheter efter projekttiden.

Pågående projekt

Det pågår ett antal projekt som har finansierats ur potten för sociala investeringsmedel. Bland dessa finns:

I ett samverkansprojekt mellan lokalt föreningsliv, skola, socialförvaltning, fritidsgård, polis och lokalt näringsliv i Råneå ska unga i Råneå med omland i åldersgruppen åk 4 - 9 erbjudas kostnadsfria aktiviteter en gång i månaden. IFK Råneå tillsammans med socialförvaltningen på Luleå kommun har beviljats medel för projektet. Målet för projektet är att fler unga ska få en meningsfull fritid med trygga och närvarande vuxna.

Mötesplats Hertsön är ett samverkansprojekt mellan Lulebo, Studiefrämjandet och Kultur- och fritidsförvaltningen på Luleå kommun. Projektets syfte är att skapa en ny mötesplats som kan vara en pusselbit i att hantera de specifika utmaningar och möjligheter som finns på stadsdelen idag och i framtiden för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Hertsön.

Projektet Att hitta sin plats i livet är ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun och Luleå Tekniska Universitet där även Socialförvaltningen, verksamhetsområde stöd och service, är en av intressenterna. Projektet handlar om existentiell hälsa och filosofiska samtal i grundsärskolan. Existentiell hälsa handlar om att tro och ta vara på livet. Syftet med det treåriga projektet är att grundsärskoleelevernas existentiella hälsa ska öka, ge bättre livskvalitet och grund för delaktighet i samhället och därmed ge bättre förutsättningar för lärande.

Projektet Nattfotboll är ett samarbete mellan IFK Luleå, Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsgård på Örnäset och verksamheten Nattidrott. IFK Luleå vill bredda sin verksamhet och nå unga som de av olika anledningar inte når idag. Projektet nattfotboll handlar om att erbjuda ungdomar möjlighet att umgås med andra unga och ha meningsfulla aktiviteter genom fotboll på lördagskvällar i Örnäsets sporthall. Nattfotbollen är mindre kravfylld och mer spontan än vid traditionella föreningsaktiviteter.

PIS – prevention i samverkan är ett samarbete mellan Socialförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen. Projektets mål är att öka hälsa, välbefinnande och antal elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg, genom att tillsammans fånga upp och möta barns behov av insatser på grupp- och individnivå.

DOIT är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektets mål är att skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge fler unga på 9 – 12 år mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa.

GoFar är ett samarbete mellan Region Norrbotten, RF SISU, Kulturskolan, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Barn och Utbildningsförvaltningen samt GoFaR Helsingborg. Region Norrbotten och Luleå kommun. Projektet går ut på att erbjuda fysisk aktivitet på recept till skolungdomar i Luleå. Målet är att använda konceptet GoFar, gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept, för att förbättra hälsa och skolprestationer, samt minska psykisk och fysisk ohälsa.

 

Under Arkiv finns projekt som har genomförts sedan starten 2012.

Här hittar du projekt som tidigare har genomförts med hjälp av medel från sociala investerings-potten.

Tillsammanssimning

Tillsammans-siming är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Hej Främling. Projektet har erbjudit gratis aktiviteter på badhus för alla, med fokus på flyktingar och nyanlända, för bättre hälsa och integration.

Ökad tillgång till information om folkhälsas verksamheter

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård & Folkhälsa på Socialförvaltningen erbjuder råd och stöd till medborgarna i form av familjerådgivning, föräldrasupport med mera. Ökad tillgång till information om folkhälsas verksamheter är ett projekt med målet att fler ska kunna ta del av information om och söka sig till Folkhälsas råd- och stödverksamhet. Det ska ske genom utvecklad kommunikation och information på fler språk.

Inspirationsdag för kvinnor

Syftet med Inspirationsdagar för kvinnor är att väcka en nyfikenhet, motivera och inspirera kvinnor som tidigare saknat både kunskap och intresse för att ta hand om sin kropp och knopp.

Slutrapport Inspirationsdag för kvinnor Pdf, 50.4 kB.

Samverkan mellan Vilda Kidz och Socialförvaltningen Folkhälsa

Syftet med projektet var att föräldrar eller anhöriga till barn och unga får information och kunskap för att främja hälsa genom livet. I samverkan ska föräldrar och anhöriga till barn och unga få kunskap om olika stödinsatser och veta vem de kan vända sig till vid behov av ökade insatser.

Projektet genomfördes hösten 2020 till och med 2021-12-31.

Fastän projektet avslutas finns intresse från projektets olika parter att samverkan kan fortgå på liknande sätt som under projekttiden.

Slutrapport Samverkan mellan Vilda Kidz och Socialförvaltningen Folkhälsa Pdf, 260.4 kB.

Mötesplats Hertsön

Syftet med projektet var tillhandahålla en mötesplats med aktiviteter för boende som syftar till att bryta negativa konsekvenser av att växa upp i ekonomiskt utsatta familjer.
Att skapa en öppen mötesplats där barn och unga samt deras familjer kan få tillgång till viktig samhällsinformation samt möjlighet att delta i kostnadsfria aktiviteter ger möjlighet till att tidigt skola in barn och unga i vikten av delaktighet och på sikt öka samhällsengagemanget. En lokal som är öppen både dag och kvällstid gör det tryggare att vistas i centrum.

Projektet genomfördes 2015-2017.

Slutrapport Mötesplats Hertsön. Pdf, 1017.1 kB.

Nattidrott

Syftet med projektet har varit att genom idrottens arbete minska segregationen, arbeta för mer jämlika förhållanden och ge alla samma möjligheter till god social, psykisk och fysisk hälsa.

RF SISU Norrbotten tog hösten 2019 initiativet att starta upp Nattidrott på Porsön. Ett första projekt genomfördes 2019/2020, se slutrapporten Word, 43.4 kB..

Ett tvåårigt projekt genomförs 2020 - mars 2022 mellan Norrbottens idrottsförbund, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Syfte att genom samverkan mellan kommun och civilsamhälle skapa flera trygga mötesplatser som genom idrott och kultur kan ge flera unga mer jämlika förhållanden och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa samt en möjlighet att öka ungas inflytande och delaktighet. Samt att vidareutveckla konceptet Nattidrott till fler stadsdelar och samtidiga skapa förutsättningar för att projektet ska bli ordinarier verksamhet inom Luleå kommun.

Arenan

Projektet ägs av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen och sker i nära samverkan med Samordningsförbundet Södra Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten

Syftet är att fler individer ska komma ut i egen försörjning, bryta utanförskap, öka folkhälsan och samtidigt vara en del i lösningen avseende kompetensförsörjningen. Projektet ska även utveckla samverkan genom plattformen Arenan för att långsiktigt och strukturerat arbeta för att stödja arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår 2020-2021.

Vuxensyskon

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt och syskonrelationen brukar sägas vara den längsta relationen vi har. Projektet Vuxensyskon hade som syfte att synliggöra behov och frågeställningar hos vuxna syskon från 18 år och uppåt, minska känslan av ensamhet och öka känslan av samhörighet med andra syskon i liknande situationer. Projektet genomfördes i samverkan mellan Socialförvaltningen och Anhörigföreningen Luleå jaunari 2021 - december 2022.

kLÅ klimatkrisen

Ett projekt i samverkan mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Naturskyddsföreningen. Många unga känner oro för framtiden på grund av den pågående klimatkrisen. Några unga som träffats på Navet vill göra skillnad. De har tagit initiativ till en satsning för att nå andra unga 15-25 år. Genom att skapa en webbplats vill de inspirera att göra det lätt att välja klimatsmart. De vill också få fler unga att känna hopp och delaktighet. Tidsperiod: Start 1 december 2019, pågående, förlängt på grund av coronapandemin.

Hitta ut i Luleå 2

Projektet skedde i samverkan mellan Fritidsförvaltningen, Bergnäsets AIK Orientering, OK Renen och Gammelstads IF Orientering. Under 2018 genomfördes det första projektet Hitta ut i Luleå Länk till annan webbplats.. Projektet nådde sitt syfte, att få fler luleåbor att röra på sig. Det nya projektet har samma syfte, men vill ytterligare förstärka lika möjligheter till fysisk aktivitet. Detta genom att utöka antalet checkpoints och samverka med skolor och förskolor. Tidplan mars - november 2019.

Pepp

Projektet var ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och föreningen Pepp för att väcka intresse för tekniska utbildningar hos gymnasietjejer. Det genomfördes mellan augusti 2018 och augusti 2019.

Äldresupport samt Äldresupport implementering

Projektet Äldresupport genomfördes i samverkan mellan Socialförvaltningen och kommunens kundcenter under 2018 och 2019. Projektets målsättning var att äldre personer med behov av förebyggande insatser som söker kontakt med Luleå kommun ska lotsas rätt och få råd och stöd.

Det nya projektet Äldresupport implementering ska vidareutveckla konceptet för att möta äldres behov. Detta utifrån att äldresupporten har gett ett positivt resultat. Äldresupport implementering är ett treårigt projekt som genomförs av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstaben gemensamt.

Regnbågscafé

Projektet var ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och RFSL och gick ut på att skapa en mötesplats en gång i månaden för unga HBTQ-personer. Mötesplatsen kallades Regnbågscafé och var öppen för alla i åldern 13-19 år. Projekttiden var våren 2018 till februari 2019.

Sommargatan

Projekt i samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Sommaren 2018 förvandlades delar av Storgatan till en ”sommargata” där gående och cyklister fick mer utrymme i staden och där naturliga mötesplatser skapades.

Ett helt liv i rörelse

Ett projekt i samarbete mellan fritidsförvaltningen och Norrbottens idrottsförbund med syfte att utveckla nya former för träning som lockar till fysisk aktivitet bland unga som besöker Luleås fritidsgårdar. Projektet genomfördes hösten 2018 till september 2019.

Hitta ut i Luleå

Projektet var ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Bergnäsets IF och genomfördes under maj - oktober 2018. Tanken med projektet var att locka till aktivitet genom enkelhet.

Kartor med märkta checkpoints delades ut till 30.000 hushåll och fanns även att hämta på Luleå Turistcenter. Deltagare fick en användare och via app eller webb registrerade deltagaren besökta checkpoints. Deltagarna fick besöka kända och okända platser runt om i Luleå. Projektet fick stipenidet Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2018.

#Luleåcyklar

Projektets syfte var att möjliggöra för fler att använda cykel som transportmedel. Förväntade effekter var förbättrad hälsa hos medborgarna, förbättrad luft och minskat buller.

#Luleåcyklar pågick maj till september 2018 och var ett samarbete mellan Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Fritidsbanken och Hyresgästföreningen. Projektet var en satsning på cykelskolor inom Luleå kommun. Varje cykelskola avslutades med en cykelutflykt som var öppen för alla intresserade. Det genomfördes också en utbildning i enklare cykelreparation.

Samverkan i praktiken

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen planerade att genomföra projektet under tre år (2017 - 2019). Projektet avslutades i sin dåvarande form 2018 mot bakgrund av rådande ekonomiska läge.

Syftet med projektet var att förbättra och utveckla en tidig samverkan för att fånga upp barn och unga som uppvisar tidiga risksignaler för hög frånvaro och studieavbrott.

En festival för alla

Luleå Hamnfestival vill verka för mångfald. På många sätt har festivalen lyckats med detta genom att erbjuda ett varierat utbud av musik, mat och aktiviteter. För att främja folkhälsan fyller kultur, idrott, lek, lärande och möten med andra människor viktiga funktioner. Luleå Hamnfestival är en mötesplats för allt detta.

”En festival för alla” kom till genom ett samverkansprojekt mellan [å:t kotyr], VildaKidz och stadsbyggnadsförvaltningen. Visionen om att göra Stadsparken till en frizon där allt skulle vara gratis för barn och unga föddes. De lyckades genomföra idén tillsammans med Kultur utan gränser, Svenska kyrkan, PRO, Luleå Hemslöjdsförening, NTF, Varietémaskinen, Bubbles for life, Luleå Makerspace, Bodens Paramotorklubb, Crossfit Holistic, Luleå Schackklubb, Thailändska föreningen, MXM Entertainment och Luleå Energi.

Aktiviteter i anslutning till Södra strand

Ett projekt i samverkan mellan Meramedia AB, stadsbyggnadsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Syftet med projekt Södra strand har varit att utveckla Södra hamnplan som en attraktiv mötesplats. Södra strand riktar sig till skärgårdsbesökare, turister och invånare i Luleå. Med Södra strand vill vi att blandade åldrar möts för att dela erfarenheter samt uppmuntra till spontanitet och aktivitet. Södra hamn ska vara en plats för alla!
 
Det viktigaste för oss med Södra strand har varit att våra besökare är nöjda med platsen och konceptet. En välbesökt plats är en omtyckt plats och för att uppnå våra mål och få nöjda besökare har vi kontinuerligt pratat med våra gäster och lyssnat på deras önskemål och förslag. Aktiviteterna är annordnade med hjälp och i samverkan med förenings- och näringslivet.

Södra strand

Södra strand.

Mening, sammanhang och hälsa

Ett projekt som genomfördes mellan 2016 och 2018 i samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med projektet var att introducera ensamkommande ungdomar i Luleå gymnasieskola till en meningsfull och aktiv fritid som i ett större perspektiv syftar till att utjämna skillnader i hälsa.

Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda

Detta tvååriga projekt mellan arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen genomfördes mellan 2016 och 2018. Projektet uppfyllde sitt mål om att öka andelen utrikesfödda som vill ta del av det föräldrastöd som erbjuds på generell nivå i Luleå kommun och på så sätt bli stärkta i sin föräldraroll i en, för dem, ny kontext.

Yoga och meditation för unga på Tunaskolan

Projektet genomfördes i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Region Norrbotten och Balans Kundaliniyogacenter. Syftet var att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos ungdomar genom att erbjuda yoga och meditation. Detta genomfördes under läsåret 2016/2017. Sammanfattningsvis har skolan genom projektet funnit många områden där insatsen resulterat i goda resultat. Samtidigt finns det några punkter att ta hänsyn till och göra annorlunda inför en fortsatt satsning.

Alla ska kunna delta

Ett projekt som genomfördes 2016-2017 i samverkan mellan Råneå brottarklubb och arbetsmarknadsförvaltningen. Syftet var att ge nyanlända ungdomar möjligheter att lära känna övriga ungdomar i Råneå genom brottning.

Projektet riktade sig till alla unga 10 till 20 år i Råneå med omnejd. Föräldrar till flyktingbarn involverades för att hjälpa till och bli delaktiga i samhället via föreningsverksamhet.

Projektet hade också jämställdhetsfokus och arbetade könsnormsbrytande exempelvis med kvinnliga tränare i brottning. Aktiviteter omfattade deltagande i olika evenemang, prova-på träningar och övrig föreningsverksamhet.

Syftet var att många unga ska kunna delta i aktiviteter, alla ska uppleva att deras hälsa förbättras och utrikesfödda ungdomar ska ha möjlighet att träna svenska.

Aktiva skoltransporter samt Jag tar mig framåt 1 och 2

Tre projekt med syfte att öka andelen barn som och går och cyklar till skolan. Piloten "Aktiva skoltransporter" startades 2016 i samverkan mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Efter det genomfördes ett treårigt projekt med namnet Jag tar mig framåt. Efter det startades ytterligare ett projekt: Jag tar mig framåt 2. Projektet pågår under hela 2022.

En dörr in

Ett ettårigt, nu avslutat projekt mellan fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. Syftet var att göra det enklare för föreningslivet i Luleå att söka bidrag och stöd från kommunen. Mer tid ska frigöras för annat än administration, hos både föreningarna och kommunen, med en ny ingång på webben där föreningarna kan söka bidrag digitalt. Projektet ville att hela civilsamhället ska ha likvärdiga förutsättningar att verka i Luleå kommun. Projektet pågick 2015-2016.

Gröna fingrar

Ett ettårigt, nu avslutat projekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Hushållningssällskapet på Ängskolan och Ängens förskola. Projektet Gröna fingrar ville använda odling som en pedagogisk modell för att överbrygga skillnader i folkhälsa och främja positiva och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilsval. Barn, föräldrar och skolpersonal har odlat, skördat och lagat mat under en skördefest. Syftet var att underlätta för bra kostval, integration, överbrygga kulturskillnader och utanförskap. Vid aktiviteterna har elever, föräldrar, personal, rektor och pedagoger deltagit. Genom att tillsammans arbeta ute på skolgården med odlingarna har man fått kunskap om hur en del bär och grönsaker odlas och hur de kan användas i olika måltider.

Hertsöns hjärtpunkt

Ett tvåårigt projekt i samverkan mellan Lulebo och arbetsmarknadsförvaltningen. På Hertsön har mötesplatsen Hertsöns hjärtpunkt öppnat, där det finns möjligheter till allt ifrån vanliga myndighetskontakter för föräldrar till skapande verkstäder för barn och även seminarier på olika teman. Att låta barn och ungdomar ordna egna arrangemang på hjärtpunkten är också en del av projektet. Majoriteten av aktiviteterna på Hertsöns hjärtpunkt arrangeras av föreningar.

Läshund

Ett treårigt projekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen där barns läsande ska stimuleras genom högläsning för hund alternativt en robotkatt. Efter en beprövad modell som främst använts i USA och Finland, som givit olika positiva effekter.

Sportoteket

Projektet pågick under två år, i samverkan mellan fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Norrbottens idrottsförbund. Projektet syftade till att möjliggöra medverkan inom idrotten och andra motionssammanhang för alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar. Genom  att skapa ett Sportotek, dit allmänheten skänkte material, blev det möjligt att låna utrustning och därmed minska kostnader kopplade till idrott. Målgrupp var 6 till 19 år. Sportoteket är nu en permanent del av kommunens verksamhet under namnet Fritidsbanken.

Ungdomar spelar ishockey

Tidiga insatser i samverkan

Tidiga insatser i samverkan var ett treårigt projekt som genomfördes i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Projektet syftade till att i ett tidigt skede erbjuda föräldrar till barn som utmanar (6-13 år) råd och stöd via en mottagning, FöräldraSupporten.

Projektet syftade också till att via en så kallad välfärdsanalys utveckla en systematik för att följa barn och ungas utveckling samt identifiera olika gruppers behov. Detta ska ligga till grund för nya tidiga insatser. (Enligt översiktplanen, program A - Alla Jämlika).

FöräldraSupporten

FöräldraSupporten är ett tidigare projekt inom medel för särskilda folkhälsosatsningar (nuvarande medel för sociala investeringar) som har blivit en permanent del av Luleå kommuns verksamhet. FöräldraSupporten är en mottagning som erbjuder stöd till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn i åldern 0-20 år.

Pyramiden

Pyramiden är ett nu avslutat treårigt projekt i samverkan mellan barn - och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att stötta ungdomar i gymnasieålder att fortsätta med studier, anställning eller annan sysselsättning. Projektet vände sig till dem som har särskilda behov. En blandning av olika yrkesgrupper ingick som stöd för arbetet. 

Efter projekttidens slut togs beslut om en fortsatt verksamhet inom introduktionsprogrammet; med samma målgrupp, samma antagningsförfarande och liknande verksamhet och målsättning. Resurstilldelningen är emellertid lägre än under projekttiden. Arbetsmarknadsförvaltningen bidrar med en halv tjänst arbetsmarknadskonsult och socialförvaltningen deltar inte.

Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet

D.I.O.R - ett tvåårigt projekt, nu avslutat, som genomfördes i samarbete mellan fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och LLT. Det vände sig till målgruppen 13-19 år i syfte att stärka barn och ungas möjlighet till social och kulturell delaktighet i det offentliga rummet. 

Gångtunnel på Porsön som målats i DIOR-projektet

Gångtunnel på Porsön som målats i DIOR-projektet

Sidan uppdaterades den 23 maj 2024