Folkhälsa

Folkhälsa handlar om att hälsan i befolkningen ska vara så god som möjligt och den ska även vara jämlik mellan olika kön, åldrar, grupper och geografiska områden.

I Luleå kommun har vi nio övergripande mål där ett av målen är att Luleås invånare ska ha en god och jämlik hälsa. En god och jämlik hälsa i befolkningen påverkar inte bara individen utan ger även bättre förutsättningar för en välmående kommun i sin helhet.

Större delen av arbetet med en förbättrad folkhälsa sker i det dagliga arbetet i kommunens olika verksamheter. Det handlar om arbete med samhällsplanering, utbildning, arbete, kultur, fritid och socialt stöd med mera.

Hur mår Luleåborna?

Här kan du följa utvecklingen av Luleåbornas hälsa och livsvillkor i stadsdelar och byar.

Medel att söka för projekt som bidrar till jämlik hälsa

Vill du bidra till att förbättra Luleåbornas hälsa? Då kan du söka sociala investeringsmedel för projekt i samverkan med kommunen.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats

Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats delas ut en gång per år till någon som har bidragit till att förbättra folkhälsan och tryggheten för Luleåborna.

Nätverket Healthy Cities

Luleå kommun är medlem i nätverket Healthy Cities, ett nätverk som arbetar för jämlika förutsättningar för en god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

Så arbetar Luleå kommun med att förebygga brott och främja trygghet

Barns och ungas rättigheter

Alla barn och unga i Sverige har rättigheter. Det står i barnkonventionen. Den är lag. Du är barn fram till den dagen då du fyller 18 år.

Jämställdhet

Luleå kommuns övergripande mål för jämställdhet är: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär bland annat att alla ska kunna delta i arbetslivet efter förmåga, att alla ska kunna besöka offentliga lokaler, åka buss och få tillgång till myndigheternas information. Alla personer ska ha samma möjligheter att delta i samhället oavsett funktionsnedsättningar.

Nationella minoriteter

Att tillvarata de nationella minoriteternas rättigheter är en del av kommunens arbete för social hållbarhet.

Sidan uppdaterades den 17 maj 2024