Illustration av hur solens strålar fångas i atmosfären

Solens strålar fångas i atmosfären

Klimat

Klimatförändringarna innebär att Jordens klimat blir varmare. Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Luleå kommun arbetar med frågan på två sätt; dels med att minska klimatpåverkan och dels med anpassning till kommande klimatförändringar.

I och med upptäckten och förbränningen av fossila bränslen (olja, kol och naturgas) började människan att tillföra atmosfären växthusgaser. Följden av detta var att utstrålningen av värme minskade och temperaturen började stiga. Människans påverkan på klimatet är vetenskapligt säkerställd. Läs mer om varför klimatet förändras på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats.

Strategiskt klimatarbete

Luleå kommun arbetar strategiskt med klimatfrågan, genom att dels klimatanpassa kommunens system och infrastruktur och dels genom att minska klimatpåverkande utsläpp i Luleå. Kommunen erbjuder också kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till alla.

Luleås klimatmål

Kommunfullmäktige har i januari 2016 beslutat om två klimatmål för Luleå:

  • Koldioxidutsläppen minskar med 60% mellan 1995 och 2030 och med 100% till 2050, exklusive SSAB.
  • Koldioxidutsläppen minskar till 1,4 ton per invånare till 2030, exklusive SSAB.

Alla förvaltningar och kommunala bolag har fått ett uppdrag att arbeta för att målen ska nås. Samhällsutvecklingskontoret har i uppdrag att samla in åtgärderna och göra utvärderingar av hur målet uppfylls. Klimatmålet har tagits fram i arbetet med Borgmästaravtalet.