Regn på fönster

Mer nederbörd förväntas i Luleå i framtiden.

Klimatanpassning i Luleå

Luleå kommun har tagit fram riktlinjer för anpassning till varmare och blötare klimat vid planering av nybyggnation, infrastruktur och anläggningar. Riktlinjerna tar upp havsnivå, flöden i älvar, vattennivå i vattendrag, värmebölja och regn.

Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå kommun Pdf, 14.4 MB. är till för att hantera förväntade klimatförändringar i Luleå. Klimatscenarierna som har använts kommer från SMHI.

Luleås klimat idag

Luleå kommun ligger i Norra Norrlands kust- och slättområde och präglas av läget vid kusten. Klimatet påverkas av både närheten till havet och de lägre altituderna, vilket gör att klimatet är något mildare jämfört med längre in i länet.

Årsmedeltemperaturen i Luleå är ca 1,3°C. Mest nederbörd faller under sommarmånaderna och minst i februari. Av den totala årsnederbörden om 525-675 mm faller 35-40 procent som snö och största snödjupet under vintern är i medeltal runt 70 cm längs kusten. Snön ligger ungefär 160 dagar om året och vegetationsperioden är ca 145 dagar.

Avrinningen under vintern är mycket låg i hela länet då nederbörden som regel magasineras i snötäcket. Under våren (mars-maj) ökar avrinningen något i och med att snösmältningen startar, vilket leder till höga flöden i samband med vårfloden.

Framtidens klimat i Luleå

I framtiden kommer klimatet i Luleå att utvecklas mot att bli varmare och blötare. Den tydligaste förändringen är att medeltemperaturerna för både år och årstider kommer att höjas med flera grader. Framförallt vintern kommer att bli varmare. Nederbörden kommer att öka över hela året.

Läs mer i Riktlinjer för klimatanpassning Pdf, 14.4 MB..

Riktlinjerna ska bli en del av översiktsplanen

Riktlinjer för klimatanpassning ska arbetas in i översiktsplanen. Den största utmaningen är hantering av skyfall. Luleå kommun ska se över sin katastrofberedskap med utgångspunkt från extrema väderhändelser som skyfall och översvämning.

Sidan uppdaterades den 15 november 2022