Koldioxidbudget

Utsläppen av koldioxid i Luleå behöver minska med 16 procent varje år. Det framgår av kommunens koldioxidbudget.

Med Parisavtalet enades världens nationer om målsättningen att jordens uppvärmning stannar vid 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Koldioxidbudgeten utvecklades på global nivå för att följa upp och fördela de kvarvarande utsläppen som är möjliga att göra om temperaturmålsättningen ska efterlevas. Verktyget fungerar lika bra på olika geografiska nivåer och används numera på nationell och lokal nivå för att stödja och stärka klimatarbetet, samt göra det enklare att jämföra hur länder och regioner förhåller sig till klimatmålen.

Om Luleå Kommun ska ansvara för sin del av minskningen av Sveriges totala utsläpp i enlighet med antagna klimatmål behöver kommunen minska utsläppen med 16 % per år från och med 2023 till 2040.

Stapeldiagram koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten är uppdelad efter historiska, uppskattade och budgeterade utsläpp. Budgeterade utsläpp är staplarna från 2023 till 2040, vars minskning är konstant med 16 % varje år. Arean av staplarna för uppskattade utsläpp samt de tre senaste årens historiska utsläpp motsvarar ungefär de budgeterade utsläppens storlek.

  • Minskningstakt 16 % per år från och med 2023
  • Luleå Kommuns koldioxidbudget från och med 2023 till 2040: cirka 1,1 miljoner CO2 exklusive SSAB
  • Enligt preliminära bedömningar är utsläppen för 2021 cirka 0,2 miljoner ton CO2 exklusive SSAB
  • Antal år kvar innan koldioxidbudgeten är förbrukad om utsläppen skulle fortsätta på samma sätt som 2021 års utsläpp, från och med 2022: cirka 6 år

Stapeldiagram över utsläpp per sektor och år

Ser man till vilka sektorer som släpper ut mest växthusgaser är det tydligt att transporter står för den största delen av utsläppen i Luleå. Den största delen av transporterna görs med personbilar.

Avfall och uppvärmning av bostäder och lokaler har halverats respektive minimerats. Jordbrukssektorn har inte haft en lika kraftig minskning, då utsläpp från arbetsmaskiner har ökat något. Produktanvändning har ökat i storlek en handfull gånger, dock från en låg nivå.

Den övergripande trenden som illustreras i diagrammet är att växthusgaser exklusive koldioxid minskar, men fortfarande i en alltför långsam takt och med stora skillnader mellan sektorerna.

Personbilar

Antalet nyregistrerade bilar drivs i allt högre utsträckning av biodrivmedel eller elektricitet, men fordonsflottan, som visas i cirkeldiagrammet nedan, består fortfarande till stor del av bensin- och dieselbilar.

Cirkeldiagram personbilar koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten bygger på metoder som Uppsala universitet utvecklat i syfte att få en koldioxidbudget som går att jämföra mellan olika länder. Tillsammans med forskare i Manchester (Tyndall Center) och Bergen har de utvecklat en metod som numera ofta benämns som TCB-metoden (Tyndall Carbon Budgets) som kan omvandla den globala budgeten ned till nationella samt lokala administrativa områden.

För Luleå Kommuns koldioxidbudget anlitades konsultfirman WSP, som tog fram en initial koldioxidbudget. Den har vidareutvecklats av Kommunstaben, framförallt den kvalitativa delen, för att ge siffrorna ett sammanhang samt bryta ner tekniska och fackmannamässiga termer.

Läs om kommunens arbete för ett klimatneutralt Luleå 2040.

Sidan uppdaterades den 23 februari 2023