Klimatpåverkan från Luleå kommun som organisation

Luleå kommun har tagit fram statistik över sina klimatpåverkande utsläpp med hjälp av en miljöspendanalys. Analysen utgår ifrån de inköp som kommunen gör och de utsläpp som orsakas av inköpta varor och tjänster.

Siffrorna i miljöspendanalysen har tagits fram utifrån genomsnitt inom respektive bransch och är därför inte en mätning av kommunens verkliga utsläpp, men är användbar för att uppskatta kommunens klimatpåverkan.

Kommunens totala klimatpåverkan

Miljöspendanalysen visar att Luleå kommun via sina inköp orsakar koldioxidutsläpp på cirka 98 000 ton per år. Som jämförelse står hela transportsektorn i Luleå, såväl persontrafik som transporter, för 134 000 ton CO2 (siffror från 2020).

Cirkeldiagrammet visar kommunorganisationens största utsläppskällor.

De koldioxidutsläpp som orsakas av kommunens inköp beräknas till stor del komma från olika typer av transporter, såsom sophämtning, godstransporter och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken räknas i sammanhanget som en större utsläppskälla. Dock medför LLT:s miljöbussar att klimatpåverkan från kollektivtrafik i Luleå är mindre än den genomsnittliga siffra analysen visar.

Fjärrvärmen räknas i analysen som en större utsläppskälla. Kommunen använder till största del restgaser från stålindustrin som värmekälla, gaser som i annat fall skulle ha facklats bort och skapat utsläpp utan att tillföra någon nytta.

Flera av tårtbitarna berör byggnationer. Därtill hör att anlägga vägar och vattenledningar, bygga nya skolor, badhus och andra byggnader. I det ingår att material som betong och cement orsakar klimatpåverkan. Även kategorin byggentreprenader kan räknas till detta. Byggentreprenader är då kommunen har anlitat byggföretag för att sköta en byggnation från ax till limpa och kategorin visar de utsläpp som då genereras under projektet.

I kommunens fall är posten "pensionsadministration" en summa pengar som överförs till pensionsförvaltare. Det berör en större summa som gör att kategorin sticker ut i statistiken. Att pensionsadministration ser ut att ha så pass stor klimatpåverkan beror på att administrationstjänster står för vissa utsläpp, utifrån exempelvis elektronik som används på kontor. Pensionsadministration är dock inte en typ av administration som har högre utsläpp än annan typ av administration.

Livsmedel är i regel en stor källa till klimatpåverkan för en kommun och också ett område med stora möjligheter att minska klimatpåverkan. Skolan i Luleå har ett klimatarbete kring kosten, vilket medför att analysens generaliserade siffra kan påverkas.

Kategorin IT avser servrar, energi, inköp av datorer och elektronik. Luleå kommun har en viss återanvändning gällande elektronik samt ett IT-avtal med krav på återanvändning av elektronik.

Punkten lokaler avser klimatpåverkan som kommer från byggnader, såsom uppvärmning. För Luleå kommuns del gäller denna punkt till ganska stor del kommunens egna lokaler som hyrs internt mellan förvaltningar.

Förvaltningarnas procentuella andel

Tabellen nedan visar förvaltningars procentuella andel av kommunens klimatpåverkan enligt miljöspendanalysen.

Förvaltningarnas största utsläppskälla

Tabellen nedan visar varje förvaltnings största utsläppskälla enligt miljöspendanalysen. Utsläpp beräknas i ton koldioxid per år.

Arbetsmarknadsförvaltning

Arbetsmarknadsutbildning

151

Barn och utbildningsnämnd

Grundskoleutbildning och förskoleklass

1909

Kommunstab

Datakonsultverksamhet

1832

Kultur- och fritidsförvaltning

Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare

1611

Miljöbyggnadsnämnd

Byggande av bostadshus och andra byggnader

83

Räddningstjänst

Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

87

Stadsbyggnadsförvaltning

Insamling av icke-farligt avfall

11 350

Socialförvaltning

Tillverkning av lås och gångjärn

 1167

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss på klimat@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 oktober 2023