VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen samarbetade i ett projekt 2021. Projektets idé var att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Startsida - Om projektet

Syfte

Genom samverkan mellan VildaKidz och Folkhälsa kan fler föräldrar och andra anhöriga få kännedom och kunskap om utbudet av olika stödinsatser som finns inom Folkhälsa och var man kan vända sig vid behov av ökade insatser. I projektet ingår även samverkan med andra verksamheter inom Socialförvaltningen till stöd och nytta för familjer med barn och ungdomar. Vi samverkar även med Konsumentvägledning samt budget och skuldrådgivning.

Genomförande

I samband med att föreningen VildaKidz anordnar några av sina aktiviteter för barn och ungdomar kommer Socialförvaltningen Folkhälsa med fler samverkansaktörer att finnas närvarande för att sprida information om respektive verksamhet och möjliga stödinsatser. Genomförandet kommer att anpassas allt eftersom utifrån rådande situation med covid19 och de aktuella restriktioner som gäller.

VildaKidz

Föreningen VildaKidz möter många barn och unga upp till ca 18 år, samt deras föräldrar och anhöriga. I deras arbete ingår generella insatser till barn, unga och deras föräldrar/anhöriga, men de möter även familjer i behov av riktat stöd. I nuläget hjälper och stöttar VildaKidz barn och familjer så långt de har möjlighet, men för vissa familjer är behovet av stöd mer omfattande och där kan samverkan med området Folkhälsa vara aktuellt.

Socialförvaltningen - Folkhälsa

I Socialförvaltningen finns området Folkhälsa, vilket omfattar öppna erbjudande verksamheter som Föräldrasupporten, Centrum mot våld, RoS-mottagningen och Familjerådgivning. Där ingår även främjande verksamheter som Äldresupporten, Personligt ombud med flera. I kontakt med verksamhetsområdet Folkhälsa ska personer i ett tidigt skede och få råd och stöd alternativt hjälp med hänvisning till rätt aktör. Insatser erbjuds för att uppnå och bibehålla hälsa genom livet.

”Vi främjar livskvalitet och hälsa för alla genom hela livet”