Arbetsplatsförlagt lärande – information för handledare

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i alla våra yrkesprogram. Förr kallades detta för praktik. Här finns information som riktar sig till dig som redan är handledare, eller intresserad av att ta emot elever.

Vid APL utför elever olika arbetsmoment som framgår av både yrket och gymnasieutbildningens mål. Hela eller delar av kurser kan genomföras genom APL. Skolan ansvarar för att lärandet i arbetslivet uppfyller de krav som finns för utbildningen.

Handledarens roll och ansvar

En kompetent handledare är en person som besitter djup och bred yrkeskunskap samt är införstådd i skolans förutsättningar som mål och kunskapskrav (Regeringens proposition 2010/11:104). Att vara handledare för en gymnasieelev bidrar till att höja kvalitén i elevens utbildning. Att handledaren är förberedd för sitt uppdrag är därför A och O.

Handledarens roll kan sammanfattas enligt följande punkter:

  • introducera arbetsplatsen och personalen för eleven
  • tillsammans med övrig personal och elev själv planera elevens arbetsuppgifter
  • ge eleven kvalificerat stöd och råd för lärandet på arbetsplatsen
  • förstå kursplanens innehåll och vilket mål eleven ska sträva efter samt vilka färdigheter eleven ska utveckla under APL-perioden
  • med hjälp av ett tydligt bedömningsunderlag och/eller checklistor, följa och dokumentera elevens kunskapsutveckling
  • delta aktivt vid trepartssamtal.

  Utbildning av handledare

  Skolan ska se till att handledaren får information, stöd och utbildning kring utbildningens innehåll, tydliga mål, kriterier för elevens utveckling samt information om ansvarsfördelning mellan skola och arbetsplats.

  En handledarutbildning kan omfatta följande punkter:

  • introduktion och allmän information om APL
  • utbildningens övergripande mål (examensmål)
  • pedagogiskt upplägg i utbildningen
  • genomgång av utbildningsplan, ämnesplaner för de skolförlagda respektive arbetsplatsförlagda kurserna
  • granskning och tolkning av kunskapskraven (centralt innehåll)
  • kunskapssyn och lärandeprocesser
  • handledning och handledningsprocessen
  • rollförväntningar och krav
  • försäkringsfrågor
  • bedömningsprocessen
  • utvärderingsinstrument (bedömningsmatriser, checklistor, etc).

  Skolverket erbjuder en interaktiv utbildning för APL-handledare Länk till annan webbplats.. Den som gör utbildningen får efter genomförd utbildning ett intyg som kvalificerar hen för handledaruppdraget.

  Vård- och omsorgsprogrammets Vårdpedagogik och handledning 100 poäng är godkänd av Skolverket som handledarutbildning och ger arbetsgivaren rätt till bidrag i lärlingsutbildningen.

  Frisörinriktningen i hantverksprogrammet har en egen handledarutbildning som är utformad av frisörbranschen.

  Om arbetsplatsen inte kan avsätta tid för att genomföra handledarutbildning, på grund av inkomstbortfall vid utbildningstillfälle, ska skolan sträva efter att hitta alternativa lösningar i form av, till exempel, flera och mer strukturerade arbetsplatsbesök.

  Bedömning, närvaro och utvärdering

  Handledaren ska helst få veta vilka mål och kriterier som eleven ska sträva mot under APL-perioden innan den startar.

  Yrkeslärare bör sedan träffa handledaren för att tillsammans med eleven diskutera hens APL i ett så kallat trepartssamtal som utgår från ett bedömningsunderlag. Underlaget ska vara utformat så att både eleven och handledaren kan förstå innehållet. Eleven ska med hjälp av bedömningsunderlaget kunna utvärdera sitt eget ärande.

  Omdöme vid trepartssamtal utgör en viktig del i slutbedömningen men det är viktigt att komma ihåg att handledarens uttalande bara gäller elevens APL-period, och den motsvarar bara en del av en kurs/kurser. Slutbedömningen görs alltid av den ansvariga yrkesläraren på skolan.

  Handledaren fyller i en närvarorapport.

  Luleå Gymnasieskola jobbar för ständiga förbättringar och utvärderar därför samverkan mellan skola och arbetsliv – APL. Utvärderingen ska ske med hjälp av digitala enkäter som besvaras av handledare och elever efter avslutad APL-period.

  Rektorer får tillgång till digitala enkäter i början av varje läsår. Rektor ansvarar för att sprida enkäterna bland de yrkeslärare som sköter kontakten med handledare på APL-platserna.

  Kontakta oss

  Kontakta programmets rektor om du är intresserad av att ta emot elever som gör APL på din arbetsplats. Du hittar kontaktuppgifterna under respektive program nedan.

  • Ulla Mattila

   Rektor

  Sidan uppdaterades den 26 mars 2024