Karta visar Andholmen och planområdet inom vit streckad linje.

Karta visar Andholmen och planområdet inom vit streckad linje.

Löjtnantsbostaden Andholmen

Förslag till detaljplan för del av Råneå 79:1>1, SBF 2021/1097

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-21 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Löjtnantsbostaden, Andholmen, del av Råneå 79:1.

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av del av kommunens fastighet Råneå 79:1>1 och säkerställa och bevara Andholmen som en kulturhisto­riskt värdefull miljö samt möjliggöra för vidareutveckling av platsen som exem­pelvis mötesplats eller besöksanläggning.

Andholmen är en halvö som omges av Råneälven i norr, väster och söder och där ett dike i öster kan anses utgöra holmens östra gräns. Planområdet är beläget i västra Råneå lite drygt 1 km från Råneåskolan och ungefär 1,5 km från vårdcentralen i centrala Råneå. Planområdet avgränsas i norr, väst och söder av Råneälven. Planområdet omfattar cirka 2,2 ha.

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om planbesked ska utpekat kulturmiljövärde samt lämplig markanvändning särskilt utredas och säkerställas i och med upprättande av detalplan. Ett antikvariskt utlåtande har därför upprättats och som ligger till grund för planhandlingarna.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard förfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden. 

Här befinner vi oss i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-06 § 294 att anta detaljplanen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-12-01.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag Pdf, 322.2 kB.

Handlingar

Antagande

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 877.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 10.2 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 321 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 277.7 kB.

Utredningar som underlag

Antikvariskt utlåtande Andholmen Råneå, Tyréns, 20230405 Pdf, 4.6 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, kontor Detaljplan, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024