Samråd: Detaljplan för del av centrum, Katten 6

SBF 2021/706

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Katten 6, som sedan Folkets hus brann ned 2003 har varit obebyggd. Planförslaget omfattar också del av Skomakargatan och Skeppsbrogatan som ingår i den kommunala fastigheten Innerstaden 2:1.

Planförslagets syfte är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse upp till 15 våningar inom fastigheten Katten 6, som i nuläget består av parkering, för att möjliggöra användning för centrumverksamhet och bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra för centrumverksamhet och bostäder samt en utformning som bidrar till att stärka stadsmiljön i närområdet och stadsbilden över Norra hamn. Parkering avses lösas i två våningar under mark och angöras genom att samnyttja garagenedfarten i kvarteret Hunden och ansluta under Skomakargatan via en underjordisk kulvert. Friyta avses lösas på takbjälklag på sjätte våningen.

Detaljplanen bedöms ha övervägande stöd i översiktsplanen men överstiger antalet våningar som översiktsplanen medger. Avsteg från översiktsplanen motiveras med att frågan om byggnadshöjd har prövats i ett planprogram som antagits av kommunfullmäktige 2011-10-17 § 227.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har visats för samråd från 4 december 2023 till 21 januari 2024. Granskning planeras ske under sommaren 2024.

Handlingar

Samrådshandlingar

Underlag och utredningar

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sofia Andersson
sofia.andersson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 27 mars 2024