Utbyggnad Lumire

Förslag till Detaljplan för Storheden 1:48, SBF 2020/1359

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en utökad byggrätt för industri och kontor inom fastigheten Storheden 1:48 på Storhedens industriområde. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon A för Gäddviks vattentäkt.

Detaljplanen omfattar Storheden 1:48 och avgränsas i norr av industriverksamhet, i öster av industrispåret, i söder av Murbruksvägen och i väster av naturmark. Förslaget reglerar att en del av fastigheten kan användas för kontor och för den delen kommer en högre höjd på byggnaden att medges än i gällande plan för industri med en byggnadshöjd på 10,0 meter.

Detaljplanen bedöms till viss del strida mot intentionerna i översiktsplanen med hänsyn till områdets planerade markanvändning (inom utpekat handelsstråk) och handläggs därför med utökat förfarande. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visats för samråd fr o m 2021-03-15 tom 2021-04-07 och befinner sig under bearbetning inför granskning.

Aktuella handlingar

Samråd

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 635.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar som underlag
PM_Geoteknik Pdf, 260.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PM_Miljöteknisk markundersökning Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024