Överklagad: Nya bostäder i centrum, del av Innerstaden 2:1, Landsgatan.

Förslag till detaljplan för del av centrum, del av innerstaden 2:1, Landsgatan. SBF 2022/228

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastighet Innerstaden 2:1 (2022-02-14 § 22). Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i Luleå centrum vid korsningen av Kungsgatan och Gammelstadsvägen. Planområdet ligger inom den kommunala fastigheten Innerstaden 2:1 och utgör en yta om cirka
3000 m2 (0,3 ha). Planområdet avgränsas i norr av Gammelstadsvägen, i söder av Kvarteret Hjorten, i väster av Kungsgatan och i öst av kvarteret Älgen. Idag är markytan med planområdet planlagt som allmän plats för park eller plantering samt allmän plats för gata eller torg, enligt gällande detaljplan A414. I planförslaget medges uppförandet av ny flerbostadsbebyggelse motsvarande 5-7 våningar inom kvartersmark för bostäder. En markyta i planområdets östra del som angränsar mot kvarteret Älgen planläggs som allmän plats (PARK) och syftar till att bland annat möjliggöra plantering och tillskapande av nytt gång- och cykelstråk som ansluter mellan Gammelstadsvägen och Charlottendal.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan (2021). Detaljplanen handläggs enligt regler för utökat förfarande (Plan- och bygglagen, 2010:900). Utökat förfarande används då planförslaget bedöms kunna vara av allmänt intresse.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen är överklagad och inskickad till mark- och miljödomstolen för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-25 § 178 att anta detaljplanen.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Pdf, 423.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuella Handlingar

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 761.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 11.6 MB.
Granskningsutlåtande (Inkluderar samrådsredogörelse som bilaga). Pdf, 342.8 kB.

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 761.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 11.5 MB.
Samrådredogörelse Pdf, 266.5 kB.

Övriga underlag
Antikvariskt utlåtande, kulturmiljö. Pdf, 5.6 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 4 MB.
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.5 MB.
Skyfallsutredning Pdf, 4.7 MB.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 861.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 8.9 MB.

Övriga underlag
Antikvariskt utlåtande, kulturmiljö. Pdf, 5.5 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 4 MB.
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.5 MB.
Skyfallsutredning Pdf, 4.7 MB.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Magnus Johansson
Magnus.johansson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
Frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 31 januari 2024