Översiktskarta

Nya tomter för bostäder i Kallax

Detaljplan för del av Kallax, Kallax 17:1 m fl, SBF 2015/119

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att bygga ett villaområde med 29 tomter i anslutning till Kallax by. Byggrätterna är generösa, och det är möjligt att uppföra relativt stora enfamiljshus med dubbelgarage.

Planområdet är beläget väster om Kallax by, ca 10 km söder om Luleå centrum. Planområdet berör ett skogsområde som angränsar till befintlig bostadsbebyggelse. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen
Detaljplanen har visas för granskning fr o m 2016-04-12 t o m 2016-05-02.

Aktuella handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelser och illustration Pdf, 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till planbeskrivningen
Översiktlig geoteknisk utredning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Dricksvatten del 1 Pdf, 215.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Dricksvatten del 2 Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelser och illustration Pdf, 498.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Tf. Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023