Markanvisning kvarteren Cylindern och Vagnen

Luleå kommun bjuder in till markanvisning bostadsområdet Notviken. Området ligger vid den västra infarten till Luleå centrum invid Bodenvägen vid trafikplatsen Rostbollen som har kommit att bli ett känt landmärke. Det är ca 4 km in till Luleå centrum och
ca 2 km till universitetsområdet. Projektet möjliggör byggande av flerfamiljshus, radhus och kedjehus.

Vi ser framför oss...

Området annonserar ankomsten till Luleå tätort och början på den centrala stadsbygden. Här vill vi mötas av en gestaltning som ger ett varmt och mänskligt intryck. Bebyggelsen mot Bodenvägen behöver både utgöra skydd och vara en välkomnande framsida. Bebyggelse trappas ner mot villabebyggelse för att möta upp mot dess låga skala. Det nya och det gamla bildar tillsammans en småskalig karaktär i ett tryggt och trevligt gaturum.

Bostadsgårdarna bildar oaser, skyddade från trafikbuller och med goda sollägen mot söder och väster. De är sociala mötesplatser med lekmiljöer där grönska och multifunktionella ytor skapar goda kvalitéer för de boende. Dagvattenhanteringen är en naturlig del av utemiljön och kan kombineras med andra funktioner.

Område ligger inom Gamla Notviken där huvuddelen av bostäderna är villor. Komplement med flerbostadshus och radhus bedöms positivt då en blandning ger mångfald och variation. Det möjliggör byte av bostad inom samma område utifrån olika skeden i livet.

Här befinner vi oss nu

Urvalet av inlämnade förslag är gjort. Nu pågår dialog angående markanvisningsavtal.

Sidan uppdaterades den 23 april 2024