Så reser vi i framtidens Luleå

Att transportera både oss själva, gods och varor på ett hållbart sätt är en viktig del i att Luleå ska nå sitt mål om klimatneutralitet till år 2040.

För att nå detta mål måste vi som bor och verkar i Luleå kommun minska vårt resande och vår användning av fordon som drivs med fossila bränslen. Vi behöver öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik och vi behöver gå över till förnybara bränslen.

Luleå kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv och grön stad med minskad biltrafik, förbättrad luftkvalité och ökat utrymme för grönytor och för gående, cyklister och kollektivtrafiken. Det arbetas löpande med att förbättra gång- och cykelvägnätet i hela kommunen. I Luleå stad och landsbygd görs 46 % av resorna under fyra kilometer med bil. Det behöver hjälpas åt att ändra på!

LLT:s resa mot en fossilfri drift 2030

Att åka kollektivt är redan i dagsläget betydligt bättre för klimatet än att åka själv i den egna bilen. Från 2030 kommer det dessutom att gå att resa kollektivt och helt fossilfritt eftersom det lokala kollektivtrafikbolaget, Luleå Lokaltrafik (LLT), planerar att köra enbart med biogas- och elbussar på alla sina busslinjer i Luleå.

Snart kan du som behöver resa utanför Luleå kommuns gränser också köpa biljett i samma app som lokaltrafiken eftersom LLT har inlett samarbete med en rad bussbolag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland kring ett gemensamt biljettsystem för hela Norrland.

LLT:s resa mot fossilfrihet 2030

L till Å – Hållbart resande

Luleå kommuns mobilitetskontor arbetar med olika aktiviteter för att få fler att gå, cykla eller ta bussen till jobbet eller skolan i stället för att ta bilen. De arbetar med olika projekt som till exempel cykelskolor, #Vi reser grönt, Sommargatan, Vintertramparna, Cykelauktion med mera.

Norrbotniabanan

När det gäller persontransporter till och från Luleå är en av de viktigaste planerna för framtiden självklart Norrbotniabanan. Det är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.

Med halverade restider krymper avståndet mellan städerna längs norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen. Invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

Resecentrum

Luleå kommun planerar också att bygga ett resecentrum mellan Prästgatan och järnvägen där den regionala och den lokala busstrafiken ska knytas ihop med järnvägstrafiken.

Luleå kommuns egna resor

  • I Luleå kommuns riktlinjer för resor i tjänsten står det att resor och möten ska ersättas i så stor utsträckning som möjligt med digitala alternativ för att bidra till ett minskat resande. Kommunens medarbetare ska också planera och genomföra sina resor på ett sådant sätt att klimat- och miljöpåverkan minimeras.
  • Utbyggnad av egna laddstolpar där det finns behov runt om i kommunen.
  • El- och gasbilar används i kommunens bilpooler.
  • Arbetar för att minska mängden bilar som används av en person och i stället tillhandahålla gemensamma bilpooler i högre utsträckning.
  • Kommunanställda som åker kollektivt och kan arbeta under resan får räkna det som arbetstid.
  • Tjänstecyklar finns som alternativ till tjänstebilar på flera förvaltningar och bolag.
  • Luleå kommun arbetar också med klimatsmarta leveranser för att minimera transporterna vid beställning av olika varor och tjänster.

Läs mer på Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 3 april 2024