Vy över Luleå centrum från Lulsundsberget

Framtidens Luleå

Vårt ansvar är att se till att allt som byggs och planeras är långsiktigt hållbart och en bra helhetslösning för Luleå. Luleå växer och från kommunens sida pågår ett intensivt plan- och projektarbete.

Bilden ovan visar placeringen av rtre framtida bostadsområdena. Från vänster: 1) Munkeberg strand och Stadsviken, 2) Kronan, 3) Hertsöheden. Klicka på bilden för större storlek.

Idéskisserna är framtagna 2013. Sedan dess har arbetet med framförallt Kronan kommit en bra bit på vägen.

Hertsöheden pekades ut i kommunens översiktsplan från 2013 som ett nytt område för bostäder och arbetsplatser.

April 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Hertsöheden. Motivet till att inleda planprocessen med ett detaljplaneprogram är att det i området kring Hertsöheden finns många allmänna viktiga intressen som berör varandra. Utformningen av det nya området behöver avvägas i förhållande till dessa intressen och det görs lämpligen i ett detaljplaneprogram. Syftet med detaljplaneprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa goda förutsättningar för att exploatera Hertsöheden med framför allt bostäder i varierad form. Detaljplaneprogrammet ska redovisa principer och rekommendationer som ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Planeringsarbete

Efter årsskiftet har vi kommit i gång med arbetet att ta fram detaljplaneprogrammet. Vi håller bland annat på att upphandla konsulter som ska ta fram diverse utredningar som underlag för fortsatt arbete. Idémötet den 4 maj 2022, som riktar sig till allmänheten, är en del av processen att skapa ett attraktivt och hållbart område. Vi vill höra vad medborgarna har för tankar och idéer om Hertsöheden. Alla är varmt välkomna att dela sina synpunkter med oss och så här tidigt i planeringsprocessen finns det goda möjligheter att påverka.

Arbete från hösten 2022

Under hösten kommer allt att sammanställas och ett förslag på innehåll och utformning av Hertsöheden kommer att presenteras i detaljplaneprogrammet, som kommer att visas för allmänheten under ett så kallat samråd. Då kommer förslaget att ställas ut offentligt så allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplaneprogrammet och sedan kan detaljplanearbetet påbörjas. När det finns en gällande detaljplan kan bygglov beviljas och byggnationer påbörjas.

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan för detaljplaneprogrammet är att det ska upp för godkännande i kommunfullmäktige under första halvan av 2023. Detaljplanearbete beräknas pågå etappvis med start under 2023 och byggstart för etapp 1 2025.

Tidplan 2022 - 2026

Nu pågår dialoger inför planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring årsskiftet 2022/2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Bostadsförsörjning och planberedskap

Innan ett byggföretag eller annan aktör kan bygga nya bostäder i Luleå så måste kommunen först ta fram en detaljplan för det aktuella området. Detaljplanen anger var, vad och hur man får bygga.

Bostadsförsörjningsprogram

För att uppnå befolkningsmålet om 100 000 invånare behöver 400–800 bostäder byggas per år och kommunen ska ständigt ha planberedskap för 2500 bostäder.

Byggdialog för dig som vill bygga

Byggdialogen är en väg in för dig som har idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad i Luleå. Det kan röra sig om allt ifrån stora utvecklingsprojekt till en bostadsrättsförening som vill utveckla sin fastighet.

Välkommen att kontakta byggdialogen.

I takt med att Luleå växer utvecklas idéer och nya behov av förändringar blir synliga. Vissa uppslag till lösningar är under lång tid framöver visioner och idéer medan andra snabbt övergår till konkreta och aktuella projekt.

Andra behov är direkta förutsättningar för att Luleå ska kunna fortsätta växa på ytan som att staden även måste växa under marken. Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är ett av de största projekt som gjorts i kommunen och består av ett stort antal etapper. Där de nya ledningarna dras fram följer även nya parkområden och trafiklösningar. Projektet kallas Östra länken och under 2014 startade de två första etapperna.

Varför har vi för få bostäder i Luleå?
Det går bra för Luleå. Baksidan av den starka tillväxten är växtvärk. Befolkningen växer och det har tidigare byggts för lite, i Luleå och i hela Sverige.

Boverket bedömer år 2022 att det behöver byggas 63 000 nya bostäder årligen i Sverige, till och med år 2030, för att svara mot behovet av bostäder.

Varför är det inte bara att börja bygga på en gång?
Hela kedjan från idé till detaljplan, bygglov och färdig bostad är en process som tar många år.

Hur en detaljplan upprättas bestäms av lagen och består av många steg. I de flesta fall tar det 1,5–2 år. Om det är en komplicerad plan med svåra frågor och många synpunkter tar det längre tid. Eventuella överklaganden förlänger också processen.

När en detaljplan vunnit laga kraft kan den sökande begära bygglov och därefter kan fastigheten byggas.

Vilken roll har kommunen?
Luleå kommun har en politiskt beslutad Vision Luleå 2040. Visionen ger en bild av framtidens samhälle så som vi vill ha det; ett attraktivt, växande och hållbart Luleå. Utifrån visionen har en översiktsplan arbetats fram. Man kan säga att översiktsplanen är kommunens strategi för samhällsutveckling och den styr vårt arbete och våra beslut.

Vårt ansvar är därför att se till att allt som byggs och planeras följer översiktsplanen, är långsiktigt hållbart och en bra helhetslösning för Luleå.

Det ligger som grund när vi tar fram detaljplaner, något kommunen enligt lag måste göra innan ett fastighetsbolag eller byggföretag kan bygga nya bostäder. Detaljplanen anger var, vad och hur man får bygga. Kommunen har en god planberedskap.

Kommunen ansvarar också för utbyggnaden av Luleås vatten- och avloppskapacitet, som är en förutsättning för att fler bostäder ska kunna byggas.

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2023