God man, förvaltare, förmyndare

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller i övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter kan ha rätt att få hjälp med detta genom en god man eller förvaltare. Ett alternativ till godmanskap kan vara att istället skriva en fullmakt, handla med stöd av anhörigbehörighet, utfärda en framtidsfullmakt eller att ansöka om andra stödinsatser som samhället kan erbjuda.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda hen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning
1. make eller sambo
2. barn
3. barnbarn
4. föräldrar
5. syskon
6. syskonbarn.
Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.
Läs mer om anhörigbehörighet vid bankärenden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente.
Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.
Av fullmakten ska framgå;
• att det är en framtidsfullmakt
• vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
• fullmaktens omfattning och eventuella villkor.
Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarförvaltningen har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Hen som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Hen måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.
Läs mer om framtidsfullmakt vid bankärenden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

God man

Om en pesons hjälpbehov inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, som exemplen ovan, kan det bli aktuellt med ett godmanskap. Anledningen ska vara att personen inte själv klarar detta på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och att det inte heller går att lösa situationen på något annat sätt. Det är frivilligt att få en god man och kan inte tvingas på någon som inte vill ha denna hjälp. Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga.

Gode mannen måste ha den enskildes samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Om det finns ett läkarintyg som visar att den enskilde inte förstår vad saken gäller behövs inget samtycke. I viktigare frågor ska gode mannen även fråga huvudmannens eventuella make eller sambo om dennes uppfattning. Den som har god man eller förvaltare brukar kallas för huvudman.
Läs mer om bankärenden för vuxen med god man.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltare

En förvaltare kan hjälpa huvudmannen med samma saker som en god man. Det är inte alltid frivilligt att ha en förvaltare. Tingsrätten kan besluta om förvaltarskap mot den enskildes vilja om huvudmannen inte förstår sitt eget bästa och därför gör saker som blir till skada för honom eller om han blir ekonomiskt utnyttjad av någon.

Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning.

Även i ett förvaltarskap ska förvaltaren försöka att komma överens med huvudmannen om vilka åtgärder som ska vidtas för huvudmannens bästa. Skillnaden med ett godmanskap är emellertid att en förvaltare får agera utan huvudmannens samtycke i frågor som ligger inom förvaltarskapet.

Varken en god man eller förvaltare kan mot en huvudmans vilja bestämma i strikt personliga saker, som var en huvudman ska bo eller vilken vård och omsorg som huvudmannen behöver. Sådana beslut måste fattas av huvudmannen själv eller av sjukvården. Överförmyndarnämnden ska årligen pröva om förvaltarskapet ska kvarstå eller inte.
Läs mer om bankärenden för personer med förvaltare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förmyndare

Den som är underårig företräds i sina ekonomiska angelägenheter av en eller två förmyndare, vanligtvis föräldrarna. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare om inte något annat har bestämts.
Läs informationsbladet om barn med tillgångarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En underårig kan få en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd av tingsrätten om förmyndarna är avlidna eller av annan anledning inte kan fullgöra vårdnaden. I vissa situationer kan en underårig behöva en tillfällig god man, till exempel om förmyndaren och den underåriga båda är delägare i samma dödsbo eller i en annan situation har motstridiga intressen. Överförmyndarens samtycke behövs om föräldrar vill låta en omyndig driva visst slag av rörelse, se informationsbladöppnas i nytt fönster.

Bestämmelser om god man, förvaltare och förmyndare finns i föräldrabalken (FB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Återställ
Kontakta oss