Att ansöka om god man/förvaltare

En person som är i behov av hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och eller/sörja för sin person" kan ansöka om anordnande av godmanskap (11 kap 4 § föräldrabalken) eller förvaltarskap (11 kap 7 § föräldrabalken).

Ansökan kan även göras av nära anhöriga till den enskilde. Ansökan kan skickas antingen direkt till Luleå tingsrätt eller till överförmyndarnämnden. Ansökningsblankett finns häröppnas i nytt fönster.

Tingsrätten utreder ansökan vilket vanligtvis innebär att den enskilde själv, dennes make/sambo och barn samt överförmyndarnämnden får tillfälle att yttra sig. Även andra närstående samt socialförvaltningen får yttra sig om det behövs. Finns det inget förslag på vem som ska bli god man/förvaltare i ansökan lämnar överförmyndarnämnden ett sådant förslag.

Tingsrätten fattar därefter ett beslut om godmanskap/förvaltarskap ska anordnas och vem som förordnas till uppdraget. Det tar vanligtvis 4-6 månader att få en god man/förvaltare från det att ansökan görs. Om det är mer bråttom kan man begära att tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut.

Det kostar ingenting att göra ansökan om god man/förvaltare. När tingsrätten har beslutat om att anordna ett godmanskap/förvaltarskap har gode mannen/förvaltaren rätt att årligen i efterskott få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvudmannen ska vanligtvis själv betala arvodet. Om hans inkomster är mindre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans tillgångar mindre än 2 gånger prisbasbeloppet så betalar kommunen arvodet. Överförmyndarnämnden bestämmer hur stort arvodet ska vara i samband med att gode mannens/förvaltarens årsräkning granskas.

Återställ
Ansökan/anmälan om behov av god man i särskilda fall