Hertsön i fokus

Hertsön ligger fem kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden.

Det är mycket som händer och kommer att hända på Hertsön. Ny skola och nytt badhus är bara några saker. Ett helt nytt industriområde, Hertsöfältet, byggs just nu och ett nytt bostadsområde, Hertsöheden planeras och kommer att innebära många nya Hertsöbor.

Tidslinje för Hertsöns pågående arbeten och planerade projekt. 2019: Granskning utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken. 2020: Byggstart infrastruktur Luleå Industripark, Hertsöfältet och förberedelse ny dragning av vatten- och avlopp till Hertsöfältet, en del av Östra länken. 2021: Förstärkning av Hertsövägen mot Lövskär och förlängning gång- och cykelväg från Lövskär. 2022: Byggstart Hertsö badhus. 2023: Samråd om planprogrammet för Hertsöheden och förberedande markarbete Luleå Industripark, Hertsöfältet. Även byggstart Kronanvägen och Hertsöskolan, bibliotek, fritidsgård och sporthall börjar rivas. Därtill byggstart Hertsöfältets gång- och cykelväg. 2024: Byggstart nya Hertsöskolan, fritidsgård och bibliotek och invigning Hertsö badhus. 2025: Etappvis detaljplananläggning och utbyggnad av Hertsöheden, uppskattad byggstart. Även markarbete Luleå Industripark, Hertsöfältet med byggavslut och besiktning under hösten. 2026: Planerad första inflytt Hertsöheden och invigning nya Hertsöskolan, fritidsgård och bibliotek. Kronanvägen blir klar för genomfart till Bensbyvägen. 2027: Fortsatta etableringar på Luleå Industripark - Hertsöfältet och Svartön. Därtill invigning av Hertsöns nya sporthall.Förstora bilden

Tidslinje för olika projekt och arbeten på Hertsön.

Bilden visar en karta över Hertsön där de olika projekten är utmarkerade.Förstora bilden

Karta över Hertsön med de olika projekten utmarkerade.

Det här händer på Hertsön - information i korthet

Mer information finns in flikarna nedan.

Hertsödagen lördag 10 augusti - ISF är med

ISF- Infrastruktur- och serviceförvaltningen deltar under Hertsödagen. Flera projektledare är på plats och berättar om de pågående och kommande projekten på området. Exempelvis, skolan, badhuset, det nya bostadsområdet Hertsöheden och Hertsöfältet som är en del av Luleå Industripark.

Deltar gör även nämndsordförande Ulrika Lundberg bland andra politiker.

Dragning av elledningar i området

Vattenfall Eldistribution arbetar med förstärkningarna av regionnätet till Luleå, och drar en elledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet. Mer information om arbetet finns på Vattenfalls webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rivning, nybyggnation och omledning av gång- och cykelvägar

Vi river gamla Hertsöskolan, bibliotek, fritidsgård och sporthall för att bygga nytt.

Hertsödagen

Trafik med större fordon kör längs och vid sidan av Hertsövägen - var uppmärksam

Vattenfall och Luleå Energi elnät samt dotterföretaget LUNET har i uppdrag att förlägga ledningar för starkström och OPTO fiber i området.

Detta möjliggör fortsatt framdrift med elektrifieringen av den kommande industriparken Hertsöfältet. Länk till annan webbplats.

Sänkning av hastighet längs Hertsövägen
2023-09-18 -- 2024-10-30

På markerade sträckor på kartan nedan gäller sänkt hastighet. Sträckor som som omfattas är på Hertsövägen, från ca. 150 meter efter korsningen Kråkörvägen och till ca. 120 meter före korsningen Gräsörvägen. På sträckan får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

Gång- och cykelväg mellan Avaviksvägen och Hertsö industripark byggs klart i sommar.

Gång och cykelvägen mellan Avvaviksvägen och Lövskär bygg klart i sommar

Läs mer om vägbygge på Hertsön och andra byggprojekt i Luleå i sommar via denna länk.

Rivning, nybyggnation och omledning av gång- och cykelvägar

I december 2023 påbörjades rivningen av gamla Hertsöskolan, bibliotek, fritidsgård och sporthall. För att säkerställa en trygg och säker miljö runt rivningen och nybyggnationen av badhuset har avspärrningar monterats på Hertsö centrum. Detta kommer bland annat påverka gång- och cykelvägarna i området.

Nedan ser du omledningar, avspärrningar och tillfälliga byggnader. Kartan uppdateras löpande.

Kronanvägen

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronanvägen har planerad byggstart 2023. I och med dragningen av Kronanvägen blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga.

Läs mer om Kronanvägen här

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Om transportvägarna i länsmedia


juni 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

september 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsbostäder i närområdet

På en del av Hertsöheden planeras det kortsiktigt för tillfälliga bostäder. Ytan som utreds på Hertsöheden omfattar en area om cirka 5 500 kvadratmeter.

Karta över planerat entreprenörsboende

Området markerat i rött utreds och planeras för tillfälliga bostäder på Hertsöheden.

Bilden visar en visionsbild över det nya badhuset från utsidan. Fasaden föreslås få en grön färg med röda detaljer kring fönstren.

Efter rivningen av det gamla badhuset beslutade Luleå kommun att ett nytt badhus skulle byggas på Hertsön.

26 augusti 2022 påbörjades byggnationen officiellt efter en symbolisk bassängsfyllning av Luleå kommun och entreprenören NCC som i samverkan kommer utföra projektet. Under 2023 har tak och fasad etablerats. 2024 ska plattsättning och montage av multibassängens rörliga golv ske. Därtill bland annat markarbete med ytorna runt badhuset.

Samma år, julen 2024, beräknas badhuset stå färdigt och redo för badgäster.

Läs mer om det nya badhuset på Hertsön här

Text

Text

Välj andra badhus tills vidare
I Luleå kommun har du möjlighet att välja mellan ett flertal olika badhus, tempererade utomhuspooler och friluftsbad. Badhusen erbjuder ett flertal aktiviteter året runt.

Badhus i Luleå kommun

Hertsöbornas egna webbplats

Om du vill läsa mer om Hertsön, till exempel få tips om lokala evenemang eller vilka föreningar som finns i området kan du hitta den informationen på:

Hertsöbornas egna webbplats Länk till annan webbplats.

Bilden är ett flygfoto över området som planeras att bebyggas.

Hertsöheden - nytt bostadsområde

Tidplan 2022 - 2026
Nu pågår arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring våren 2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Läs mer om Hertsöheden här

Biblioteket, fritidsgård och sporthall ska byggas i anslutning till skolan. Just nu pågår rivning av tidigare skola, bibliotek, fritidsgård och sporthall för att möjliggöra nybyggnationerna.

Fritidsgård och bibliotek beräknas vara klart samtidigt som skolan, år 2026.

Sporthallen beräknas vara klar 2027.

Mer om dessa projekt och skolan finns att läsa här

Visionsbild på Hertsöns framtida sporthall. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på Hertsöns framtida sporthall. Illustration: Norconsult.

Nya Hertsöskolan är beräknad att kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9. Byggnationen förväntas påbörja år 2024 och vara klart 2026.

Under 2023 blev tilldelningen officiell med Nåiden Bygg AB som byggentreprenör. December samma år påbörjades rivningen av gamla skolan, fritidsgården, biblioteket och sporthallen. När arbetet, som beräknas pågå i 20 veckor, är klart påbörjas nybyggnationen.

Läs mer om projektet här

Visionsbild på framtida Hertsöskolan. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på framtida Hertsöskolan. Illustration: Norconsult.

Ny tillfällig modulskola
Hertsöskolan, med årskurserna 4–9, ligger i Hertsö centrum. Från läsåret 2022/2023 bedrivs undervisning i ljusa och fräscha tillfälliga moduler fram till att den nybyggda skolan står på plats. Modulskolan är placerad precis intill den utflyttade Hertsöskolan som rivs och ersätts med en ny skolbyggnad.

Inflyttning i nya Hertsöskolan beräknas ske 2026.

Bild på den uppbyggda modulskolan.

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Industriparken är det gemensamma namnet på industriområdet Svartön och det nya industriområdet Hertsöfältet där områdena förenas av en bro, Gräsörenbron, – och av de gröna framtidsplanerna.

Vattenfall Eldistribution arbetar med förstärkningarna av regionnätet till Luleå, och drar en elledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet. Mer information om arbetet finns på Vattenfalls webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hertsöfältet är beläget mellan bostadsområdet Hertsö Ängar och Lövskär.

Arbetet med markförberedelser och vägar på Hertsöfältet startade 2021. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Samlad information om arbetet på Hertsöfältet

Projekt Hertsöfältet har en egen sida på vår webb, du når den via denna länk Hertsöfältet -en del av Luleå Industripark - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Luleå växer och som kommunens bostadsbolag har vi en betydande roll i skapandet av framtidens Luleå. Lulebo genomför flera insatser för att rusta upp Hertsön och för att skapa aktivitets- och samlingsytor för de boende i alla åldrar.

Hertsöpiloten

Lulebo arbetar för att skapa fler välkomnande mötesplatser för alla som bor och verkar på Hertsön. Under 2023 öppnades lokalen på Domherregränd 5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för möten, kreativitet och social gemenskap.

Målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna och vill vara med och bidra till verksamheten. Lokalen kan fungera för föreningsverksamhet, öppna events, möten och dialoger för såväl barn och unga som vuxna och äldre Hertsöbor. Även samtal och aktiviteter som handlar om framtidens Hertsön och andra samhälls- och näringslivsfrågor kan rymmas här.

Lulebos ambition är att vara en katalysator i skapandet av en ny, välkomnande mötesplats på Hertsön. Mötesplatsen ska levandegöras av och tillsammans med andra och därför håller Lulebo under våren fortsatta dialoger med tänkbara samverkanspartners och finansiärer och, såklart, med Hertsöborna om behov och önskemål gällande mötesplatser för en meningsfull fritid på Hertsön. Mer information om detta publiceras löpande på Lulebos hemsida.

Läs mer om "Hertsöpiloten" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Lulebos hemsida Länk till annan webbplats.

Kort fakta om projektet

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronans läge blir än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder. Den nya delen av Kronanvägen blir cirka 2 kilometer lång.

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år.

Läs mer om Kronanvägen via denna länk.

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Läs mer här om utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Rekommendationer från ÖP 2013 för Hertsön och Lerbäcken
Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år

• Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden
• Vid planering av ny bebyggelse ska koppling mellan Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat särskilt beaktas
• Möjlighet att ta sig till stranden och använda strandområdet för rekreation ska utvecklas
• Koloniområdet ska utökas österut
• Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat
• Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras
• Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras
• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012
• Utvecklingsplan ska tas fram.

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i samarbetet, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå Länk till annan webbplats.

2021-06-02
Samverkansöverenskommelse polisen och kommunen under åren 2020 - 2024
Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar. I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Länk till annan webbplats.

Östra Länken - fokus på ny pumpstation och spillvattenledningar

Under 2022 kommer den första pumpstationen börja byggas vid Gräsörenbron som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen. Dessutom dras vatten och spillvattenledningar för att kunna försörja den första etableringen Talga Resources. För de som rör sig i området kommer Gamla Lövskärsvägen att vara avstängd etappvis vilket bland annat innebär att gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till Hertsövägen.

Avverkningen av skog sker i så liten skala som möjligt utifrån klarhet om kommande företag som etablerar sig samt med hänsyn till årstider och häckningsperioder. Detta främjar ekosystemet, och låter skogen andas och växa. När det gäller dagvattenhantering, utförs det i öppna dagvattensystem för att kunna rena dagvattnet i diken innan det släpps ut i recipienten. (Text LUMIRE)

Läs mer

Nyheter från vartlulea.se

Sidan uppdaterades den 15 juli 2024