Entreprenörsbostäder

Att möjliggöra bostäder för hitresande arbetskraft är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Människorna som kommer hit är även potentiella inflyttare. I kommunens bostadsförsörjningsprogram Pdf, 5.9 MB. står att kommunen ska förbereda etableringar av entreprenörsbostäder, såväl permanenta som tillfälliga.

Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Med entreprenörsbostäder menas tillfälliga bostäder för extern arbetskraft som arbetar med pågående byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn.

Den 8 april 2024 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget om hur Luleå kommun ska arbeta med att möjliggöra entreprenörsbostäder. Läs mer på kommunens nyhetssida Vårt Luleå Länk till annan webbplats.

Förberedande arbete

Inom Luleå kommun pågår nu ett arbete med att utreda hur kommunen kan möta behovet av tillfälliga bostäder kopplat till den gröna omställningen, och hur en etablering av entreprenörsbostäder ska genomföras på bästa sätt. Syftet är att möjliggöra trygga och säkra bostäder, samt främja en sund bostadsmarknad.

Arbetsgruppen har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och undersökt förutsättningarna för tillfälliga bostäder inom Luleå kommun. En översiktlig inventering har gjorts av vilka kommunala markområden som kan vara lämpliga för tillfälliga bostäder.

Det förberedande arbetet har legat till grund för det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen fattade beslut om den 8 april 2024.

Kontakt

Förfrågningar och funderingar kring entreprenörsbostäder hänvisas till Helena Holm, samordnare för entreprenörsbostäder på Luleå kommun, helena.holm@lulea.se

Frågor och svar om entreprenörsbostäder

Finns det behov av samordning och vad är samordnarens roll?
Det finns en ökad efterfrågan på den här typen av boende i och med de industrisatsningar som är på gång. Det är viktigt att Luleå kommun i ett tidigt skede får till en bra hantering och hittar rutiner för nya arbetssätt kopplat till ordinarie bygglovsprocess och i arbetet med att arrendera ut kommunal mark för tillfälliga bostäder. Samordnarens roll är bland annat att vara första kontakten vid förfrågningar som kommer in.

Har ni tagit del av erfarenheter från andra kommuner?
Ja, vi har en bra dialog med Bodens kommun och försöker hjälpa varandra. Vi har också tagit till oss av erfarenheter från andra kommuner med liknande frågor, bland annat Skellefteå kommun.

Vilka alternativ finns till boenden, är det bara modulbostäder eller finns det andra alternativ?
Det mest hållbara är att använda redan befintliga bostäder/byggnader, eller att nyproducera permanenta bostäder som kan användas tillfälligt under en viss period som arbetarbostäder.

Eftersom allt tyder på att de befintliga bostäderna inte räcker till måste behovet lösas genom tillfälliga bostäder/modulbostäder. Annars riskerar vi undanträngningseffekter på bostadsmarknaden. Till exempel att villor köps upp av företag, med skyhöga priser och bostadsbrist som följd.

Malmporten är det stora projektet som är på gång i Luleå i år. Hur bråttom är det att lösa bostadsfrågan?
Här pågår arbetet med att kartlägga behovet av tillfälliga bostäder tillsammans med de gröna industrisatsningarna. Vi vet att vi kommer att behöva hjälp av extern arbetskraft och det kommer att behövas bostäder till de som kommer hit för att jobba. Den externa arbetskraften är en förutsättning för att lyckas med samhällsomställningen

Jag har en bostad som jag vill hyra ut som entreprenörsbostad, hur gör jag?
Kommunens samordnare för entreprenörsbostäder arbetar med samordningen av inkommande förfrågningar som rör behovet av att arrendera kommunal mark för entreprenörsbostäder och som stöd i processen inför ansökan om tillfälligt bygglov för entreprenörsbostäder på kommunal eller privat mark. För privat uthyrning hänvisar kommunen dig till privata uthyrningstjänster.

Vad händer nu?
Det förberedande arbetet har legat till grund för det inriktningsbeslut som fattades av kommunstyrelsen i april 2024. Nu fortgår utredningsarbetet inför ett genomförande, vilken infrastruktur som är nödvändig att prioritera för ett genomförande, dialoger med berörda, parallellt med inbjudan till intresseanmälan om att arrendera kommunal mark.

Sidan uppdaterades den 8 april 2024