Entreprenörsbostäder

Illustration tillfälliga bostäder, bildkälla: Boverket/Tictac Interactive

Bildkälla: Boverket/Tictac Interactive

Att möjliggöra bostäder för hitresande arbetskraft är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Personerna som kommer hit är även potentiella inflyttare. I kommunens bostadsförsörjningsprogram Pdf, 5.9 MB. står att kommunen ska förbereda etableringar av entreprenörsbostäder, såväl permanenta som tillfälliga.

Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Med entreprenörsbostäder menas tillfälliga bostäder för extern arbetskraft som arbetar med pågående byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn.

Den 8 april 2024 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget om hur Luleå kommun ska arbeta med att möjliggöra entreprenörsbostäder. Läs mer på kommunens nyhetssida Vårt Luleå Länk till annan webbplats.

Samverkan om entreprenörsboenden för en trygg omställning

Den 27 maj hölls ett seminarium på Vetenskapens hus där frågan om entreprenörsbostäder diskuterades. Länk till annan webbplats. Då presenterades också den gemensamma avsiktsförklaring som tagits fram mellan Luleå kommun, industrin samt Byggföretagen. Luleå kommun ska tillsammans med industrin och Byggföretagen säkerställa säkra och trygga entreprenörsbostäder i Luleå.

LKAB, SSAB, Talga, Uniper och Power2Earth, som alla planerar stora investeringar i Luleå, har gått samman i en arbetsgrupp, ”Grönt industriellt forum i Luleå”, för att tidigt identifiera utmaningar och samverka för att lösa dessa. Det handlar om elkraft, arbetskraft, påverkan på samhälle och miljö, infrastruktur och inte minst bostäder. En förutsättning för ett attraktivt samhälle och befolkningstillväxt är att det finns bra boendeformer, både tillfälliga entreprenörsbostäder och permanenta bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Inom ramen för samarbetet har Luleå kommun tillsammans med LKAB, SSAB, Talga, Power2Earth, Uniper och Byggföretagen ingått en avsiktsförklaring gällande entreprenörsbostäder i Luleå och är överens om att följande områden ska prioriteras:

  1. Säkra och trygga entreprenörsbostäder genom att parterna avser bidra till att planera och uppföra entreprenörsbostäder som motsvarar de kriterier som Luleå kommun har utvecklat och antagit för markupplåtelser till entreprenörsbostäder. Med gemensamma kriterier för markupplåtelse, upphandlingar av entreprenörsbostäder och en förväntan om att upphandlade underentreprenörer ansluter sig till samma kriterier, skapas stabilitet och trygghet.
  2. Motverka kriminalitet och otrygghet genom att utreda hur gemensamma system för informationsdelning och sanktioner kan utformas för att undvika ekonomisk brottslighet, arbetslivskriminalitet, våld, missbruk, prostitution och otrygga levnads-, boende- och arbetsmiljöer.
  3. Intressentdialoger genom att skapa kontinuerliga intressentdialoger och forum som ska insamla, dela och hantera inkomna synpunkter från intressenter och medborgare.

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en hållbar och trygg samhällsutveckling när Luleå växer och den gröna industrialiseringen genomförs under de kommande 10 åren.

Förberedande arbete

Ett förberedande arbete har pågått under 2023 för att utreda hur kommunen kan möta behovet av tillfälliga bostäder kopplat till den gröna omställningen, och hur en etablering av entreprenörsbostäder ska genomföras på bästa sätt. Syftet är att möjliggöra trygga och säkra bostäder, samt främja en sund bostadsmarknad.

Kommunen har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och undersökt förutsättningarna för tillfälliga bostäder inom Luleå kommun. En översiktlig inventering har gjorts av vilka kommunala markområden som kan vara lämpliga för tillfälliga bostäder.

Det förberedande arbetet har legat till grund för det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen fattade beslut om den 8 april 2024, se protokoll från kommunstyrelsens sammanträde Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

Nu fortgår utredningsarbetet inför ett genomförande - vilken infrastruktur som är nödvändig att prioritera för ett genomförande, dialoger med berörda - parallellt med inbjudan till intresseanmälan om att arrendera kommunal mark.

Kartläggning av Luleås behov av tillfälliga bostäder

En kartläggning av Luleås uppskattade behov av tillfälliga bostäder pågår. Behovet uppskattas att finnas under minst en femårsperiod med start från och med år 2025 och som mest med ca 5000 bostäder.

Här planerar kommunen för entreprenörsbostäder

Hertsöheden

På en del av Hertsöheden planeras det kortsiktigt för tillfälliga bostäder. Ytan som utreds på Hertsöheden omfattar en area om cirka 5 500 kvadratmeter. Parallellt med detta planeras det långsiktigt för ett nytt bostadsområde på Hertsöheden. Området ligger längs med Hertsövägen och detaljplanearbetet för etapp 1 pågår. Läs mer om det nya bostadsområdet Hertsöheden

Karta Hertsöheden

Området markerat i rött utreds och planeras för tillfälliga bostäder på Hertsöheden.

Storporsön

Kortsiktigt utreder och planerar kommunen för tillfälliga bostäder på en yta om cirka 16 hektar på Storporsön. På Storporsön planeras det långsiktigt för ett nytt verksamhetsområde.

Karta Storporsön

Området markerat i rött utreds och planeras för tillfälliga bostäder på Storporsön.

Preliminär tidplan för Hertsöheden och Storporsön

2024: Utredning och projektering
2024, kvartal 2-3: Intresseanmälan
2024, kvartal 3-4: Urval, utvärdering och extern bygglovsprocess
2024, kvartal 3-4: Tecknande av arrendeavtal
2025: Genomförande av nödvändig infrastruktur

Lämna en synpunkt eller ställ en fråga

Det kommer att arrangeras dialoger med närboende i samband med planering av områden för entreprenörsbostäder men det går även att lämna en synpunkt eller ställa en fråga kring planerna för byggande av entreprenörsbostäder i Luleå genom att fylla i formuläret nedan.

Inskickade frågor besvaras anonymt nedanför formuläret på denna sida, läs gärna tidigare frågor innan du skickar in din fråga. Inskickade synpunkter används som underlag i kommande dialoger i samband med etableringarna av entreprenörsbostäder. Vill du ha kontakt med samordnaren för arbetet med entreprenörsbostäder hittar du kontaktuppgifter längst ner på sidan.


Frågor och svar om entreprenörsbostäder

Varför behov av tillfälliga bostäder?

Allt tyder på att de befintliga bostäderna inte räcker till och då behöver behovet tillgodoses genom tillfälliga bostäder/modulbostäder. Annars riskerar vi undanträngningseffekter på ordinarie bostadsmarknad. Till exempel att villor i Luleå med omnejd köps upp av företag, med skyhöga priser och bostadsbrist som följd.

Jag har en bostad som jag vill hyra ut som entreprenörsbostad, hur gör jag?

Kommunens samordnare för entreprenörsbostäder arbetar med samordningen av förfrågningar som rör behovet av att arrendera kommunal mark för entreprenörsbostäder som ska täcka behovet av tillfälliga bostäder för den gröna industriomställningen. Samordnaren fungerar även som stöd i processen vid förfrågningar om upplåtelse på privat mark. För privat uthyrning av befintliga bostäder till privatpersoner hänvisar kommunen dig till privata uthyrningstjänster.

Måste marken vara detaljplanelagd för bostäder?

Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfälliga bostäder behöver marken inte vara detaljplanelagd för bostäder.
Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Hur länge får en åtgärd ha tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år.
Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Måste marken återställas när det tidsbegränsade bygglovet löper ut?

Det är krav på att platsen där byggnaden ska placeras återställs. Hur åtgärden ska återställas bör framgå av ansökan.
Läs mer om återställning på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.:

Kontakt

För frågor, kontakta tel 0920- 45 30 00 (växel).

Sidan uppdaterades den 24 juni 2024