Uppvärmning

Är du på gång att byta värmesystem i ditt hus? Eller ska du bygga nytt hus och vet inte vilket värmesystem du ska välja? Då finns det en del att fundera på innan du bestämmer dig! Här kan du få lite tips och råd på vägen!

Tänk efter före

Viktigt för dig som står inför att byta eller välja värmesystem är att se över husets värmebehov och genomföra eventuella energisparåtgärder innan du väljer nytt värmesystem. Den billigaste kilowatten är den aldrig använda! Täta och byta fönster? Tilläggsisolera vinden? 

Ur energisynpunkt är ett vattenburet system att föredra framför direktverkande el och då är det bra att också komplettera med en ackumulatortank. Då får du ett system som ger dig stor valfrihet att välja hur du värmer vattnet. Du kan kombinera olika värmesystem och enkelt byta energikälla. Energipriser och övriga förutsättningar kan förändras mycket under husets livslängd så det är bra att välja ett flexibelt system.

Ställ dig följande frågor innan ni väljer värmesystem:

1. Hur ser/kommer huset att se ut?
Husets storlek, läge, antal våningar, utformning och planlösning påverkar och begränsar dina valmöjligheter.

2. Vilken energianvändning har ni idag/kommer ni att ha?
Är klimatskalet så bra som det kan vara? Är det fönster med bra u-värden, är det tillräckligt med isolering i väggarna och är taket/vinden tilläggsisolerad?

3. Hur ser din familj ut om 5, 10 år?
Omvärlden, du själv och din familj förändras med åren. Det är därför klokt att ha ett flexibelt system som går att förändra i takt med att villkoren ändras.

4. Hur mycket arbete vill du lägga ner?
Är du beredd på att lägga ner tid för att få värme i huset och i så fall hur mycket? Varje dag, ett par timmar per vecka eller ingen tid alls?

När ni svarat på frågorna ovan är det dags att välja värmesystem, läs mer om respektive system nedan.

Nytt stöd att söka för konvertering och energieffektivisering av villor med eluppvärmning

För att minska hushållens sårbarhet för höga elpriser och minska elanvändningen i Sverige har regeringen beslutat om ett bidrag till energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus. Bidraget kan sökas mellan den 3 juli 2023 och den 1 juni 2025.

Fjärrvärme är lika enkelt som elvärme men med lägre pris per förbrukad kWh. Priset och vilka sorts avtal som kan tecknas skiljer mellan olika leverantörer. Skillnaderna i pris är stora mellan olika delar av landet, i Luleå är det landets billigaste fjärrvärme så finns det fjärrvärme i det område ni bor i eller tänker bygga är det ett bra alternativ både ur miljösynpunkt och ekonomiskt sett.

Genom att ta tillvara överskottsenergi i form av processånga från SSAB kan bolaget Lulekraft tillhandahålla värme som distribueras till
Luleås hushåll av det kommunala elbolaget Luleå Energi AB.

Fördelar med fjärrvärme:

 • kräver litet utrymme
 • kräver ingen arbetsinsats
 • driftsäkert
 • låga driftskostnader
 • lång livslängd
 • små utsläpp av miljöskadliga ämnen

Nackdelar:

 • ingen möjlighet att välja leverantör, binder sig till en leverantör
 • ersätter du olje-, ved- eller pelletseldning och har självdragsventilation kan ventilationen försämras

El kan användas för uppvärmning av byggnader på två olika sätt – genom vattenburna eller direktverkande system.

Elpanna

Vattenburen värme i kombination med en elpanna är ett enkelt sätt att lösa sin uppvärmning men kostnaden blir förhållandevis hög. Har du vattenburen värme är du dock redan förberedd för andra värmekällor.

Direktverkande el

Hus med direktverkande el kan sänka förbrukningen genom att installera en luft/luftvärmepump eller en kamin för ved eller pellets. Generellt kan man säga att ju högre förbrukning du har desto mer lönar det sig att byta system.

Fördelar med elvärme:

 • låg investeringskostnad
 • låg arbetsinsats
 • inga lokala utsläpp
 • driftsäkert
 • lång livslängd

Nackdelar med elvärme:

 • högt pris per kWh
 • miljöpåverkan beroende på val av el
 • användning av högvärdig energi till uppvärmning

Välj elleverantör

El-marknaden är avreglerad och du kan fritt välja vilken elleverantör du vill köpa din el ifrån. Den totala elkostnaden består av fyra delar: elpris, avgift för elcertifikat, nätavgift och energiskatt.

Grön el

Du kan välja att köpa el enbart från förnybara energikällor som till exempel vatten- och vindkraft. Det finns också el märkt med Bra Miljöval.

Att installera en värmepump sänker den totala energianvändningen och är därför oftast ett gott val både för plånboken och miljön. En värmepump utnyttjar energin i marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften. Det finns fyra olika huvudgrupper av värmepumpar och det skiljer en del mellan typerna. Indelningen görs främst beroende på hur den får sin energi (vätska eller luft) och hur den för ut den energi som pumpen skapar (vatten eller luft).

Välj rätt värmepump

För att välja rätt typ av värmepump till ditt hus finns det några enkla tumregler:

 • Låg energianvändning och bra värmepanna = uteluft som värmekälla till värmepumpen (värmepumpen ger alltså enbart tillskottsvärme)
 • Låg energianvändning och dålig värmepanna = uteluft eller ytjord som värmekälla
 • Hög energianvändning = mark, berg eller sjö som värmekälla
 • Behov av förbättra ventilationen = frånluft som värmekälla

Det finns följande sorters värmepumpar:

 • Bergvärme
 • Jordvärme
 • Sjö- och grundvattenvärme
 • Luftvärme (uteluft och frånluft)

Storlek på värmepumpen

I kontakten med värmepumpsleverantören kan ni få exakt beräknat hur stor värmepump ert hus behöver men som lekman kan man använda sig av nedanstående beräkning. Den ska inte ligga till grund för ert köp men kan användas för att göra en grov kostnadskalkyl eller för att "kolla upp" en kalkyl ni fått.

Dela husets energianvändning för värme och varmvatten (om värmepumpen även ska värma varmvattnet) med siffran 3 500 för norra Sverige (olika siffror beroende på var man bor i landet).

Räkneexempel:

Ett hus i Luleå använder 30 000 kWh/år till värme och tappvarmvatten. Husets effektbehov blir då 30 000/3500 = 8,6 kW.

P-märkta produkter

Att installera en värmepump är anmälningspliktigt

Glöm inte att anmäla din värmepump till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ved räknas som förnybart bränsle eftersom det nybildas inom överskådlig framtid. Har du tillgång till ved och är beredd att lägga ner en del arbete är det ett prisvärt sätt att värma ett hus. För att elda ”miljövänligt” och energisnålt måste du koppla vedpannan till en ackumulatortank för energilagring. En mycket bra kombination är vedeldning och solvärme.

Fördelar:

 • Låg energikostnad
 • Låga driftskostnader
 • Hög verkningsgrad och miljövänlig om rätt ved används och det är en modern vedpanna kopplad till en ack.tank.
 • Lätt och väldigt fördelaktigt att kombinera med solvärme

Nackdelar:

 • Hög till medelhög arbetsinsats (vedhantering och sotning)
 • Låg verkningsgrad och stor miljöpåverkan om inte ackumulatortank används och om dålig ved används.

Pellets räknas som förnybart bränsle eftersom det nybildas inom överskådlig framtid. Har du plats för ett pelletsförråd på 6–7 kubikmeter är det visserligen lite dyrare än ved men fortfarande mycket konkurrenskraftigt och sköter sig självt på ett helt annat sätt än ved. Pelletseldning lämpar sig väl för kombination med solvärme.

En rimlig volym pellets att lagra är 6-7 m3. En bulk-kula pellets = 3 ton pellets. Pellets finns på småsäck, storsäck och bulk.

Fördelar:

 • låg energikostnad
 • lätt att kombinera med solvärme
 • bidrar ej till klimatförändringarna (ingår i kolets kretslopp)
 • bidrar ej till försurningen
 • inga tungmetaller frigörs
 • inget marknära ozon bildas

Nackdelar:

 • medelhög till hög arbetsinsats (småsäckshantering, askhantering och sotning, är det en ny pelletspanna med automatiserad bränsleinmatning och vakuumsugning kräver det betydligt mindre arbete)
 • stor investeringskostnad
 • kräver relativt stort utrymme för lagring

En solvärmeanläggning ger värme och varmvatten till ditt hus helt gratis och helt miljövänligt! Även här i Luleå går det utmärkt att installera en solvärmeanläggning eftersom det är mycket små skillnader i mängden solinstrålning mellan södra och norra Sverige. Den största skillnaden är att solens energi häruppe är mer koncentrerad till sommarmånaderna.

Solfångare kan minska behovet av köpt energi med 2000–2500 kWh/år i typhuset där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. Solfångaren kan värma vatten till både tappvarmvatten och varmvatten till uppvärmningssystemet. Solfångare kan med fördel kombineras med andra uppvärmningskällor till exempl ved- eller pelletseldning. Viktigt är att också koppla in en ackumulatortank så att energin kan lagras över dygnet.

Fördelar:

 • Förnyelsebar energikälla
 • Solfångare ger varmvatten när den primära värmekällan är avstängd på sommaren
 • Minskar din rörliga energikostnad

Nackdelar:

 • Lägre tillskott under vintern

Dimensionering för en standardvilla

Tappvarmvattensystem

 • 4-6 m² plana solfångare
 • 200-300 liter lagervolym
 • ger 50 % av varmvattenbehovet

Kombisystem, tappvarmvatten och uppvärmning

 • 10-12 m² plana solfångare
 • 500 – 750 l lagervolym
 • ger 10-30 % av årsvärmebehovet

Ett prisexempel

Det kostar mellan 2000 och 5 000 kr/m² solfångare eller för ett komplett system mellan 40 000 och 80 000 kr totalt. 10 m² producerar ca 4500 kWh per år. Då har ni en fast värmekostnad i 20 år!

1/3 av kostnaden är för solfångarna, 1/3 för ackumulatortanken och 1/3 är arbetskostnaden för hela installationen.

Bygglov

I Luleå gäller följande regler för solfångare och bygglov:

Det krävs inget bygglov för att montera en solfångare på taket där den direkt följer takets eller fasadens lutning. Det krävs heller ingen bygganmälan.

Viktigt att tänka på

 • Solfångarna ska riktas mellan sydväst till sydost, och helst ha en brant lutning på 45-50 grader.  Det är alltid bättre med brant lutning, speciellt om man har snötäckning som vi har häruppe. Är taket inte så brant är det dock dyrare att ställa upp solfångarna vilket då kostar mer än man får tillbaka i solinstrålning. Undvik all form av skuggning.
 • Se till att infästningarna i taket är bra gjorda då det är de som är den svagaste punkten när det gäller tyngre snölaster. Själva solfångaren klarar att bära snön utan problem.
 • Köp enbart Solar Key-märkta solfångare för att vara säker på att de är testade och godkända.
 • Man kan söka ROT-avdrag för installation av en solvärmeanläggning.

Värt att veta

 • En sol-tracker (en solfångare som vänder sig efter solen under dagen) i Piteå hade 2014 fler soltimmar än en sol-tracker i Freiburg, Tyskland. Vi har samma förutsättningar!
 • Solinstrålningen mot ett enfamiljshus i Norrland är 6-8 gånger större än husets värmebehov. Dagens solfångarsystem kan täcka 5-10 månaders varmvattenbehov och en del av uppvärmningsbehovet.

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2023