Anmälan om värmepump

Anmälningsplikt gäller för installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

Det är till miljö- och byggnadsnämnden som du ska lämna in din anmälan.

Anmälningspliktens syfte är att ge miljö- och byggnadsnämnden kunskap om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.​

Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga. Riktigt stora värmepumpsanläggningar är tillståndspliktiga

Värmepumpsanläggningar med en lägre uttagen effekt än 100 kW är anmälningspliktiga enligt § 17 i förordningen. Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga. Om anläggningen har en tillförd eller uttagen effekt mellan 100 kW-10 MW är anläggningen anmälningspliktig enligt § 21. Om anläggningen är större än 10 MW är den tillståndspliktig. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Vad är en värmepump?

Värmeenergi finns överallt runt oss. En värmepump tar till vara värmeenergin som finns lagrad i vatten, mark, berg och luft. Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten in i huset. Till värmepumpen är husets varmvattensystem inkopplat samt en kollektor innehållande köldbäraren som ska ta in värmeenergin till värmepumpen.

Köldbärare- den vätska i kollektorn som överför värme från värmekällan till värmepumpen. Köldbäraren är normalt en alkohol eller glykol.

Kollektor- den ledning som lagts ut i mark, berg eller vatten och där köldbäraren cirkulerar. Köldmedium- den vätska som cirkulerar i en värmepump och som överför värme från köldbäraren till värmebäraren för uppvärmning och tappvatten. Är normalt en köldmedia som t ex R134a, R507, R407C eller koldioxid.

Värmebärarevätskan- som oftast är vatten överför värme från köldmediumet, till elementen i huset för uppvärmning.

Krav på en värmepumpsanläggning

Bergborrade värmepumpsanläggningar ska vara utförda enligt normbrunn 16. Normbrunn 16 innehåller regler för hur en bergborrad anläggning ska utföras för att minimera risken att förorena vattentäkter.

Rekommendationer

1. Borrhålskollektor bör vara tillverkad av helsvetsad plaströrskollektor (PEM PN 6.3) enligt SIS 3362 eller motsvarande med fabrikstillverkad returböj.

2. Kollektor i mark bör vara en helsvetsad plaströrskollektor (PEM PN 10) enligt SIS 3362 eller motsvarande.

3. Anläggningen bör vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med alarm för tryckfall i kollektorn. Vid alarm bör anläggningen omedelbart stoppas.

4. Kollektorn bör vara dimensionerad för ett tryck på minst 600 kPa. Täthetsprovning bör ske vid installation och sedan reparationer har genomförts.

5. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägare vidta åtgärder så att felet undanröjes samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid sanering ska avdelning miljö och bygg kontaktas.

6. För anläggningar som nyttjar ytvatten bör kollektorn vara förankrad så den inte flyter upp. För att minska risken för skador på kollektorn bör området markeras med bojor eller dylikt.

7. Avståndet till borrad dricksvattenbrunn bör vara minst 30 meter, till grävd brunn 20 meter och till avloppsanläggning minst 30 meter.

8. Inom ett avstånd av 100 meter från dricksvattenbrunnar ska hänsyn tas. Vatten från dricksvattentäkter i närområdet kan tillfälligt bli grumligt.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Oavsett vilken typ av värmepumpsanläggning du installerar är det viktigt att du sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att undvika olägenhet för omgivningen.

Regler i köldmediekungörelsen

1. CFC eller HCFC-kemikalier får inte användas som köldmedium vid nyinstallation eller för läcksökning. (CFC, främst avses R11, 12, 113, 114 och 115 samt beredning där någon av dessa föreningar ingår. HCFC, främst avses R22.)

2. Lättfattliga och noggranna drifts- och säkerhetsinstruktioner ska finnas med de anvisningar som behövs för att förebygga utsläpp av köldmedium.

3. Kyl- och värmepumpsanläggning ska användas och underhållas med sådan omsorg att tillräcklig säkerhet erhålls mot utsläpp av köldmediet.

4. Fortlöpande tillsyn ska utföras i den omfattning som anges i skötselinstruktionen.

5. Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet ska omedelbart åtgärdas. Påfyllning av nytt köldmedium får inte ske innan felet åtgärdats.

6. En lätt läsbar skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska fi nnas på anläggningen.

7. För ingrepp i anläggningen krävs behörighetsklass 1 enligt köldmediekungörelsen.

Anmäl din värmepumpsanläggning

 • Vi har en e-tjänst där du kan anmäla din anläggning. Där kan du även skriva ut en blankett för att fylla i manuellt om du föredrar det.

Vattenskyddsområde

Det här ska du skicka med din anmälan

 • Karta och situationsplan med måttangivelser som visar följande:
  - Fastighetens läge samt fastighetsgränser
  - Planerad placering av anläggning med angivet mått till tomtgräns
  - Befintliga och planerade vattentäkter inom 100 meter, ange om de är
  grävda eller borrade. Markera även befintliga avloppsanläggningar.
  - Avstånd till sjö/dike/vattendrag
  - Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar)
 • OBSERVERA! Om anläggningen är belägen inom eller på gränsen till Gammelstads fornlämningsområde (Kyrkbyn), ska tillstånd från länsantikvarien vara bifogad anmälan. För markarbeten strax utanför gränsen krävs samråd med länsstyrelsen. Om detta saknas kommer vi att begära att du skickar en sådan till oss innan handläggning påbörjas.
Bergvärme. Markera befintliga vattenbrunnar, enskilda avlopp och energibrunnsanläggningar på en ritning

Bergvärme. Markera befintliga vattenbrunnar, enskilda avlopp och energibrunnsanläggningar på en ritning

Ytjordvärme. Markera hur slangen i din jordvärmeanläggning är dragen. Markera även närbelägna avlopp, vatten- och energibrunnar.

Ytjordvärme. Markera hur slangen i din jordvärmeanläggning är dragen. Markera även närbelägna avlopp, vatten- och energibrunnar.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek beror på hur lång vår handläggningstid blir. Varje timmes handläggning kostar 1250 kr.

Sanktionsavgift om du inte anmäler din värmepump

Om du inte anmäler din värmepumpsanläggning före du har inrättat den, kommer du att belastas med en miljösanktionsavgift på för närvarande 1000 kr.

Vår energirådgivning

Bild på borrning av energibrunn

Källa: Geotec Foto: Henryk Rozenberg

Sidan uppdaterades den 2 februari 2024