Carina och Mats vid sitt hus i Bensbyn utanför Luleå. De producerar ungefär 10 000 kWh per år med hjälp av solcellerna på sitt tak.

Carina och Mats vid sitt hus i Bensbyn utanför Luleå. De producerar ungefär 10 000 kWh per år med hjälp av solceller på sitt tak.

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Solen är en miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Vi som bor i Luleå har en extra fördel på grund av vårt kustnära läge som gör att vi ofta ligger i topp i solligan. Skillnaden i solinstrålning mellan norra och södra Sverige är endast cirka 10 %. Den skillnaden vägs i princip upp av att elektroniken producerar bättre i ett lite kallare klimat som vårt.

Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller eller till värme med hjälp av solfångare.

Solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström som sen med hjälp av en växelriktare omvandlas till växelström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Ungefärlig solelproduktion per installerad kW på fyra svenska orter. Solcellsmodulerna antas vara orienterade rakt mot söder och med optimal lutning för den aktuella orten. Över hela året blir produktionen enligt simuleringen: Malmö: 895 kWh/kW; Göteborg: 822 kWh/kW; Stockholm: 889 kWh/kW; Luleå: 880 kWh/kW. Källa: Stridh och Hedström, 2011.

Ungefärlig solelproduktion per installerad kW på fyra svenska orter. Solcellsmodulerna antas vara orienterade rakt mot söder och med optimal lutning för den aktuella orten. Över hela året blir produktionen enligt simuleringen: Malmö: 895 kWh/kW; Göteborg: 822 kWh/kW; Stockholm: 889 kWh/kW; Luleå: 880 kWh/kW. Källa: Stridh och Hedström, 2011.

På senare tid har intresset för att installera solceller ökat stadigt. Detta som en följd av att tekniken har blivit allt billigare och att fler förstår vilken bra källa till energi solen är. På den här sidan kan du lära dig mer om solceller och vad du ska tänka på vid en eventuell installation.

Du kan också kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare och få kostnadsfri individuell rådgivning. Då tittar vi på just dina förutsättningar för att installera solceller. Se kontaktformulär och kontaktuppgifter längs ner på sidan.

Geografi, väderstreck och lutning påverkar givetvis elproduktionen för en solcellsanläggning. Men dessa faktorer spelar ofta mindre roll än man kanske skulle kunna tro. Även om ditt tak inte är optimalt orienterat kan det mycket väl vara lämpligt för solceller. Det viktigaste är att undvika skuggning – mindre viktigt är om solcellerna är riktade rakt mot söder.

Väderstreck

Störst produktion får man på södervända tak, men även tak vända åt öster och väster kan ge en bra produktion. Se figur nedan för att se hur mycket produktion man får i % i olika väderstreck. Figuren utgår ifrån en platt yta och anger att där får man 100 % solinstrålning. De övriga siffrorna visar sedan ökningen eller minskningen i solinstrålning beroende på väderstreck och lutning.

Procent av globalinstrålningen över året för ytormed olika riktning. Källa: Energibanken.

Procent av globalinstrålningen över året för ytor med olika riktning. Källa: Energibanken.

Lutning

Solpanelerna får högst total produktion med en brant lutning på 30-50 grader från horisontalplanet. Det är bra med en brant lutning, speciellt häruppe så snön halkar av snabbare. Vi rekommenderar inte att ställa solcellerna upp om taket är flackt eftersom det innebär ojämna snölaster och ett större vindfång. Detta ställer höga krav på infästningen och ökar investeringskostnaden.

En avvikelse på 10° från den optimala lutningen ger bara en förlust på 1-2% av årsproduktionen så lutningen är inte så avgörande. Lutningen påverkar elproduktionens dygnsprofil något. En större lutning ger en relativt högre produktion tidigt och sent på dagen, medan en mindre lutning maximerar produktionen mitt på dagen.

Skuggning

Det är viktigt att undvika skuggning av modulerna, även om det bara är en mindre del av modulytan som skuggas. Detta beror på att en skuggad modul eller solcell uppträder som ett motstånd som bromsar strömmen genom hela paneler eller strängen av paneler. På senare år har teknikutveckling skett vilket minskat detta problem (till exempel genom bättre växelriktare samt så kallade effektoptimerare och bypass-dioder). Dessutom kan modulerna monteras strategiskt i strängar för att minimera problemen med skuggning.

Flaggstänger, byggnadsdelar såsom skorstenar och liknande, träd, skräp, fågelspillning, samt omkringliggande byggnader är vanliga orsaker till partiell skuggning. Är det möjligt att ta bort orsaken till skuggan ska man absolut se över den möjligheten. Går det att fälla träd som står olyckligt eller flytta en takstege till norrsidan istället? Är det inte möjligt får man installera optimerare som gör att övriga paneler producerar i princip som vanligt trots skuggning av en eller flera paneler. Effektoptimerare underlättar även övervakning och felsökning av enskilda moduler i systemet. För installationer utan skuggning och där alla moduler har samma riktning kan dock optimerare betraktas som en onödig extrakostnad.

Att skotta bort snö från panelerna för att få bättre produktion är inte att rekommendera. Risken är stor att man skadar panelerna och dessutom är det inte så stor produktion under de månader av året då snön ligger. Det man kan göra är att skrapa av snön längs nederkanten av taket så far snön snabbare vid en eventuell blida. Måste man skotta av panelerna på grund av tyngden ska man vara försiktig och inte skotta ända ner till ytan på panelerna.

Det vanligaste rådet är, om takytan inte är en begränsande faktor, att dimensionera anläggningen så att den producerar något mindre än den totala elförbrukningen på årsbasis.

Ju mindre anläggning du väljer desto större egenanvändning kommer du att uppnå. Det vill säga en större andel av den el du producerar kommer direkt att användas inom fastigheten. En hög egenanvändning är att föredra eftersom det ekonomiska värdet av egenanvänd el är högre för dig än värdet av el du matar in på nätet. Å andra sidan är kostnaden per kW lägre för större system (”mängdrabatt”).

Exakt hur stor anläggningen bör vara för maximal ekonomisk avkastning är inte helt lätt att säga. Det beror bland annat på din förbrukningsprofil, det vill säga hur mycket el som används och när på dygnet och året. Även regelverk kring stöd och skatter påverkar hur stor anläggningen bör vara. Det är inte helt klarlagt hur dessa regler kommer att se ut under de kommande åren. Resonera med din leverantör om vilken storlek som passar ditt hushåll bäst. Om du i framtiden vill ha en större anläggning kan du alltid bygga ut den – detta är relativt enkelt att göra givet solcellsanläggningars modulära natur.

Det finns särskilda skäl att undvika en så stor anläggning att du blir nettoproducent på årsbasis (nettoproducent är den som matar in mer el på nätet än den köper under ett kalenderår). Om du är nettoproducent har du inte rätt till gratis anslutning av solcellsanläggningen till elnätet och gratis inmatning av överskottsel (inklusive kostnadsfri installation av ny mätare om en sådan behövs). Olika nätbolag gör på olika vis men nätbolaget inom Luleå kommun, Luleå Energi, tar inte ut några avgifter av villaägare med solceller som producerar mer än vad man använder under ett år.

I övrigt är det dock inget särskilt som drabbar dig om du skulle råka producera lite mer el än vad du konsumerar under ett år. Förutom att du inte får utnyttja skattereduktionen för den del av produktionen som överstiger konsumtionen, se mer om det under rubriken Ekonomiskt stöd.

En solcellsanläggning till en svensk villa har normalt en kapacitet på runt 3-10 kW.

Den årliga produktionen för solcellsmoduler orienterade rakt mot söder med en lutning på 30-50 grader är i Luleå ca 850-900 kWh/år per installerad kW. En installerad kW kräver ca 6 m² stor yta.

Ett exempel: Har man ett tak på 30 m² i rakt söderläge så kan man installera cirka 5 kW och får då ungefär 4500 kWh per år i produktion.

Priserna på solcellsanläggningar har minskat drastiskt under många år. Detta beror i hög grad på att själva solcellerna blivit billigare.

En komplett takmonterad solcellsanläggning i Sverige kan förväntas kosta runt 15-20 000 kr/kW exklusive moms och bidrag. Större system brukar vara något billigare per kW än mindre system. Kostnaderna för drift och underhåll är normalt mycket små.

Inom detaljplanelagt område

Solceller kan i vissa fall behöva bygglov. Ligger byggnaden inom detaljplanelagt område och solcellsinstallationen innebär att man byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan det krävas bygglov.

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadhus om installationen inte innebär en väsentlig förändring av byggnadens eller områdets karaktär. Dessa undantaget gäller inte om fastigheten ligger inom kulturmiljömärkt område, till exempel Gammelstads kyrkstad, eller inom ett område med riksintresse för totalförsvaret.

Utanför deltaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område krävs normalt sett inte bygglov om inte kommunen har beslutat annat i områdesbestämmelser.

Kontakta bygglovssektionen på Luleå kommun för mer information om du är osäker på vad som gäller i ditt område, tel 0920-45 30 00.

Läs mer om bygglov och hur man ansöker

Investeringsstöd

Det är inte längre möjligt att ansöka om det statliga investeringsstöd för nätanslutna solceller som tidigare fanns att söka hos länsstyrelserna. För de som redan har ansökt och står i kö för att få stöd gäller följande:

Privatpersoner:
Regeringen avsatte 260 miljoner i sin vårändringsbudget för att dela ut till de privatpersoner som fått avslag i solcellsstödet till följd av den förordningsändring som trädde i kraft den 15 januari 2021.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Från och med 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för installation av grön teknik. Arbetskostnad och materialkostnad ger rätt till avdrag och för solceller är avdraget 15 % och för installation av system för lagring av egenproducerad el (batterier) är avdraget 50 %. Man kan som mest få 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år.

På Skatteverkets webbplats finns tjänsten ”Räkna ut skatt” där man kan göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion man kan få. För att kunna nyttja hela skatte-reduktionen krävs att man har betalat tillräckligt med skatt under året.

Bostadsrättsföreningar och företag kan inte nyttja skattereduktion för installation av grön teknik. För dessa två målgrupper finns i dagsläget inget aktuellt stöd att söka.

ROT-avdrag

Privatpersoner kan göra ROT-avdrag för installation av solceller (endast för arbetskostnaden), men man kan inte göra både ROT-avdrag och det ovan nämnda avdraget för grön teknik för samma anläggning.

För solcellssystem beräknas arbetskostnaden schablonmässigt till 30% av totalkostnaden, vilket ger en skattereduktion på 9% av totalkostnaden. För att kunna använda ROT måste huset vara äldre än fem år.

Skattereduktion för el du matar in på elnätet

För el du matar in på elnätet (men inte för el du själv använder) är du berättigad en skattereduktion om 60 öre/kWh. Reduktionen erhålls för högst 30 000 kWh per år (vilket ger en maximal reduktion om 18 000 kr/år).

Reduktionen får inte göras för fler kWh än du köper från ett elhandelsbolag under kalenderåret. Exempel: om du matar in 25 000 kWh och köper 20 000 kWh under året får du utnyttja reduktionen för 20 000 kWh.

Ditt elnätbolag tillhandahåller underlaget till Skatteverket och avdraget görs automatiskt på din inkomstdeklaration.

För att vara berättigad till skattereduktionen får säkringen i anslutningspunkten till det allmänna elnätet (huvudsäkringen) vara max 63 A. En vanlig villa ligger under denna gräns med god marginal.

Elcertifikat

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat system utformat för att stödja elproduktion från förnybara energikällor. För varje MWh (1000 kWh) som produceras i en godkänd anläggning tilldelas anläggningens ägare ett elcertifikat som sedan kan säljas vidare.

Efterfrågan på certifikat skapas genom den så kallade kvotplikten. Den ålägger elhandelsbolag och vissa elkonsumenter att skaffa sig en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning eller användning av el. Priserna kan variera, men ligger ofta runt 20 öre/kWh. Hör med ditt elhandelsbolag om de vill köpa dina certifikat.

Endast en mindre andel av Sveriges småskaliga solcellsägare har ansökt om elcertifikat. Detta kan bero på att elcertifikatsystemet inte är anpassat för mikroproduktion (småskalig elproduktion). Det kan vara krångligt att hitta köpare vid försäljning av små kvantiteter certifikat. Att erhålla certifikat för den del av elproduktionen som inte matas in på elnätet är förknippat med extra kostnader och administration. Prata med din installatör och ta reda på om det skulle vara lönsamt för dig att sälja elcertifikat.

Montering

Standardiserade monteringssystem finns för de flesta taktyper även om vissa beläggningar kan innebära vissa komplikationer (till exempel eternit). Monteringen av cellerna på taket måste göras noggrant. Infästningarna ska vara ordentligt fastsatta så de inte riskerar att släppa vid tunga snölaster eller kraftig vind. Det ska också vara en luftspalt mellan solcellerna och taket för att de ska kylas ner av luften som cirkulerar. Solcellerna fungerar sämre när de blir varma.

De flesta tak klarar solcellsanläggningens vikt, men hållfastheten kan behöva tas i beaktande då systemet designas.

Något som är viktigt att tänka på vid installation av solceller på tak är behovet av snörasskydd. Solpanelerna är betydligt glattare än de flesta takmaterial och snön rasar därför oftast av mycket lättare än innan montering av solceller. Det gör att man kan behöva sätta upp snörasskydd över entréer eller andra ställen där det tidigare inte behövts eftersom snön tidigare legat kvar. Tänk därför på det vid planering av anläggningens storlek och placering så det finns plats kvar för att montera snörasskydd vid behov.

Anslutning till elnät

För att få ansluta solcellsanläggningen till elnätet måste detta anmälas till elnätsbolaget. Här hos oss är det Luleå Energi man ska kontakta. Innan installationen utförs ska en föranmälan göras till nätbolaget. När installationen är slutförd ska en färdiganmälan göras.

Själva den elektriska installationen måste utföras av en behörig elektriker (resterande delar av installationsarbetet kan du utföra själv, eller anlita en hantverkare/installatör). Elektrikern kan även utföra för- och färdiganmälan. Nätbolaget är skyldigt att byta din elmätare till en som mäter både ingående och utgående el. Bytet av mätare ska vara gratis för dig som har en huvudsäkring på max 100 A, vilket vanliga villaägare i regel ligger under.

Drift och underhåll

Solcellssystem kräver minimalt med underhåll, särskilt i vårt klimat då regnet står för en naturlig rengöring av modulytorna. Kostnaderna för service och underhåll är därför normalt mycket små. Den största kostnaden för underhåll under systemets livslängd brukar bero på en fallerande växelriktare. Dessa kan behöva bytas ut efter cirka 15 år (kostnad ca 20 000 kr).

Eftersom solcellerna saknar rörliga delar är slitaget i normala fall mycket litet. Normalt antas en livslängd på 30 år eller mer för solcellsmoduler. Eftersom tekniken fortfarande är relativt ny saknas tillräcklig erfarenhet gällande livslängden och många menar att modulerna håller betydligt längre.

Solceller degraderas något över tid. Denna degradering är förhållandevis liten. En undersökning på moduler som varit i drift och exponerade för svenska utomhusförhållanden under 25 år har visat att prestandan under hela denna tidsperiod hade försämrats med mindre än 2 % hos de moduler som inte utsatts för annan typ av skada.

I andra klimat brukar man räkna med kraftigare degradering, vilket skulle kunna bero på högre temperaturer och mer solinstrålning. Produktgarantin för en modul (att den inte ska gå sönder) är ofta 10 år, och en effektgaranti (att elproduktionen inte gradvis ska minska alltför mycket) brukar ges för 20-25 år.

Du kan sälja din överskottsel, alltså den el du inte själv använder i ditt hus, och få betalt av ett elhandelsbolag. Alla solcellsanläggningar producerar ett överskott under vissa tider på dygnet och året. Detta eftersom det är svårt att utnyttja all el som produceras när solen står som högst.

För att du ska få bra och jämförbara offerter är det viktigt att du ger leverantörerna bra underlag. Lagom antal leverantörer att begära offert ifrån kan vara tre. Du bör ge dem alla samma information.

Exempel på information du kan ge leverantörerna är:

 • Elbehov (ungefär hur många kWh el per år använder du)
 • Förbrukningsprofil (när på året och dagen du använder mest el)
 • Önskad storlek på anläggningen (kW eller m2)
 • Takytans egenskaper (mått, material, väderstreck, lutning, uppstickande föremål såsom skorstenar, avstånd till elcentralen)
 • Ska alla moduler monteras på samma plats? (ska de till exempel delas upp mellan olika takytor)
 • Skuggning (titta på takytan några gånger under dagen och anteckna vilka delar som skuggas när och hur mycket och vilken orsaken är)
 • Vill du att installationen ska vara färdig vid någon särskild tidpunkt?
 • Vem är du? (privatperson/förening/företag)

Leverantören bör helst också, innan de lämnar offerten, göra ett besök på plats för att skaffa sig en uppskattning av förhållandena.

När du granskar offerter är priset per kW den parameter du främst bör titta på.

Återbetalningstiden, om denna anges av leverantören, är inte lämplig att använda för att jämföra offerter. I alla fall om du inte är säker på att alla leverantörer har använt samma antaganden. Återbetalningstiden är känslig för antaganden som oundvikligen är ganska godtyckliga som till exempel framtida elpriser, ränta på lån med mera.

Kom också ihåg att det är liten skillnad mellan olika solcellsmoduler, så du bör förhålla dig kritiskt till om en leverantör hävdar att de har de ”bästa” modulerna eller liknande. Verkningsgraden kan visserligen skilja en del, men verkningsgraden är redan inbakad i effekten (antalet kW). Enda gången du behöver bry dig om verkningsgraden är om du har begränsad yta.

Solfångare

En solfångare omvandlar solens strålar till värme. Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av till exempel hus, tappvarmvatten och pooler. I solfångarna finns det en vätska som direkt eller indirekt värmer upp husets vatten via en värmeväxlare.

Geografi, väderstreck och lutning påverkar givetvis värmeproduktionen för en solfångaranläggning något. Precis som för solceller så spelar dessa faktorer ofta mindre roll än man kanske skulle kunna tro. Även om ditt tak inte är optimalt orienterat kan det mycket väl vara lämpligt för solfångare.

Väderstreck

Störst produktion får man på södervända tak, men även tak vända åt öster och väster kan ge en bra produktion.

Lutning

Det är bra med en brant lutning, speciellt häruppe så snön halkar av snabbare. Vi rekommenderar inte att ställa solfångarna upp om taket är flackt eftersom det innebär ojämna snölaster och ett större vindfång. Det ställer höga krav på infästningen och ökar investeringskostnaden.

Skuggning

Solfångare är inte alls lika känsliga för skuggning som solceller vilket gör att viss skuggning inte påverkar produktionen nämnvärt.

Att skotta bort snö från solfångarna för att få bättre produktion är inte att rekommendera. Risken är då stor att man orsakar skada och dessutom är det inte så stor produktion under de månader av året då snön ligger.

Det man kan göra är att skrapa av snön längs nederkanten av taket så far snön snabbare vid en eventuell blida. Måste man skotta av solfångarna på grund av tyngden så ska man vara försiktig och inte skotta ända ner till ytan på solfångarna.

Hur stor anläggning man ska installera beror på om du vill få värme till enbart tappvarmvatten eller även för uppvärmningen av huset. Se förslag nedan för båda varianterna.

När man ska installera solfångare i en vanlig villa brukar man säga att det krävs ca 2 m² solfångare per person boende i huset och ca 75 liters vattenvolym i en ackumulatortank per person.

Generellt brukar man säga att solfångare producerar mellan 400 och 500 kWh/m² och år.

Tappvarmvattensystem

 • 4-6 m² plana solfångare
 • 200-300 l lagervolym (ackumulatortank)
 • ger 50 % av varmvattenbehovet

Kombisystem, tappvarmvatten och uppvärmning

 • 10-12 m² plana solfångare
 • 500 – 750 l lagervolym (ackumulatortank)
 • ger 10-30 % av årsvärmebehovet

När man ska installera solfångare för tappvarmvatten i en vanlig villa brukar man säga att det krävs ca 2 m² solfångare per person boende i huset. Cirkaa 75 liters vattenvolym i en ackumulatortank per person.

Generellt brukar man säga att solfångare producerar mellan 400 och 500 kWh/m² och år.

Solvärme måste kombineras med någon annan värmekälla i ett året-runt-boende. På vintern ger solvärme inte tillräckligt mycket värme. Solvärme fungerar som ett komplement till andra system.

I ett kombisystem utgår man ifrån en ackumulatortank till vilken man kopplar solfångare och en annan värmekälla till exempel en ved- eller pelletspanna, elpanna eller värmepump. Solfångaren sparar drifttid på värmepumpen.

Att kombinera solvärme med ved- eller pelletspanna ger minskad arbetsbörda eftersom man i princip kan sluta elda på sommarhalvåret. Det är också en fördel eftersom en förbränningspanna har sämre verkningsgrad på sommaren, när solfångarna producerar som bäst. Man undviker då så kallad låglasteldning, alltså när man eldar väldigt lite och ineffektivt för enbart tappvarmvatten.

Det kostar mellan 2000 och 5 000 kr/m² solfångare eller för ett komplett system mellan 40 000 och 80 000 kr totalt.

10 m² producerar ca 4500 kWh per år. Då har ni en fast värmekostnad i 20 år!

En tredjedel av kostnaden är för solfångarna. En tredjedel för ackumulatortanken och en tredjedel är arbetskostnaden för hela installationen.

Köp enbart solfångare som är märkta med Solar Key Mark. Solar Key Mark är en europeisk kvalitetsmärkning av solfångarprodukter.

Solar Key Mark är den europeiska standardiseringsorganisationens (CENs) märke, som regleras av specifika regler för olika produkter.

Precis som för solceller så behöver man inte ansöka om bygglov eller bygganmälan för att installera solfångare utanpå tak eller fasad om de följer takets/fasadens form och lutning.

Undantag finns dock om huset eller området är särskilt skyddsvärt och q-märkt, till exempel i Gammelstads kyrkstad. Undanta gäller även om området ses som särskilt viktigt ur totalförsvarets synpunkt. Är man osäker på om huset ligger i ett sådant område måste man vända sig till bygglovsavdelningen på kommunen och eventuellt söka bygglov. Eftersom det då är en utökad bygglovsplikt så är bygglovet gratis vid ett sådant tillfälle.

Övriga byggnader, flerbostadshus mm

Samma regler som ovan gäller även för installation av solfångare på andra typer av byggnader som till exempla flerbostadshus eller andra lokaler. En bygganmälan kan dock krävas om installationen innebär förändring av byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i fastigheten. I övrigt gäller samma regler som för en- och tvåbostadshus. Är man osäker på någon av kriterierna ovan ska man vända sig till bygglovsavdelningen.

Det finns idag inget särskilt stöd att söka för att installera solfångare. Det man kan göra är dock att söka ROT-avdrag för arbetskostnaden.

ROT-avdrag

Privatpersoner kan göra ROT-avdrag för installation av solfångare (endast för arbetskostnaden).

För att kunna använda ROT måste huset vara äldre än fem år.

Vi hjälper dig med solceller eller solfångare!

Är du intresserad av att få reda på hur just dina förutsättningar för en installation av solceller eller solfångare på eller vid din fastighet ser ut är du välkommen att kontakta Luleå kommuns energi- och klimatrådgivare för en helt kostnadsfri individuell rådgivning.

Vi går tillsammans igenom riktning, takvinkel, eventuell skuggning, dimensionering, ekonomisk kalkyl, offertunderlag med mera. 

Sidan uppdaterades den 17 februari 2023