Modersmål och flerspråkiga barn och elever

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska och går i grundskolan eller gymnasieskolan? Då har ditt barn möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. I förskola och i förskoleklass är ett språkutvecklande arbetssätt och arbete med flerspråkighet en naturlig del i verksamheten.

Luleå som förvaltningsområde

Luleå kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska. En del i detta uppdrag är att erbjuda väsentligt tvåspråkig förskola och språknod i grundskola.

Flerspråkighet i förskola och förskoleklass

Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. För att barnet ska utveckla sina språk är det angeläget att hemmet och personalen aktivt samverkar.

För att förskolan ska kunna planera det språkutvecklande arbetet för ditt barn ska barnets modersmål anges när du ansöker om förskoleplats.

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har ditt barn rätt till modersmålsstöd i förskolan. I första hand via en ordinarie personal på förskolan som kan språket. I andra hand via en modersmålslärare från Resurscentrum en timme per vecka.

För att ditt barn ska få modersmålsstöd måste du ange det nationella minoritetsspråket som modersmål i ansökan till förskola. Ditt barn behöver inte ha kunskaper i språket för att få modersmålsstöd.

Rektor ansvarar för att förskolan under början av hösten gör en språkinventering och anmäler behov av stöd från Resurscentrum om språkkompetensen inte finns bland förskolans ordinarie personal.

Förskoleklassen arbetar språkutvecklande på samma sätt som i förskolan. Därför är det viktigt att du meddelar rektor ditt barns modersmål.

Vill du veta mer?

Kontakta aktuell rektor om du vill veta mer om hur enheten arbetar med flerspråkighet och modersmålsstöd.

Modersmålsundervisning i grundskola och anpassad grundskola

Elev med ett annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i sitt modersmål från årskurs 1. Modersmål är ett skolämne med egen kursplan som ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund. I årskurs 6-9 får eleven betyg enligt skalan A till E.

Modersmål är ett frivilligt ämne. Elev som anmälts till modersmål och beviljats detta förväntas delta i undervisningen som om det vore ett obligatoriskt ämne tills undervisningen avslutas eller man väljer att avanmäla sig.

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elev i grundskolans årskurs 1–9 kan få modersmålsundervisning om dessa kriterier uppfylls:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst 5 elever hos huvudman önskar undervisning i samma språk
  • det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare.

Med grundläggande kunskaper menas att eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla texter och muntliga instruktioner samt kunna delta i samtal om enkla ämnen. Kunskapskraven för grundläggande kunskaper ökar med elevens ålder.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket. 

Nationella minoritetsspråk har utökad rätt

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever, som tillhör någon av dessa nationella minoriteter, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Undervisning startar även om det endast är en elev som önskar det förutsatt att det finns en lärare i språket. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål.

Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?

Ansökan görs via en e-tjänst. Ansökan är öppen från den 1 mars till den 15 april. Därefter går det bara att göra avanmälan via e-tjänsten. Ansökan går till Resurscentrum som tar hjälp av modersmålslärarna för att bedöma elevens rätt till modersmålsundervisning.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Om du är en av två vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att få signera ansökan med e-legitimation. Om du, eller den andra vårdnadshavaren, inte har e-legitimation kan ni vända er till rektor eller skolhandläggare på elevens skola. De har möjligt att göra en ansökan åt er.

E-tjänsten ska endast användas för elever i kommunala skolor. Elever i friskolor ansöker hos friskolans rektor.

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, skolans val eller som utökad timplan.

Undervisningen i årskurs 1–6 genomförs alltid som utökad timplan, det vill säga efter ordinarie timplanebundna ämnen. Det är inte möjligt att välja andra tider eller dagar än man blivit anvisad.

Elever som deltar i modersmålsundervisning och flyttar till annan skola under pågående läsår kan endast fortsätta undervisningen på den nya skolan om det finns en befintlig elevgrupp där. I annat fall måste eleven vänta till nästa hösttermin då ny schemaläggning görs.

Ingen ny ansökan krävs eftersom elevens ansökan redan är registrerad och det görs en automatisk uppdatering av elevens skolplacering.

Elev som inte längre vill läsa modersmål ska avanmälas via e-tjänsten. E-tjänsten kräver vårdnadshavares e-legitimation. Om du inte har det kan du vända dig till rektor eller skolhandläggare på elevens skola. De har möjligt att göra en avanmälan åt dig.

Vill du veta mer?

Kontakta rektorn på ditt barns skola om du vill veta mer om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning i gymnasieskola

Elever i gymnasiet har möjlighet att ansöka om undervisning i ämnet modersmål. Undervisning startar vanligen om det finns minst fem elever hos huvudman som önskar samma språk och om det finns lärare i språket.

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska användas i vardagen i hemmet och eleven ska ha goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch har elever, som tillhör någon av de här nationella minoriteterna, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver ha förkunskaper i form av goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning. Undervisningen startar redan vid endast en sökande elev om det finns lärare i språket.

Luleå är förvaltningskommun för meänkieli, samiska och finska.

Ansöka om modersmålsundervisning

Du kan ansöka om modersmålsundervisning när du gör ditt gymnasieval eller kontakta studie- och yrkesvägledaren vid din gymnasieskola.

Sidan uppdaterades den 29 februari 2024