Modersmål och flerspråkiga barn och elever

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska och går i grundskolan eller gymnasieskolan? Då har ditt barn möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsstödet i förskolan och i förskoleklassen är en naturlig del i verksamheten och erbjuder därför inte särskild undervisning i modersmålet.

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass
Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolechef/förskoleklassens rektor bevakar att enheten har aktuellt stöd för de flerspråkiga barnen.

Modersmålsundervisning i grundskolan
Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål. Modersmål är ett skolämne med egen kursplan och ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Modersmålsundervisning i gymnasiet
Om du är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan och har ett annat modersmål än svenska, finns möjlighet att få modersmålsundervisning. 
Information om modersmålsundervisning och ansökan om modersmål i gymnasiet