Gymnasieelev

Gymnasiet – så funkar det

På den här sidan kan du läsa om vilka olika slags kurser du läser på gymnasiet. Du får också lära dig om arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsutbildning och idrottsutbildning.

Hitta direkt

Kurser och betyg

I gymnasieskolan läser du dina olika ämnen genom flera, ofta olika kurser. Många ämnen har delats upp i flera kurser som ofta bygger på varandra. Det kan du se genom att de betecknas som kurs 1, 2, 3 och så vidare. För varje kurs anges ett antal poäng. Poängen är ett mått på hur stor kursen är, alltså kursens omfattning. Om kursen är 100 poäng motsvarar det cirka 100 timmar.

Alla program i gymnasieskolan omfattar 2500 poäng. Viktigt att veta är att du i gymnasieskolan får betyg efter varje avslutad kurs. Betyget ses som ett definitivt betyg som senare kommer med i din examen.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Gymnasiegemensamma ämnen

Oavsett vilket nationellt program du väljer ett måste du alltid läsa gymnasiegemensamma ämnen. Dessa ämnen skiljer sig åt beroende på vilket program du läser.

 • svenska/svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • historia
 • naturkunskap (ej naturvetenskapsprogrammet)
 • idrott och hälsa
 • engelska

Du som läser ett yrkesprogram läser mindre gymnasiegemensamma och fler kurser inom yrket du läser till.

Kurser för grundläggande behörighet till högskolestudier

Om du läser ett yrkesprogram och vill göra dig behörig för högskolestudier måste du göra några aktiva val. Kurser du måste välja är

 • Engelska 6: 100 poäng
 • Svenska/svenska som andra språk 2 och 3: 200 poäng

Programgemensamma kurser

Programgemensamma innehåller kurser som ligger till grund för programmets karaktär och inriktning. Oavsett vilken inriktning du väljer i ett program läser samtliga elever programgemensamma kurser tillsammans. När du senare väljer inriktning får du där möjlighet att fördjupa dig mot något specifikt område.

Genom att titta och jämföra vad de olika programmen har för programgemensamma kurser, kommer du upptäcka skillnader mellan utbildningarna.

Moderna språk i gymnasieskolan

Du som söker samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet eller humanistiska programmet ska i samband med programvalet ange ett val av modernt språk. Eleverna på dessa program läser moderna språk redan i årskurs 1.

Elever på andra program har möjlighet att välja ett modernt språk som individuellt. De språk som för närvarande erbjuds som är franska, spanska och tyska.

Programfördjupningar

De flesta program inom Luleå gymnasieskola har ett utbud av kurser som du kan välja ur. Här hittar du kurser som kan ge dig fördjupad kunskap inom ditt program och din inriktning. På vissa program får du ett bestämt utbud att välja utifrån medan andra program kan ha utvecklat paket av kurser som du väljer bland.

Gymnasiearbete

Alla elever ska utföra ett större arbete som omfattar 100 poäng för att få ut sin examen. Gymnasiearbetet bygger på programmets examensmål och genomförs enskilt eller i grupp. Under gymnasiearbetet har du en lärare som handledare och betygsättare för ditt arbete. Betygsstegen är E eller F. Betyget räknas inte med i ditt meritvärde.

Individuell studieplan

I det program du väljer finns det en rad kurser som ligger till grund för programmets utformning och karaktär. Utöver detta har du möjlighet att välja inriktning på din utbildning, programfördjupningar, samt individuella val. Dessa val görs i samband med att studieplanen görs under årskurs 1.

Meritkurser

Om du läser kurser i engelska, matematik samt moderna språk får du tillgodoräkna dig extra poäng, max 2,5.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du som läser ett yrkesprogram kommer att vara på en arbetsplats, knuten till gymnasieprogrammets bransch, minst 15 veckor under din tid på gymnasiet. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL gör du delar, eller hela kurser på en arbetsplats med stöd av en handledare.

Vid APL kommer du att få arbeta med olika arbetsmoment som finns med i skolans kursplaner. Du bedöms utifrån kursens kunskapskrav. Bedömningen bygger på ett eller flera trepartssamtal med elev, handledare och lärare. Skolan ansvarar för att APL uppfyller de krav som finns för utbildningen.

Lärlingsutbildning

På gymnasieskolan finns flera program som ges som lärlingsutbildning.

Idrottsutbildning

Luleå Gymnasieskola gillar idrott! Vi har därför anpassat utbildningen på fyra av våra program för att du ska kunna kombinera skola med idrott om du utövar basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot eller konståkning. Det finns tre olika idrottsprofileringar som kan väljas beroende på idrott och vilken typ av satsning du gör.

Gymnasieprogram med riksintag

I Sverige finns det skolor som har utvecklat program som ger utbildning inom särskilda, specifika områden. Dessa program kan genom Skolverket fått godkännande att rekrytera elever från hela Sverige. De utbildningarna har riksintag på sina utbildningar.

Luleå Gymnasieskola har följande utbildningar med riksintag:

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en utbildning som vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform. Den anpassade gymnasieskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan men har egna kursplaner och ämnesområdesplaner. Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

På Luleå Gymnasieskola erbjuder vi tre program på den anpassade gymnasieskolan:

Kontakt

Har du ytterligare frågor om olika begrepp i skolan, vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024