Förskoleklass

I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek blandas med kunskaper och ditt barn får skolvana.

Förskoleklassen är en ettårig obligatorisk skolform och starten i elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen är som grundskolan avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Den kommunala grundskolan strävar efter en likvärdig utbildning i verksamheten, vilket medför att alla elever i förskoleklass har likvärdig tid motsvarande fem timmar per dag inklusive näringsriktig lunch. Rektor på respektive skola anpassar och beslutar om lämplig start- och sluttid för förskoleklass utifrån att minimum 25 timmar förläggs per vecka. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan.

Ansök till förskoleklasslänk till annan webbplats 

Frågor och svar om förskoleklass

Kan ett barn hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs 1?

Ja, i vissa fall är det möjligt. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i årskurs 1. Ska barnet börja i grundskolan är det rektorn som fattar beslutet. När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets hemkommun.

Vad gäller för de barn som man tror senare kommer att gå i grundsärskolan?

Innan ett barn kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Många barn som ska gå i grundsärskolan kan först gå i en förskoleklass som hör till en grundskola.

Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör grundsärskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att hemkommunen först tar beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i grundsärskolan vid 6 års ålder.

Vad gäller för närvaro och ledighet i förskoleklass?

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel inte en elev i en högre årskurs behöver. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.