Förskoleklass

Förskoleklassen är under läsåret 2017/2018 en frivillig skolform för sexåringar. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och starten i elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen är en ettårig skolform. Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen.

I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och ditt barn får skolvana. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.  

Förskoleklass i kommunal grundskola

Den kommunala grundskolan strävar efter en likvärdig utbildning i verksamheten, vilket medför att alla elever i förskoleklass har likvärdig tid motsvarande fem timmar per dag inklusive näringsriktig lunch. Rektor på respektive skola anpassar och beslutar om lämplig start- och sluttid för förskoleklass utifrån att minimum 25 timmar förläggs per vecka.

Elev i förskoleklass har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan även i vissa fall göras vid växelvis boende, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Varje grundskola har ett avgränsat geografiskt upptagningsområde och ditt barn erbjuds automatiskt plats i förskoleklass i den kommunala skola som ditt barn tillhör.

Önskar du söka plats vid annan kommunal skola så gör du det i ansökan. 
Det är rektorn på den skola du söker till som kan informera om det finns plats.

Ansök till förskoleklasslänk till annan webbplats

Flytta till Luleå?

Ta kontakt med rektor på den skola du är intresserad av.​ 

Minimera
Frågor och svar

Kan ett barn få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare?
Ja, i vissa fall är det möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år.

Vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via särskild blankett. Som bilagor till denna begäran ska handlingar som styrker det särskilda skälet bifogas.

Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Inför beslutet inhämtas ett pedagogiskt yttrande från förskolechef. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola.

Ansökan om uppskjuten skolplikt, blankett

Kan ett barn hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs 1?
Ja, i vissa fall är det möjligt. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i årskurs 1. Ska barnet börja i grundskolan är det rektorn som fattar beslutet. När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets hemkommun.

Vad gäller för de barn som man tror senare kommer att gå i grundsärskolan?
Innan ett barn kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Många barn som ska gå i grundsärskolan kan först gå i en förskoleklass som hör till en grundskola.

Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör grundsärskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att hemkommunen först tar beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i grundsärskolan vid 6 års ålder.

Vad gäller för närvaro och ledighet i förskoleklass?
Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel inte en elev i en högre årskurs behöver. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.