Om förskolan i Luleå (dari)

در کمون یا شاروالی لولییو ۵۱ کودکستان شاروالی و ۹ کودکستان آزاد وجود دارند که در نقاط مختلف کمون موقعیت دارند. در کودکستان، معلمین کودکستان و مراقبین کودکان کار میکنند. وظیفه آنها این است که مطابق با مقررات و اهدافی که در پروگرام درسی کودکستان و قانون مکاتب ذکر گردیده اند در جهت آموختن کودکان به آنها کمک نمایند. کودکستان اولین مرحله در سیستم تعلیمی سویدن میباشد.

فعالیت کودکستان باید تهداب آموختن طولانی در زندگی، را بناء نماید. اساس آموختن باید هم با همکاری بین کودک و بزرگسال و هم در بین خود کودکان باشد. این فعالیت باید دربر گیرینده مراقبت برای احساس خوب و پیشرفت فرد، باشد.

کدام افراد میتوانند درخواستی جای در کودکستان، را نمایند؟

سرپرستانی که دارای کودکی که سه ساله شده باشد، میباشند میتوانند درخواستی جای کودکستان برای ۱۵ ساعت در هفته را نمایند، به اصطلاح کودکستان عمومی. وقت و روز برای این ۱۵ ساعت از طرف کودکستان مربوط تعیین میشود. کودکستان عمومی طبق پلان سال درسی کار میکند و در جریان رخصتی ها و روزهای تحصیلی، کار نمیکند.

در بعضی حالات کودک میتواند مستحق جای در کودکستان باشد، اگر کودک دارای ضروریات خاص به علت اوضاع خانوادگی باشد، یا اینکه کودک به علت مریضی فزیکی، روحی یا دلایل دیگر نیازمند به کمک خاص برای پیشرفت او به جای در کودکستان، ضرورت داشته باشد. درخواستی باید واگذار گردد، و در مورد هر درخواستی یک بررسی از طرف کمون صورت میگیرد.

سرپرستانی که کار میکنند یا مصروف تحصیلات عالی میباشند مستحق جای کودکستان برای مدت سفر رفت و برگشت از کار و مدت کار، میباشند.

من درخواستی کودکستان را چطور مینمایم؟

بوسیله فورمه "درخواستی جای در کودکستان کمونAnsökan om plats i kommunal förskola " درخواستی نمایید. اگر در ارتباط با درخواستی به کمک ضرورت دارید با جای ملاقاتMötesplatsen درSmedjegatan 17A تماس بگیرید. اگر شما و کودک تان میخواهید با والدین دیگر از طرف روز معاشرت نمایید، شما میتوانید نزد ما در جای ملاقات برای کودکان و والدین تشریف آورید.معلومات مزید را در اینجا بخوانید:

جای ملاقات برای کودکان و والدین- کمون لولییو

Mötesplatsen för barn och föräldrar - Luleå kommun (lulea.se) External link.

کودکانی که به کودکستان میروند مستحق انتقال در موتر نمی باشند.

بعد از اینکه شما درخواستی جای را نمودید

بعد از اینکه شما منحیث سرپرست درخواستی کودکستان را نمودید، شما یک نامه در مورد پیشنهاد جای بدست خواهید آوردید که شما باید به آن جواب بدهید. قبل از اینکه شما پیشنهاد جای را قبول کنید، مقررات جای در کودکستان را در پایین بخوانید: مقررات در مورد جای در کودکستان کمون لولییو

Regler för placeringar i förskola - Luleå kommun (lulea.se) External link.

غذای مخصوص

اگر کودک تان به غذای مخصوص ضرورت دارد، شما باید بعد از اینکه پیشنهاد جای در کودکستان را قبول نمودید درخواستی غذای مخصوص را نمائید.

معلومات و درخواستی غذای مخصوص در در کودکستان و مکتب

Information och ansökan om specialkost i förskola och skola External link.

کودکستان در لولییو برای یک جهان مناسب جایی که یکجا خلق نمودن، خلاقیت و آموختن خواستنی به پیشرفت قوه میبخشد.

Sidan uppdaterades den 13 December 2022