Regler för placeringar i förskola

Reglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden.

1. Inledning

I Luleå kommun finns förskolor både i kommunal och enskild verksamhet. Detta regelverk är beslutat och gäller den kommunala verksamhetens förskolor.

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar hemkommunen för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader s.k. platsgaranti.

Skollagen anger ramarna för placering i förskola. Sedan är det kommunen som godkänner vilka urval som ska gälla inom lagens ram. Dessa regler syftar till att tydliggöra vad som gäller för Luleå kommuns hantering och placering i kommunens förskolor. Vårdnadshavarna är skyldiga att ta del av reglerna i samband med att ett erbjudande accepteras.

Luleå kommun tillämpar maxtaxa enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. Avgiftsnivåerna för maxtaxan indexregleras och räknas upp den 1 januari årligen.

Luleå kommun äger rätt att vid behov kontrollera vårdnadshavarnas rätt till plats och i vilken omfattning genom att begära intyg från arbetsgivare eller utbildningssamordnare.

Sidans topp

2. Definitioner

Vårdnadshavare: skollagen använder begreppet förälder. I detta dokument används begreppet vårdnadshavare och avser då förälder enligt skollagen eller den/de person/personer som har den rättsliga vårdnaden om barnen.

Hemsida: då hänvisning görs till hemsida är det till www.lulea.se Länk till annan webbplats.

Arbetssökande: person som aktivt söker arbete eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder.

Studier: med studier avses utbildningar som är godkända för rätt till studiemedel. Även utbildning som bedrivs som kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är godkänd som studier.

Hushåll: med hushåll avses ensamstående, makar eller sambor. Sambor eller gifta, även om de inte har gemensamma barn, betraktas således som ett hushåll.

Skollagen: vid hänvisning till skollagen avses skollagen 2010:800.

Pedagogisk omsorg: kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Hemkommun: enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i.

Enskild verksamhet: med enskild verksamhet avses fristående förskolor/fritidshem.

Lov/lovdagar: med lov avses de dagar för lov som är fastställda i skolans läsårsplan.

Sidans topp

3. Kommunens verksamhetsformer

Luleå kommun tillhandahåller:

 • Förskola för barn från och med 1 års ålder.
 • Allmän förskola från och med 3 års ålder. Alla 3–5 åringar har rätt till kostnadsfri förskola 525 timmar/år i allmän försk Plats i allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
 • Förskoleverksamhet för ett fåtal barn med multifunktionshinder.
 • Omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg).
 • Öppen mötesplats som vårdnadshavare kan besöka tillsammans med sitt barn.

Luleå kommun erbjuder följande placeringar:

 • Hel placering för vårdnadshavare som arbetar eller studerar.
 • 15 timmars placering för föräldralediga/arbetssökande vårdnadshavare samt för barn i behov av särskilt stöd.
 • 15 timmars placering för barn 3–5 år i allmän förskola vars vårdnadshavare är hemmavarande.
 • Dubbelplacering för vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekväm arbetstid, ob-omsorg.

Sidans topp

4. Öppethållande

Förskolan har öppet vardagar tolv timmar med start från kl. 06.00 om behov finns. Lokala avvikelser från ramtiden kan förekomma i överenskommelse med verksamhet. Förskolor håller inte öppet under helgdagar samt midsommarafton, julafton, nyårsafton.

Ob-omsorgen har öppet alla kvällar, nätter och helger.
Undantag: julafton, nyårsafton och midsommarafton. Då är verksamheten öppen kl. 06.00-18.30.
Vardagar öppnar ob-omsorgen kl. 17.00.

Sidans topp

5. Upptagningsområden

Placering i förskolan utgår från upptagningsområdet barnet är bosatt i. Luleå kommun är indelad i nio upptagningsområden:

 • Hertsöns upptagningsområde omfattar: Lerbäcken, Hertsön, Lövskär.
 • Örnäsets upptagningsområde omfattar: Örnäset, Bredviken, Kronan, Malmudden, Skurholmen, Lövskatan, Svartöstaden.
 • Centrala stan upptagningsområde omfattar: Centrum, Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken. I området finns även ob-omsorg.
 • Bergnäsets upptagningsområde omfattar: Bergnäset, Kallax, Gäddvik, Klöverträsk, Selet, Avan, Bälinge, Måttsund, Ersnäs, Mörön, Fällträsk, Antnäs, Alvik.
 • Notvikens upptagningsområde omfattar: Mjölkudden, Notviken, Karls
 • Björkskatans upptagningsområde omfattar: Björkskatan, Lulsundet, Porsön, Björsbyn, Bensbyn, Örarna, Brändön, Hällbacken och Dalbo.
 • Gammelstads upptagningsområde omfattar: Gammelstad, Kyrkbyn, Rutvik.
 • Sunderbyns upptagningsområde omfattar: Sunderbyn.
 • Råneås upptagningsområde omfattar: Råneå, Orrbyn, Prästholm, Böle, Strömsund, Vitå, Avafors, Forshed, Kvarnberg, Niemisel, Krokträsk, Fällträsk, Jämtön, Ängesbyn, Persön, Börjelslandet, Sundom, Smedsbyn.
 • Anpassade grundskolans upptagningsområde omfattar: Hela kommunen.

Sidans topp

6. Rätt att erhålla plats

Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, erbjuds plats i förskola från och med 1 års ålder i den omfattning som arbete, studier inklusive restid eller barnets eget behov motiverar (skollagen 8 kap).

Med bosatt i Sverige innebär att man ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen. Andra grupper som räknas som bosatta i Sverige enligt skollagen (29 kap.2§):

 • Asylsökande
 • Personer med vissa former av tidsbegränsade uppehållstillstånd.
 • Personer som till följd av EU-rätten har rätt till utbildning här.
 • Barn till exempelvis diplomater.
 • Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige (s.k. papperslösa).

Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka. Vid arbete har barnet rätt till omsorg efter behov enligt gällande taxa.

Barn till föräldrar som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen, för vård av annat barn, har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka (skollagen 8 kap.6§).

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året (skollagen 8 kap.4§).

Rätt till plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (skollagen 8 kap. 7§).

Undantag från reglerna om 15 timmar/vecka kan göras om mycket särskilda omständigheter föreligger.

Vårdnadshavare som är ålderspensionär har endast rätt till plats motsvarande allmän förskola för barnet om barnet är i ålder 3–5 år. Ålderspensionär som arbetar kan ha rätt till barnomsorg från 1 års ålder.

Vårdnadshavare som är permitterad räknas som förvärvsarbetande och har rätt till plats. Vid permittering står vårdnadshavaren fortfarande till arbetsgivarens förfogande.

Asylsökandes barn räknas som bosatta i landet och har rätt att erhålla plats när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har eget behov. Asylsökande vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar endast i undantagsfall och därmed uppfylls ej kraven för en placering. Asylsökande barn har rätt till placering i allmän förskola 15 timmar från och med 3 år. Om barn under 3 år till asylsökande vårdnadshavare ska erhålla plats måste ansökan vara styrkt av t.ex. till exempel psykolog, läkare eller myndighet.

Barn har rätt till endast en plats i förskola eller fritidshem. Undantag kan ske efter särskild prövning vid behov av ob-omsorg. Barn har ej rätt till placering i två kommuner samtidigt.

6.1. Mottagande av barn från annan kommun

Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun (skollagen 8 kap.13§). Med yttrande avses ett godkännande från barnets hemkommun.

Särskilda skäl kan vara att barnets vårdnadshavare bor i olika kommuner. Ett annat skäl kan vara att barnet behöver särskilt stöd i förskolan och att vårdnadshavarna därför vill att barnet ska gå i en annans kommuns förskola som är anpassad efter barnets behov.

Ett barn från annan kommun kan erhålla placering i Luleå kommun med särskilda skäl utifrån personliga förhållanden. Innan beslut om placering fattas ska ett godkännande inhämtas från barnets hemkommun. Barnets hemkommun ansvarar för ersättning till Luleå kommun.

Om barnets vårdnadshavare är på väg att flytta in till kommunen och ska folkbokföras i Luleå kommun krävs att den framtida folkbokföringsadressen kan styrkas med t.ex. hyres- eller köpekontrakt, kvittens på ändrad folkbokföringsadress etc. Ingen placering kan erbjudas innan ansökan har kompletta handlingar.

Sidans topp

7. Ansökan och placering

Vårdnadshavare som har behov av plats i förskola ska göra en ansökan. I ansökan ska inskolningstid beräknas vid önskat startdatum. Det förutsätts att vårdnadshavare medverkar i inskolningen av sitt barn. Inskolning och avgift utgår från och med startdatum för placering.

Om ansökan avser placering för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt ska ansökan vara styrkt med intyg av till exempel psykolog, läkare eller annan myndighet.

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader (skollagen 8 kap. 14§).

Väntetiden för plats i förskolan är längst fyra månader från det att ansökan kommit in eller fyra månader innan önskat placeringsdatum.

Kommunen annonserar och uppmanar vårdnadshavare att ansöka senast ett anslaget datum inför placering under höst och vår. Detta för att underlätta administreringen av ansökningar och tillgodose vårdnadshavares önskemål om förskola.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna acceptera erbjudandet för tilldelning av plats. Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarna ha en plats, om båda har behov av barnomsorg. Om det är en enskild vårdnadshavare är det denne som accepterar erbjudandet för tilldelning av plats.

När vårdnadshavare tackar ja till ett erbjudande innebär det att vårdnadshavare även accepterar Luleå kommuns beslutade regler för placering i förskola.

Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom angiven tid och efter påminnelse tas ansökan bort.

Vårdnadshavare som tackat ja till en plats betalar för platsen 12 månader per år oavsett semester, lov, ledighet, sjukdom. Vid längre tids sjukdom hos barnet gäller särskilda regler enligt kap 15.5.

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna schema för barnets vistelsetid och aktuella inkomstuppgifter i samband med att de accepterar erbjudandet.

7.1. Förskola placering

Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål (skollagen 8 kap. 15§). Luleå kommun placerar barn i förskolan utifrån upptagningsområden och det är möjligt att barnet tilldelas plats i annat upptagningsområde än där barnet bor. Vid placering av barn beaktas vårdnadshavares önskemål och närheten till förskolan så långt det är möjligt.

Barnet ska börja enligt överenskommet startdatum. Ej påbörjad placering återkallas efter 2 veckor.

Om vårdnadshavare fortfarande uppbär hel föräldrapenning 1 månad efter placeringen av barnet, återkallas platsen. Vårdnadshavare måste då göra en ny ansökan. Om barnet är 3–5 år ändras placeringen till allmän förskola.

7.2. Förturer i förskolan

7.2.1. Barn i behov av särskilt stöd

Barn som är i behov av särskilt stöd ska erbjudas plats i förskola (skollagen 8 kap. 7§). Läkarintyg eller annat intyg ska bifogas ansökan vid behov. Barn som tilldelas plats i förskola betalar endast för den tid som överstiger 15 timmar/vecka eller 525 timmar per år.

7.2.2. Förtur till väsentligt tvåspråkig förskola

En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska (skollagen 8 kap.12a§).

Luleå kommun är förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli. Luleå kommun erbjuder förtur till tvåspråkig förskola. För att erhålla förtur måste ansökan göras till den tvåspråkiga förskolan och nationellt minoritetsspråk (enligt ovan) anges.

7.2.3. Syskonförtur

Barn som har syskon placerad på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, ska erbjudas plats samtidigt till samma förskola i möjligaste mån i enlighet med vårdnadshavarnas önskemål.

7.2.4. Barn som har placering på förskoleenhet som stänger

Om en verksamhet upphör har barn med placering på den aktuella förskoleenheten förtur till ny förskola. Luleå kommun eftersträvar att bibehålla syskonplaceringar. Rektor ansvarar att i god tid informera vårdnadshavare om att de måste inkomma med ansökan med önskemål om förskola.

7.3. Köhantering förskola

Placering i förskolan utgår från det som står i 7.1.

Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet ska urval göras på de grunder som kommunen beslutat. Luleå kommun hanterar urvalet enligt följande ordning:

 1. Barn som har placering på förskoleenhet som stänger.
 2. Barn med förtur enligt 8 kap. 7§ skollagen.
 3. Barn som önskar plats vid väsentlig tvåspråkig förskola.
 4. Barn med syskonförtur innebär förtur till den förskola där syskon är placerat. Vid samma ködatum går äldre barn före yngre, sett till det placerade syskonets födelsedatum.
 5. Barn som bor i eller flyttar till upptagningsområdet placeras efter ködatum.
 6. Barn som bor i annat upptagningsområde placeras efter ködatum.

Med ködatum avses datum när ansökan har kommit in. Har ansökan kommit in tidigare än 4 månader före önskat datum för plats kommer ködatumet justeras.

Nytt ködatum blir då 4 månader före önskad placering.

Om det finns flera ansökningar med samma ködatum till samma förskola placeras barnen efter födelsedatum. Det betyder att äldst barn får platsen först.

Ködatum vid höst- och vårintag (höst avser önskade placeringar augusti/september, vår avser önskade placeringar januari/februari) blir alltid dagen efter det datum kommunen angett som sista ansökningsdag. Gäller för alla sökande som inkommit i tid d.v.s. till sista ansökningsdag. Vid flera ansökningar till samma förskola placeras barnen efter födelsedatum. Det betyder att äldst barn får platsen först.

7.4. Kvarstående kö förskola

Om vårdnadshavare tackar ja till annan placering än den önskade förskolan finns möjlighet att kvarstå i kö till förstahandsalternativet. Om vårdnadshavare vill kvarstå i kö får aktuellt ködatum behållas.

Omflyttning kan tidigast ske till höst- och vårintagning. Undantagna från denna rutin är barn med syskonförtur samt vårdnadshavare med barn som flyttar till annat upptagningsområde i kommunen, de erbjuds ny plats i det upptagningsområde de flyttar till, när ledig plats finns.

Om vårdnadshavare tackar nej till annan placering än förstahandsvalet, får de om de så önskar kvarstå i kö till önskad placering och ködatum behållas.

Om vårdnadshavare efter en tid blir erbjuden sitt förstahandsval och då tackar nej, raderas de ur kön.

7.5. Placering 15 timmar för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetssökande

Föräldraledighetsplats 15 timmar/vecka:

 • Gäller endast när man är 100 % föräldraledig med nytt syskon.
 • Ordinarie tid får behållas 1 månad efter det nya barnets födelse.
 • Vid anmäld föräldraledighet och om vårdnadshavare går ut i kontinuerligt arbete/studier, oavsett antal timmar eller dagar/vecka, så räknas man ej som föräldraledig. Vårdnadshavare har således ej rätt till placering enligt 15 timmar/vecka.
 • 15 timmar/vecka kan förläggas 3 timmar/dag eller 5 timmar 3 dagar/vecka. Lagt schema gäller och vårdnadshavare kan inte spara tid i någon typ av pott.
 • En vårdnadshavare har en partner, som ej är vårdnadshavare till det placerade barnet, och de får gemensamt barn som partnern är föräldraledig till. Då har det äldre inskrivna syskonet rätt till fortsatt heltidsplacering.
 • Om vårdnadshavare tar ut föräldraledigt för redan placerat barn har de ej rätt att nyttja 15 timmar/vecka.
 • Vid uttag av föräldraledighet under pågående placering får barnet inte vistas på förskolan. Däremot har vårdnadshavare möjlighet att vara på förskolan med sitt barn i samråd med verksamheten.
 • Vid återgång från 15 timmar/vecka på grund av föräldraledighet ska vårdnadshavare ansöka om heltidsplacering.
 • Om den föräldralediga vårdnadshavaren är sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan den tid den andre vårdnadshavaren arbetar/studerar inkl. restid.

Arbetssökandeplats 15 timmar/vecka:

 • 15 timmar/vecka kan förläggas 3 timmar/dag eller 5 timmar 3 dagar/vecka. Lagt schema gäller och vårdnadshavare kan inte spara tid i någon typ av pott.
 • Om arbetssökande vårdnadshavare till barn 3-5 år arbetar tillfälligt ansvarar vårdnadshavare för att fylla i en veckorapport som finns på hemsidan.
 • Arbetssökande vårdnadshavare som tillfälligt arbetar och som flera veckor i rad inkommer med veckorapport ska ansöka om hel placering.
 • Om den arbetssökande vårdnadshavare är sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan den tid den andre vårdnadshavaren arbetar/studerar inkl. restid.
 • Om vårdnadshavare har arbete och är sammanboende med en arbetssökande person som inte är vårdnadshavare, gäller vårdnadshavarens tider.

7.6. Placering 15 timmar allmän förskola 3-5-åringar med hemmavarande vårdnadshavare

 • Plats i allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år under terminerna
 • 3–5-åringar, vars vårdnadshavare har valt att vara hemma med sina barn, har rätt till allmän förskola 525 timmar/år enligt skolans läsårsplan. Dock får barnen ej vara på förskolan under skolans lovdagar.
 • Allmän förskola gäller ej under sommarlovet.

7.7. Utökad/förändrad vistelsetid för barn med 15-timmars placering

Vårdnadshavare som är föräldralediga och behöver mer tid för att tillfälligt studera eller arbeta under sin föräldraledighet kan få utökad vistelsetid om de kan styrka behovet av mer tid (skollagen 8 kap. 5§). Vårdnadshavare måste ansöka och styrka studier eller arbete med intyg från skola eller arbetsgivare. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ha del-/heltidssysselsättning.

Om barnet har särskilda behov och behöver mer tid i förskolan kan vårdnadshavare eller rektor ansöka om utökad vistelsetid (skollagen 8 kap. 7§, 9§). Särskilda behov är till exempel att barnet behöver tränas i sociala färdigheter, i sin språkutveckling eller att barnet har något fysiskt rörelsehinder. Utökad vistelsetid kan beviljas utifrån en ansökan med intyg som styrker från till exempel psykolog, logoped, läkare eller annan myndighetsperson. Beslut om utökad vistelsetid när barnet har särskilda behov gäller upp till 6 månader. Kvarstår behovet måste vårdnadshavare eller rektor ansöka igen.

På grund av familjens situation i övrigt kan ett barn ha behov av mer tid i förskolan (skollagen 8 kap.5§). Familjens situation i övrigt kan vara när familjen fått tvillingar och syskonet behöver vara mer tid i förskolan eller om ett barn är svårt sjuk kan syskonet behöva mer tid i förskolan.

Det kan även vara när det finns psykisk eller fysisk sjukdom i familjen samt socioekonomisk utsatthet där socialförvaltningen är inkopplad.

Utökad vistelsetid kan beviljas utifrån en ansökan med intyg som styrker behovet. Beslut om utökad vistelsetid på grund av familjens situation gäller upp till 6 månader. Kvarstår behovet måste vårdnadshavare ansöka igen.

Sidans topp

8. Obekväm och oregelbunden arbetstid

Luleå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Med obekväm arbetstid menas tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Det gäller inte dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Verksamheten vänder sig till barn 1–13 år som är inskrivna och har en ordinarie placering i förskolor och fritidshem i Luleå kommun. Vårdnadshavare måste göra en särskild ansökan och styrka behovet för plats i ob-omsorgen.

8.1. Rätt till omsorg på obekväm arbetstid

Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda i Luleå kommun:

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år som är inskrivna i förskola eller fritidshem i Luleå kommun och som arbetar kvällar, nätter och helger då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • Vårdnadshavare som på vardagar har behov av omsorg efter kl. 18.30
 • Vårdnadshavare som på lördagar, söndagar, övriga helgdagar och aftnar har behov av omsorg.
 • Vårdnadshavare som enligt sitt arbetstidsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Vårdnadshavarskapet styr

 • Vårdnadshavare med enskild vårdnad:
  Med arbete som innebär obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad folkbokförda på samma adress:
  Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser:
  Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser i Luleå kommun, har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om endast den ena vårdnadshavaren har arbete som innebär obekväma arbetstider.

Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har:

 • Tillsvidareanställning: ob-omsorg beviljas max 12 månader.
 • Visstidsanställning: ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: ob-omsorg beviljas max 6 månader.

Om vårdnadshavare önskar förlängning av ob-omsorg krävs ny ansökan.

Sidans topp

9. Blöjor i förskola

Blöjor bekostas och tillhandahålls av vårdnadshavaren.

Sidans topp

10. Vid barns sjukdom

Kommunen följer myndigheters rekommendationer gällande sjukdomar och vid smittspridning. Vid epidemier och pandemier gäller särskilda rekommendationer.

Allmänt gäller att ett barn som har feber eller av annat skäl är trött och hängig på grund av sjukdom ska stanna hemma. Ett feberfritt dygn hemma gäller samt 2 dygn utan kräkningar/diarré vid magsjuka.

Förskolans personal kan utföra medicinering efter instruktioner från vårdnadshavare vid livsuppehållande sjukdom t.ex. diabetes. Annan medicinering ansvarar vårdnadshavarna själva för.

Det som kallas egenvård ska alltid bedömas av legitimerad personal inom sjukvården (t.ex. läkare, sjuksköterska, dietist). Om personal i förskolan ska utföra egenvård måste en sådan bedömning alltid göras först och en egenvårdsplan upprättas.

Sidans topp

11. Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven har rätt att vara på förskola enligt ordinarie schema.

Vid syskons sjukdom har barn rätt att vara på förskola enligt ordinarie schema. Vid smittsamma sjukdomar hos syskon ska dialog föras med ansvarig för verksamheten för att hindra smittspridning.

Sidans topp

12. Ledighet

Vårdnadshavare som har semester eller annan ledighet har inte rätt att ha sina barn på förskola.

Barn som har plats i förskola bör ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår.

För att kunna samordna verksamheten under längre lov, kan plats anvisas till annan förskola.

För att kunna samordna verksamheten under sommaren, kan ansökan om plats göras till annan förskola t.ex. ”sommarförskola”.

Vårdnadshavare som har ett arbete som innebär långa perioder av ledighet kan få ha barnet viss tid på förskola om barnet har behov. Överenskommelse om vistelsetid sker i samråd med ansvarig för verksamheten.

Vårdnadshavare som av annan anledning inte är i arbete t.ex. vid permittering, konflikt på arbetsmarknaden kan ha barnet viss tid på förskola, minst motsvarande 15-timmars placering.

Sidans topp

13. Stängningsdagar

Förskolan kan stänga sex dagar per år för planering och kompetensutveckling.

Rektor ansvarar för att i god tid meddela vilka dagar som förskolan håller stängt. Avdrag på avgiften görs ej för dessa dagar. Plats på annan förskola kan erbjudas om det finns behov.

Sidans topp

14. Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats i förskola och pedagogisk omsorg är 30 kalenderdagar. Uppsägning ska därför ske senast 30 kalenderdagar innan barnet slutar. Om uppsägning inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen färre än 30 dagar innan platsen ska avslutas tas ändå avgift ut för 30 kalenderdagar. Muntlig uppsägning är inte giltig

Barnet har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden enligt ordinarie schema. Avgift tas ut för platsen under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny plats till samma enhet inom 90 kalenderdagar får betala avgift mellanliggande tid.

Vid längre frånvaro från förskolan, mer än 3 månader, återkallas platsen och en ny ansökan måste skickas in vid behov av plats. Avvikelser från regeln kan förekomma i samråd med ansvarig för verksamheten. Vårdnadshavaren ansvarar för att informera om att barnet har behov av att ha en längre ledighet.

14.1. Uppsägning av plats vid delad räkning

Om vårdnadshavare har delad räkning och platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår hela placeringen till den vårdnadshavare som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder ej halv plats. Om båda vårdnadshavare vill säga upp platsen måste båda vårdnadshavarna säga upp sin del av platsen.

14.2. Kommunen avslutar placering

För barn som ska börja förskoleklass avslutas placeringen på förskolan av kommunen 31 juli innan skolstarten om inte uppsägning inkommit tidigare.

För barn som har placering i ob-omsorgen och ska börja förskoleklass avslutas placeringen av kommunen 31 juli om inte uppsägning inkommit tidigare.

Vid uppsägning av plats i förskolan avslutar kommunen placering i ob-omsorg om sådan placering finns.

Sidans topp

15. Avgifter

Vårdnadshavare som ansökt om plats och tackat ja till placering är avgiftspliktig. Avgift betalas från ursprungligt startdatum som har accepterats. Om det finns en vårdnadshavare debiteras endast denne. Om det finns två vårdnadshavare och de bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två vårdnadshavare som inte bor tillsammans, barnet bor växelvis hos dem och båda har behov av barnomsorg debiteras var och en för sin del av avgiften (s.k. ”delad räkning”). Med växelvis boende menas att barnet bor hälften av tiden hos vardera vårdnadshavaren.

Vårdnadshavare som inte betalar avgiften förlorar sin plats i förskolan.

Vårdnadshavare kan inte få ny plats om de har skuld till kommunen, d.v.s. obetalda förskole- och fritidshemsavgifter. Ny plats kan erhållas inom tre månader från och med datumet avbetalning påbörjats eller skulden är betald eller avskriven.

Arbetssökande vårdnadshavare till barn som är 3–5 år som tillfälligt går ut i arbete skall senast den sista i varje månad redovisa inkomstuppgift och veckorapport som finns på kommunens hemsida. För dessa veckor som redovisas tas avgift ut enligt gällande taxa.

15.1. Beräkning av avgift

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är bruttoinkomsten i det/de hushåll som tillhör vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

15.2. Inkomstredovisning

När barn har fått plats i förskola ska inkomstuppgift lämnas in. Om ingen inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.

Hushållen är skyldiga att lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst eller förändrade familjeförhållanden. Ny avgift börjar gälla från och med den första i den månad som angivits. Om ej datum angetts, antas den månad då anmälan inkommit.

Kommunen begär in aktuell inkomstuppgift en gång per år från hushållen. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sammanboende. Även om sammanboende eller gifta inte har gemensamma barn så betraktas de som ett hushåll. Det är hushållen som ansvarar för att lämna in inkomstuppgift inom angiven tid. Om ingen inkomstuppgift inkommer debiteras högsta avgift.

Kommunen har rätt att kontrollera rätt inkomst genom att begära inkomstuppgift av arbetsgivare, arbetslöshetskassa eller från Skatteverket.

15.3. Inkomstjämförelse

Kommunen kommer årligen att jämföra inkomstuppgifter som lämnas till kommunen med de senaste taxerade förvärvsinkomster som Skatteverket lämnar ut. Taxerad förvärvsinkomst avser hela inkomståret. Syftet är att alla hushåll ska betala rätt avgift. Har hushållet betalat för lite i avgift kommer kommunen att efterkräva och hushållet behöver då återbetala. Har hushållet betalat för mycket i avgift kommer kommunen betala tillbaka till hushållet.

15.4. Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften baseras på bruttoinkomsten (d.v.s. före skatt) varje månad. Exempelvis:

 • lön
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pension
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands
 • efterlevande pension
 • vårdbidrag/omvårdnadsbidrag

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag
 • etableringsersättning

15.5. Hur och när betalas avgiften

Vårdnadshavare/vårdnadshavarna faktureras månadsvis. Avgift tas ut från placeringens första dag och betalas i efterskott senast den 30:e varje månad. Förfallodag anges på fakturan. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid sker kravbevakning enligt Luleå kommuns rutiner och barnet förlorar sin plats.

 • Heltidsplacering - avgift betalas för 12 månader per år.
 • 15-timmarsplacering under 3 år – avgift betalas för 12 månader per år.
 • 15-timmarsplacering över 3 år – avgift betalas för juni, juli, augusti.
 • 15-timmarsplacerade över 3 år med hemmavarande vårdnadshavare – ingen avgift.

15.6. Återbetalning av avgift

För det barn som är frånvarande p.g.a. egen sjukdom i 14 kalenderdagar eller mer i följd kan vårdnadshavare ansöka om reducering av avgiften. Avgiften kan återbetalas med halv ersättning de första 30 dagarna. Efter 30 dagar blir det hel reducering av avgift. Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas ansökan om återbetalning av avgift. Inga andra orsaker än barnets egen sjukdom ger möjlighet till avgiftsreducering.

En stängning av en förskola enstaka dagar pga. exempelvis konflikt på arbetsmarknaden eller andra oförutsedda händelser berättigar inte till avgiftssänkning eller reducering av avgift.

Bemanningsbrist kan uppstå vid enstaka tillfällen. Det kan medföra att vårdnadshavare som har 15-timmars placerade barn ombedes att inte ha sitt barn på förskolan och återbetalning av avgift sker inte. Vårdnadshavare som önskar att få tillbaka den aktuella tiden ska i samråd med ansvarig för verksamheten erbjudas tiden vid något annat tillfälle i den mån det är möjligt.

15.7. Inlämning av schema och byte av taxenivå

När barnet tilldelats plats i förskola ansvarar vårdnadshavare för att lämna schema över barnets vistelsetid utifrån det behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid.

När vårdnadshavare blir arbetssökande har barnet/barnen rätt till 15-timmars placering. Detta måste meddelas genom en ny ansökan. Vid återgång till arbete/studier då barnet/barnen har rätt till mer tid måste en ny ansökan göras.

Vårdnadshavare som blir föräldraledig enligt föräldraledighetslagen, för vård av annat barn, måste göra en ny ansökan. Barnets syskon har rätt att vistas enligt ordinarie schema 1 månad efter det nya barnets födelse. Vid återgång till arbete efter föräldraledigheten måste ansökan göras för alla barn som ska till förskolan. Vid studier/arbete under föräldraledighet ska intyg bifogas schemaändringen.

15.8. Maxtaxa

Avgiften per månad i förskoleverksamhet är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Aktuella belopp för året publiceras på kommunens hemsida.

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamheten (förskola, fritidshem) betalas för det yngsta barnet i hushållet. Den näst högsta avgiften betalas för det näst yngsta barnet etc. För det fjärde barnet och därefter ytterligare barn utgår ingen avgift.

15.9. Sammanställning av avgifter

Avgifterna baseras på hushållets barn som är placerade inom förskolan och fritidshem.

Avgifter förskola

Barn 1–2 år till arbetande eller studerande
Omsorgstid heltid (beräknat på maxtaxa)

 • Barn 1: 3% av inkomst 
 • Barn 2: 2% av inkomst 
 • Barn 3: 1% av inkomst 

Barn 1–2 år till arbetssökande eller föräldralediga
Omsorgstid, max 15 timmar/vecka

 • Barn 1: 3% av inkomst 
 • Barn 2: 2% av inkomst 
 • Barn 3: 1% av inkomst 

Barn 3–5 år till arbetande eller studerande
Omsorgstid heltid, (beräknat på maxtaxa)

 • Barn 1:
  Sep-maj (läsår): 3% av inkomst och reducerat 30%
  Jun-aug: 3% av inkomst
 • Barn 2:
  Sep-maj (läsår): 2% av inkomst och reducerat 30%
  Jun-aug 2% av inkomst
 • Barn 3:
  Sep-maj (läsår): 1% av inkomst och reducerat 30%
  Jun-aug: 1% av inkomst

Barn 3–5 år till arbetssökande eller föräldralediga
Omsorgstid max 15 timmar/vecka

 • Barn 1:
  Sep-maj (läsår): ingen avgift
  Jun-aug: 3% av inkomst
 • Barn 2:
  Sep-maj (läsår): ingen avgift
  Jun-aug: 2% av inkomst
 • Barn 3:
  Sep-maj (läsår): ingen avgift
  Jun-aug: 1% av inkomst

Avgifter fritidshem

Barn i fritidshem

 • Barn 1: 2% av inkomst
 • Barn 2: 1 % av inkomst
 • Barn 3: 1% av inkomst

Sidan uppdaterades den 29 april 2024