Regler för placeringar i fritidshem

Reglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden.

1. Inledning

I Luleå kommun finns fritidshem både i kommunal och enskild verksamhet. Detta regelverk är beslutat och gäller den kommunala verksamhetens fritidshem.

Enligt skollagen (2010:800) ska varje kommun erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skollagen anger ramarna för placering i fritidshem. Dessa regler syftar till att tydliggöra vad som gäller för Luleå kommuns hantering och placering i kommunens fritidshem. Vårdnadshavarna är skyldiga att ta del av reglerna i samband med att ett erbjudande accepteras.

Luleå kommun tillämpar maxtaxa enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. Avgiftsnivåerna för maxtaxan indexregleras och räknas upp den 1 januari årligen.

Luleå kommun äger rätt att vid behov kontrollera vårdnadshavarnas rätt till plats och i vilken omfattning genom att begära intyg från arbetsgivare eller utbildningssamordnare.

Sidans topp

2. Definitioner

Vårdnadshavare: skollagen använder begreppet förälder. I detta dokument används begreppet vårdnadshavare och avser då förälder enligt skollagen eller den/de person/personer som har den rättsliga vårdnaden om barnen.

Hemsida: då hänvisning görs till hemsida är det till www.lulea.se Länk till annan webbplats.

Föräldraledig: i detta regelverk definieras föräldraledig med vårdnadshavare som är helt föräldraledig med nytt syskon i familjen som ej har någon placering i barnomsorgen.

Arbetssökande: person som aktivt söker arbete eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder.

Studier: med studier avses utbildningar som är godkända för rätt till studiemedel. Även utbildning som bedrivs som kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är godkänd som studier.

Hushåll: med hushåll avses ensamstående, makar eller sambor. Sambor eller gifta, även om de inte har gemensamma barn, betraktas således som ett hushåll.

Skollagen: vid hänvisning till skollagen avses skollagen 2010:800

Hemkommun: enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i.

Enskild verksamhet: med enskild verksamhet avses fristående fritidshem.

Lov/lovdagar: med lov avses de dagar för lov som är fastställda i skolans läsårsplan.

Sidans topp

3. Kommunens verksamhetsformer

Luleå kommun tillhandahåller:

 • Fritidshem för barn till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år som går i förskoleklass/skola. Undantag kan göras efter individuell prövning.
 • Omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg).

Sidans topp

4. Öppethållande

Fritidshemmen har öppet vardagar tolv timmar med start från kl. 06.00 om behov finns. Lokala avvikelser från ramtiden kan förekomma i överenskommelse med verksamhet. Fritidshemmen håller öppet under skolans lov. Fritidshemmen håller inte öppet under helgdagar samt midsommarafton, julafton, nyårsafton.

Ob-omsorgen har öppet alla kvällar, nätter och helger.
Undantag: julafton, nyårsafton och midsommarafton. Då är verksamheten öppen kl. 06.00-18.30.
Vardagar öppnar ob-omsorgen kl. 17.00.

Sidans topp


5. Rätt att erhålla plats

En elev i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (skollagen 14 kap. 5§).

Rätt till plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl (skollagen 14 kap.6§).

Vårdnadshavare som är föräldraledig, arbetssökande eller ålderspensionär har ej rätt till fritidshem för barnet.

Vårdnadshavare som är permitterad räknas som förvärvsarbetande och har rätt till plats. Vid permittering står vårdnadshavaren fortfarande till arbetsgivarens förfogande.

Barn har rätt till endast en plats i fritidshem. Undantag kan ske efter särskild prövning vid behov av ob-omsorg. Barn har ej rätt till placering i två kommuner samtidigt.

5.1. Mottagande av barn från annan kommun

Ett barn från annan kommun som fått beslut om placering vid Luleå kommuns skolor har rätt till plats på fritidshemmet som tillhör skolenheten om villkoren för placering är uppfyllda.

Sidans topp


6. Ansökan och placering

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats (skollagen 14 kap.4§). Vårdnadshavare som har behov av plats i fritidshem ska göra en ansökan. Avgift utgår från och med startdatum för placering.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna acceptera erbjudandet för tilldelning av plats. Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarna ha en plats, om båda har behov av omsorg. Om det är en enskild vårdnadshavare är det denne som accepterar erbjudandet för tilldelning av plats.

När vårdnadshavare tackar ja till ett erbjudande innebär det att vårdnadshavare även accepterar Luleå kommuns beslutade regler för placering i fritidshem.

Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom angiven tid och efter påminnelse tas ansökan bort.

Vårdnadshavare som tackat ja till en plats betalar för platsen 12 månader per år oavsett semester, lov, ledighet, sjukdom. Vid längre tids sjukdom hos barnet gäller särskilda regler enligt kap 13.5.

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna schema för barnets vistelsetid och aktuella inkomstuppgifter i samband med att de accepterar erbjudandet.

En elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning (skollagen 14kap. 10§).

Luleå kommun tilldelar plats vid den skolenhet barnet har fått skolplacering om villkoren för plats är uppfyllda. Barnet måste först fått en skolplacering innan plats på fritidshem kan erbjudas.

Skolskjuts beviljas ej till och från fritidshemmet.

Sidans topp


7. Obekväm och oregelbunden arbetstid

Luleå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Med obekväm arbetstid menas tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Det gäller inte dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Verksamheten vänder sig till barn 1–13 år som är inskrivna och har en ordinarie placering i förskolor och fritidshem i Luleå kommun. Vårdnadshavare måste göra en särskild ansökan och styrka behovet för plats i ob-omsorgen.

7.1. Rätt till omsorg på obekväm arbetstid

Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda i Luleå kommun:

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år som är inskrivna i förskola eller fritidshem i Luleå kommun och som arbetar kvällar, nätter och helger då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • Vårdnadshavare som på vardagar har behov av omsorg efter kl. 18.30.
 • Vårdnadshavare som på lördagar, söndagar, övriga helgdagar och aftnar har behov av omsorg.
 • Vårdnadshavare som enligt sitt arbetstidsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Vårdnadshavarskapet styr:

 • Vårdnadshavare med enskild vårdnad:
  Med arbete som innebär obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad folkbokförda på samma adress:
  Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser:
  Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser i Luleå kommun, har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om endast den ena vårdnadshavaren har arbete som innebär obekväma arbetstider.

Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har.

 • Tillsvidareanställning: ob-omsorg beviljas max 12 månader.
 • Visstidsanställning: ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: ob-omsorg beviljas max 6 månader.

Om vårdnadshavare önskar förlängning av ob-omsorg krävs ny ansökan.

Sidans topp

8. Vid barns sjukdom

Kommunen följer myndigheters rekommendationer gällande sjukdomar och vid smittspridning.

Allmänt gäller att ett barn som har feber eller av annat skäl är trött och hängig på grund av sjukdom ska stanna hemma. Ett feberfritt dygn hemma gäller samt 2 dygn utan kräkningar/diarré vid magsjuka.

Fritidshemmets verksamhet medicinerar barn vid livsuppehållande sjukdom t.ex. diabetes. Annan medicinering ansvarar vårdnadshavarna själva för.

Det som kallas egenvård ska alltid bedömas av legitimerad personal inom sjukvården (t.ex. läkare, sjuksköterska, dietist). Om personal i skolan ska utföra egenvård måste en sådan bedömning alltid göras först och en egenvårdsplan upprättas.

Sidans topp

9. Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven har rätt att vara på fritidshem enligt ordinarie schema.

Vid syskons sjukdom har barnet rätt att vara på fritidshem enligt ordinarie schema. Vid smittsamma sjukdomar hos syskonet ska dialog föras med ansvarig för verksamheten för att hindra smittspridning.

Sidans topp

10. Ledighet

Vårdnadshavare som har semester eller annan ledighet har inte rätt att ha sina barn på fritidshem.

Barn som har plats i fritidshem bör ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår.

För att kunna samordna verksamheten under längre lov och semestrar kan plats anvisas till annat fritidshem, till exempel ”sommarfritids”.

Vårdnadshavare som har ett arbete som innebär långa perioder av ledighet kan få ha barnet viss tid på fritidshem om barnet har behov. Överenskommelse om vistelsetid sker i samråd med ansvarig för verksamheten.

Vårdnadshavare som av annan anledning inte är i arbete t.ex. vid permittering, konflikt på arbetsmarknaden kan få ha barnet viss tid på fritidshem om barnet har behov. Överenskommelse om vistelsetid sker i samråd med ansvarig för verksamheten.

Sidans topp

11. Stängningsdagar

Fritidshemmen kan stänga fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling.

Rektor ansvarar för att i god tid meddela vilka dagar som fritidshemmet håller stängt. Avdrag på avgiften görs ej för dessa dagar. Plats på annat fritidshem kan erbjudas om det finns behov.

Sidans topp

12. Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats i fritidshem är 30 kalenderdagar. Uppsägning ska därför ske senast 30 kalenderdagar innan barnet slutar. Om uppsägning inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen färre än 30 dagar innan platsen ska avslutas tas ändå avgift ut för 30 kalenderdagar. Muntlig uppsägning är inte giltig.

När vårdnadshavare blir föräldraledig, arbetssökande eller ålderspensionär upphör skolbarns rätt till plats i fritidshem och platsen måste sägas upp av vårdnadshavarna.

Barnet har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden enligt ordinarie schema. Avgift tas ut för platsen under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny plats till samma enhet inom 90 kalenderdagar får betala avgift mellanliggande tid.

12.1. Uppsägning av plats vid delad räkning

Om vårdnadshavare har delad räkning och platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår hela placeringen till den vårdnadshavare som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder ej halv plats. Om båda vårdnadshavare vill säga upp platsen måste båda vårdnadshavarna säga upp sin del av platsen.

12.2. Kommunen avslutar placering

För barn som har fritidshemsplats avslutas placeringen av kommunen vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år (skollagen 14 kap. 7§).

För barn som byter skola under pågående läsår avslutas placeringen på fritidshemmet i samband med skolbytet. Ny ansökan måste göras av vårdnadshavare om plats önskas på fritidshem vid den skolenhet barnet börjar på.

För barn som byter skolenhet vid nytt läsår avslutas placeringen på fritidshemmet av kommunen 31 juli om inte uppsägning inkommit tidigare. Ny ansökan måste göras av vårdnadshavare om plats önskas på fritidshem vid den skolenhet barnet börjar på.

Sidans topp

13. Avgifter

Vårdnadshavare som ansökt om plats och tackat ja till placering är avgiftspliktig. Avgift betalas från ursprungligt startdatum som har accepterats. Om det finns en vårdnadshavare debiteras endast denne. Om det finns två vårdnadshavare och de bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två vårdnadshavare som inte bor tillsammans, barnet bor växelvis hos dem och båda har behov av omsorg debiteras var och en för sin del av avgiften (s.k. ”delad räkning”). Med växelvis boende menas att barnet bor hälften av tiden hos vardera vårdnadshavaren.

Vårdnadshavare som inte betalar avgiften förlorar sin plats i fritidshemmet.

Vårdnadshavare kan inte få ny plats om de har skuld till kommunen, d.v.s. obetalda förskole- och fritidshemsavgifter. Ny plats kan erhållas inom tre månader från och med datumet avbetalning påbörjats eller skulden är betald eller avskriven.

13.1. Beräkning av avgift

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är bruttoinkomsten i det/de hushåll som tillhör vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

13.2. Inkomstredovisning

När barn har fått plats i fritidshem ska inkomstuppgift lämnas. Om ingen inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.

Hushållen är skyldiga att lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst eller förändrade familjeförhållanden. Ny avgift börjar gälla från och med den första i den månad som angivits. Om ej datum angetts, antas den månad då anmälan inkommit.

Kommunen begär in aktuell inkomstuppgift en gång per år från hushållen. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sammanboende. Även om sammanboende eller gifta inte har gemensamma barn så betraktas de som ett hushåll. Det är hushållen som ansvarar för att lämna in inkomstuppgift inom angiven tid. Om ingen inkomstuppgift inkommer debiteras högsta avgift.

Kommunen har rätt att kontrollera rätt inkomst genom att begära inkomstuppgift av arbetsgivare, arbetslöshetskassa eller från Skatteverket.

13.3. Inkomstjämförelse

Kommunen kommer årligen att jämföra inkomstuppgifter som lämnats till kommunen med de senaste taxerade förvärvsinkomster som Skatteverket lämnar ut. Taxerad förvärvsinkomst avser hela inkomståret. Syftet är att alla hushåll ska betala rätt avgift. Har hushållet betalat för lite i avgift kommer kommunen att efterkräva och hushållet behöver då återbetala. Har hushållet betalat för mycket i avgift kommer kommunen betala tillbaka till hushållet.

13.4. Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften baseras på bruttoinkomsten (d.v.s. före skatt) varje månad. Exempelvis:

 • lön
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pension
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands
 • efterlevande pension
 • vårdbidrag/omvårdnadsbidrag

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag
 • etableringsersättning

13.5. Hur och när betalas avgiften

Vårdnadshavare/vårdnadshavarna faktureras månadsvis. Avgift tas ut från placeringens första dag och betalas i efterskott senast den 30:e varje månad.

Avgift betalas för tolv månader per år. Förfallodag anges på fakturan. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid sker kravbevakning enligt Luleå kommuns rutiner och barnet förlorar sin plats.

13.6. Återbetalning av avgift

För det barn som är frånvarande p.g.a. egen sjukdom i 14 kalenderdagar eller mer i följd kan vårdnadshavare ansöka om reducering av avgiften. Avgiften kan återbetalas med halv ersättning de första 30 dagarna. Efter 30 dagar blir det hel reducering av avgift. Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas ansökan om återbetalning av avgift. Inga andra orsaker än barnets egen sjukdom ger möjlighet till avgiftsreducering.

En stängning av ett fritidshem enstaka dagar p.g.a. exempelvis konflikt på arbetsmarknaden eller andra oförutsedda händelser berättigar inte till avgiftssänkning eller reducering av avgift.

13.7. Inlämning av schema

När barnet tilldelats plats i fritidshem ansvarar vårdnadshavare för att lämna schema i god tid över barnets vistelsetid utifrån det behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid. Schema ska lämnas från ankomst på morgonen tills barnet lämnar fritidshemmet.

13.8. Maxtaxa

Avgiften per månad i fritidshem är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Aktuella belopp för året publiceras på kommunens hemsida.

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamheten (förskola, fritidshem) betalas för det yngsta barnet i hushållet.

Den näst högsta avgiften betalas för det näst yngsta barnet etc. För det fjärde barnet och därefter ytterligare barn utgår ingen avgift.

13.9. Sammanställning av avgifter

Avgifterna baseras på hushållets barn som är placerade inom förskola och fritidshem.

Avgifter förskola

Barn 1–2 år till arbetande eller studerande
Omsorgstid heltid (beräknat på maxtaxa)

 • Barn 1: 3% av inkomst 
 • Barn 2: 2% av inkomst 
 • Barn 3: 1% av inkomst 

Barn 1–2 år till arbetssökande eller föräldralediga
Omsorgstid, max 15 timmar/vecka

 • Barn 1: 3% av inkomst 
 • Barn 2: 2% av inkomst 
 • Barn 3: 1% av inkomst 

Barn 3–5 år till arbetande eller studerande
Omsorgstid heltid, (beräknat på maxtaxa)

 • Barn 1:
  Sep-maj (läsår): 3% av inkomst och reducerat 30%
  Jun-aug: 3% av inkomst
 • Barn 2:
  Sep-maj (läsår): 2% av inkomst och reducerat 30%
  Jun-aug 2% av inkomst
 • Barn 3:
  Sep-maj (läsår): 1% av inkomst och reducerat 30%
  Jun-aug: 1% av inkomst

Barn 3–5 år till arbetssökande eller föräldralediga
Omsorgstid max 15 timmar/vecka

 • Barn 1:
  Sep-maj (läsår): ingen avgift
  Jun-aug: 3% av inkomst
 • Barn 2:
  Sep-maj (läsår): ingen avgift
  Jun-aug: 2% av inkomst
 • Barn 3:
  Sep-maj (läsår): ingen avgift
  Jun-aug: 1% av inkomst


Avgifter fritidshem

Barn i fritidshem

 • Barn 1: 2% av inkomst
 • Barn 2: 1 % av inkomst
 • Barn 3: 1% av inkomst

För familjer med inkomst upp till 10 000 kr/månad debiteras ingen fritidshemsavgift.

Sidan uppdaterades den 29 april 2024