Vad är översiktlig planering?

Den översiktliga planeringen behövs för att kommunen ska visa viljan på lång sikt.

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som vägleder vid beslut. Den ska ge en långsiktig inriktning för utvecklingen och ge oss handlingsberedskap. Översiktsplanen ska också redovisa grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål samt olika planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Översiktsplanens kartor ska visa utvecklingsstrategier, den avsedda användningen av mark och vatten samt de hänsyn som ska tas till olika intressen.

Lång sikt och hållbarhet

Dokumentet Vision Luleå 2050 & Riktningarna ger grunderna för Program till Vision Luleå 2040. Programmet ger en struktur för Luleå kommuns arbete med den långsiktiga utvecklingen fram till visionens år 2040. Syftet är att ge stöd och övergripande vägledning för vårt arbete.

Utgångspunkten är att Luleå ska utvecklas med ett helhetsperspektiv och ett långsiktigt perspektiv. Kommunens förvaltningar ska arbeta samordnat för att nå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta medskapande och visa att det finns förmåga att gå från ord till handling.


Dokumenttrappa

Bilden visar de delar som den översiktliga planeringen omfattar.

Kontinuerlig planering

Ett strategiskt, övergripande dokument som programmet kan aldrig bli heltäckande och innehålla alla avgöranden och varenda avvägning. Den strategiska planeringen måste ständigt pågå. Med hjälp av en bra omvärldsbevakning och uppföljning ska vi få beredskap att se vad som behöver kompletteras i form av utvecklingsplaner eller tillägg samt vara beredda att revidera när det behövs. Både utvecklingsplaner och tillägg är delar av översiktsplanen som ska visa vad vi vill uppnå på lång sikt. Dessa dokument ska användas för långsiktiga utvecklingsfrågor och ska vara övergripande i förhållande till verksamheternas olika planer och riktlinjer.

För att hålla programmet aktuellt kommer fördjupningar göras för utvalda geografiska områden, då ersätter de en del i översiktsplanen. Till en översiktsplan kan man också göra tillägg som kompletterar dokumentet inom ett ämne för hela geografiska området Luleå kommun.

Fördjupningar som utvecklingsplaner

Våra fördjupningar kallas utvecklingsplaner och kommer att vara en del av den långsiktiga planeringen. Utvecklingsplanerna ska hantera alla typer av samhällsfrågor inom ett geografiskt utpekat område. Planerna ska konkretisera innehållet i programmet och ha ett tidsperspektiv på 12 till 20 år. Utvecklingsplaner används för geografiska områden där fördjupningar är nödvändiga av olika orsaker. Det betyder att utvecklingsplanerna kan ha olika innehåll beroende på vilket syfte de har. En utvecklingsplan följs upp samtidigt som programmet.

För att prioritera vilka områden där utvecklingsplaner ska tas fram analyseras behov, möjligheter, brister, efterfrågan med mera. Underlag kan också vara att uppföljningen och/eller utvärderingen av programmet visar på ett behov av fördjupning. Beslut om att ta fram samt att anta utvecklingsplaner fattas av kommunfullmäktige. När en utvecklingsplan är antagen kan den ersätta delar av översiktsplanen. 

Tillägg

Våra tillägg görs för olika samhällsfrågor som exempelvis infrastruktur, bostadsförsörjning, vindkraft, jämlikhet. Tilläggen ska vara ett sätt att hålla programmet aktuellt inom ett utpekat ämnesområde för hela det geografiska området Luleå kommun. Tillägg används då en tematisk fördjupning är nödvändig för hela kommunens yta.

För att prioritera vilka områden där tillägg behövs analyseras behov, möjligheter, brister, efterfrågan med mera. Underlag kan också vara att uppföljningen och/eller utvärderingen av programmet visar på ett behov av ett tillägg. Beslut om att ta fram samt att anta tillägg fattas av kommunfullmäktige. När ett tillägg är antaget ersätter det delar av översiktsplanen och följs upp samtidigt som programmet. När sedan en ny eller reviderad översiktsplan tas fram ska även tilläggen hanteras.

Planer

Planer visar nämnders långsiktiga ambitioner, insatser och förhållningssätt i syfte att uppfylla delar av programmet. Kopplingen mellan planen och programmet ska vara tydlig. Planens innehåll ska ha ett förhållande till översiktsplanens övergripande mål och principer. Den redovisar mål, medel och tid för olika handlingar eller åtgärder. Planer beslutas av den eller de nämnder som berörs av planens syfte. Vissa planer är mer övergripande och beslutas då av kommunstyrelsen. Planerna följs upp av berörda verksamheter och resultatet ger ett bidrag till uppföljningen av översiktsplanen.

Planerna är inte en del av översiktsplanen.

Sidan uppdaterades den 16 december 2021